Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSAN TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Markkinointi ja asiakaspalvelu

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liikkeen markkinointiin osallistuminen Opiskelija perehtyy liikkeen markkinointitapoihin ja osallistuu erilaisiin markkinointikampanjoihin. Opiskelija laatii kirjallisen markkinointisuunnitelman.
Opetus tapahtuu teoriassa ja työssäoppimispaikalla.
Erilaisten media- ja markkinointikanavien tuntemus Opiskelija suunnittelee ja tekee markkinointia hyödyntäen eri mediakanavia.
Yrityksen imagon sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaan toimiminen Opiskelija tutustuu liikkeen laatujärjestelmään ja imagoon. Opiskelija huolehtii liikkeen myymälän ympäristöstä, viihtyvyyteen vaikuttavia esteettisiä periaatteita noudattaen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa