5.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, PAKOLLISET (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liikunta ja työkyvyn ylläpitäminen (1 osp)
Opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen

Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelijan toimintatapojen sekä toimintaympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden kehittäminen

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yhteistä liikuntasuunnitelmaa yhteistyökykyisesti ja säännöllisesti eri liikuntapaikoissa. Opiskelija arvio ja testaa kuntoaan eri menetelmin. Opiskelija osallistuu liikuntatapahtumiin mahdollisuuksien puitteissa.

Opiskelija osallistuu oppialaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen osallistuen liikunnalliseen yhteisölliseen toimintaan.

Opiskelija oppii työn tauottamisen ja pitää yllä työ- ja toimintakykyään

 

Terveystieto ja työkyvyn ylläpitäminen(1 osp)
Ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutuksien huomioiminen Opiskelija hankkii tietoa ravitsemuksen merkityksestä terveyteen ja työssäjaksamiseen. Hän hankkii tietota  tupakoinnin ja päihteiden vaikutuksesta terveyteen.
Liikuntasuunnitelman laatimisen osaaminen Opiskelija laatii liikuntapiirakan avulla itselleen terveysliikuntasuunnitelman.

Opiskelija huomioi suunnitelmassaan unen ja levon tarpeen sekä merkityksen ja seuraa suunnitelmansa toteutusta päiväkirjan avulla

Mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ymmärtäminen Opiskelija selvittää erilaisten tehtävien avulla mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnille.
Turvallinen toimiminen ja ergonomian tärkeyden ymmärtäminen, tapaturmien ehkäiseminen ja toimiminen ensiaputilanteessa
Opiskelijat tutustuvat ammattialoittain oman alansa kuormitustekijöihin ja ergonomiaan omassa toiminnassaan.
Opiskelija harjoittelee ensiavun antamista, tietää mihin toimiin on ryhdyttävä tapaturman sattuessa ja tunnistaa oman alansa vaarat.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Liikunnan arvioinnin painopiste on opiskelijan motivaatiossa ja asenteissa liikuntaa kohtaan, oppilaan halussa kehittyä, oppia uutta ja suhtautua positiivisesti muiden oppilaiden liikuntasuorituksiin, sekä itse liikuntatuntitapahtumiin.

Terveystiedon osaaminen arvioidaan huomioiden suoritetut oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtävät, pienimuotoiset tutkielmat ja esitelmät). Arvioidaan myös kykyä hakea tietoa itsenäisesti, tiedon soveltamista ja ymmärtämistä.  Oma-aloitteisuutta, kykyä toimia tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi
Muuta tietoa
Liikunnan opiskelu toteutetaan lähiliikuntapaikoissa ja oppilaitoksessa. Liikunta (1osp) voidaan suorittaa liikuntapäiväkirjalla, joka osoittaa aktiivisuutta liikunnan saralla.Terveystiedon opetus järjestetään luokkaopetuksena sekä ammatillisten oppiaineiden tiloissa. Terveystieto (1osp) on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkkokurssina

5.3.5 Tutkinnon osan arviointi, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen