Pakolliset osaamistavoitteet

Muuta tietoa Pakollinen A-kieli suoritetaan ensimmäisen/toisen opiskeluvuoden aikana.

Integroidaan ammattiaineiden yhteyteen.

Voidaan myös suorittaa työssäoppimalla kansainvälisessä työympäristössä.

VIERAS KIELI, A-KIELI, PAKOLLISET (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän englanti
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija käyttää ammattialaansa liittyvää englannin kieltä työhönsä liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.
Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija nimeää ja tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työelämän käyttäytymisessä, hierarkiassa ja työhön liittyvässä suhdetoiminnassa ja käyttäytyy asiallisesti tavallisissa työpaikalla esiin tulevissa tilanteissa.
Itsestään ja työtehtävistään kertominen Opiskelija osaa markkinoida omaa osaamistaan ja laatii itselleen työnhakuun liittyviä dokumentteja englanniksi AV-alan vaatimalla tavalla. Opiskelija osaa myös käyttäytyä kansainvälisessä haastattelutilanteessa.

Opiskelija hankkii omaan alaansa liittyvää englanninkielistä tietoa mm. työrooleista ja -tehtävistä.

Oman alan tiedon hakeminen ja hankkiminen englanniksi

Omaan alaan liittyvien tekstien ja ohjeiden ymmärtäminen ja tuottaminen

Opiskelija ymmärtää ja laatii ammattialaansa liittyviä dokumentteja englanniksi, (esim. synopsiksen, tekstityksen, tarjouskirjeen, tuotantosuunnitelman, manuaaleja).

Oppiminen voi tapahtua erilaisissa oppimisympäristöissä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija laatii omaan ammattialaansa kuuluvia dokumentteja ja saa niistä vertaispalautetta. Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja antaa palautetta opiskelijalle suullisesti ja arvioimalla osaamista tutkinnon osan tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella asteikolla 1–3.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

5.1.5 Tutkinnon osan arviointi