4.2.25 Äänityön projektityöskentely 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osa antaa valmiuksia pääosin pääkaupunkiseudulle sijoittuvalle työelämän projektilähtöiselle musiikki- ja elokuvatuotannon studiotyöskentelylle ja lyhytelokuvan kenttä-äänityölle.

Tutkinnon osassa opetellaan studio-ohjelmistojen ja -laitteiden käyttöä sekä ammattimaista kenttä-äänen työryhmätyöskentelyä.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • käyttää äänikerronnan keinoja ilmaisussaan
  • valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan äänitystekniikan, laitteiston ja tallennusformaatin
  • ottaa huomioon työssään musiikin eri tyylilajit ja ilmaisullisen lähestymistavan
  • käyttää äänen muokkaamiseen tarkoitettuja laitteita
  • kytkeä signaalitien eri osa-alueet ja tarvittaessa ratkaista signaalitien ongelmat
  • koostaa äänityöasemassa ammattimaisen julkaisukelpoisen tallenteen
  • tallentaa, käsitellä ja versioida käytettävää materiaalia tarvittavalla teknisellä laadulla
  • toimia omassa roolissaan musiikin ja elokuvan studio- ja ulkotuotannoissa
  • toimia omassa roolissaan liikkuvassa kuvausryhmässä
  • valita ja perustella oikeat työvälineet erilaisiin tuotantoihin.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna jaksossa neljä

Äänen ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen äänistudioissa sekä työskentelynä lokaatioissa. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään lähiopetusta sekä työskentelyä pienryhmissä opettajan ohjauksessa. Työskentelyssä käytetään ammattialan äänistudioympäristöjä laitteineen sekä ammattimaista kenttä-äänityskalustoa. Avid Pro Tools -tietokoneohjelmistoja käytetään ääniraidan koostoon, miksaukseen ja äänityöskentelyyn.

Tutkinnon osassa opitaan myös ammattimaista työskentelyä äänen tuotantoverkkoteknologian parissa.

Harjoitusprojektit toteutetaan työryhmissä. Jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhtä ammattialan työroolia tutkinnon osan aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osa voidaan suorittaa osana työssäoppimista. Tutkinnon osa voidaan suorittaa myös näyttönä, jossa yhteisesti sovittavalla tavalla opiskelija osoittaa osaamisensa toteuttamalla itsenäisesti vaatimuksiltaan tutkinnon osaa vastaavan projektin.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida yhteisiä aineita, esimerkiksi Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen sekä avaintaitojen hallinta.

Ammattietiikka:
Ammattimaisten, teknisten sekä taiteellisten laatukriteereiden sekä eettisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Estetiikka:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää
tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi