Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Alustan huoltaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Jarrujen huolto-osien tarkistus ja vaihtotyöt Opiskelija perehtyy ohjattuna jarrujen toimintaperiaatteeseen sekä erilaisten levy- ja rumpujarrujen toimintaan.

Opiskelija tarkastuksillaan määrittelee levy- ja rumpujarrujen toimintakunnon sekä tekee tarvittavien huolto-osien vaihtotyöt.

Opiskelija tekee jarrujen tarkistuksen jarrudynamometrillä ja määrittelee jarrujen toiminnan vastaamaan katsastusmääräyksiä.

Opiskelija perehtyy jarrujärjestelmien erilaisiin ilmausmenetelmiin, sekä suunnittelee ja toteuttaa huoltotyön valmistajan ohjeen mukaan ja
turvallisia työtapoja noudattaen.

Opiskelija huolehtii auton tai moottoripyörän siisteydestä ja puhtaudesta työtehtävän aikana ja päättyessä. Opiskelija selvittää kestävän kehityksen kannalta oikean tavan käsitellä ja lajitella huoltotyössä syntyvät jätteet.

Opetus ja ohjaus toteutetaan pääasiassa oppilaitoksessa sekä työssäoppimispaikassa.

Pyörien tarkastus ja rengasmääräykset sekä rengastöiden hallitseminen Opiskelija tekee turvallisuusohjeita noudattaen renkaan irrotuksen ja asennuksen vanteelle, tasapainottaa pyörän sekä arvioi renkaan kunnon.
Auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toiminnan tunteminen Opiskelija perehtyy auton tai moottoripyörän kori –ja runkorakenteisiin, järjestelmien toimintaan teoriassa ja työsalissa tai vastaavassa korjaamotilassa.
Alalla tarvittavan sanaston tunteminen Opiskelija tunnistaa auton ja moottoripyörän osia ja opiskelee huolto- ja korjausohjeissa esiin tulevien sanojen merkitykset.
Työturvallisuusmääräysten noudattaminen työympäristössä Opiskelija suorittaa tulityökurssin vastaavat tiedot ja taidot. Opiskelija opiskelee työergonomian käsitteitä omassa työympäristössä sekä korjaamolaitteiden ja nostureiden käytön turvallissuuriskit ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee yleistiedot ensiavun antamisesta.

Opiskelija perehtyy henkilökohtaisten suojavarusteiden oikeaan käyttöön työsuorituksen mukaan sekä oikeaan säilytykseen.
Opetus ja ohjaus toteutetaan pääasiassa oppilaitoksessa.

Yritystoiminnan tuloksellisuuden edistäminen työssä ja työyhteisössä Opiskelija perehtyy yritystoimintaan, tutkien korjaamoprosessin toimintaa.
SFS 6002 pätevyys Opiskelija perehtyy SFS 6002 tietoihin omaksuen turvallisen sähköteknisen työturvallisuuden.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Suorittaa SFS 6002 -pätevyden.

Muuta tietoa

Korin huoltaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Auton tai moottoripyörän pesu, vahaus sekä korivaurioiden tarkastus Opiskelija perehtyy auton ja moottoripyörän pesussa, vahauksessa sekä koritarkistuksessa tarvitsemaansa tekniikkaan, hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.

Opiskelija tarkastaa käytettävien pesuaineiden koostumukset ja niiden turvallisen käyttämisen.

Opiskelija opiskelee sisätilojen pesemisen erilaiset mahdollisuudet ja auton koripinnan vahaus tekniikat.

Opiskelija tekee koritarkastuksen auton tai moottoripyörän valmistajan ohjeen mukaisesti ja määrittelee mahdolliset korjaustarpeet. Opetus ja ohjaus toteutetaan pääasiassa oppilaitoksessa.

Auton tai moottoripyörän korroosioneston tarkastaminen Opiskelija tarkastaa auton tai moottoripyörän korroosioeston valmistajan ohjeen mukaan. Opiskelija esittelee tarkastuksen asiakaslähtöisesti tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin.
Auton kokonaisrakenteen ja
järjestelmien toiminnan tunteminen
Opiskelija perehtyy auton tai moottoripyörän kori –ja runkorakenteisiin, erilaisiin pyöränlaakeri ja joustintuenta malleihin. Autossa ja moottoripyörässä käytettävien sähköjärjestelmien toimintaan teoriassa ja työsalissa tai vastaavassa korjaamotilassa.
SFS 6002 pätevyys Opiskelija perehtyy SFS 6002 -tietoihin omaksuen turvallisen sähköteknisen työturvallisuuden.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

SFS 6002 -sähköturvallisuuspätevyyden suorittaminen

Muuta tietoa

Moottorin ja apulaitteiden huoltaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tieto- ja viestintätekniikan laitteiden sekä alan ohjelmistojen käyttö Opiskelija hakee alan ohjelmistojen kautta huolto ja korjausohjeita sekä laatii määräaikaishuollon tarkastuslomakkeita.

Opiskelija hyödyntää sähköpostia ja internetiä työ ja oppimistehtävissään.

Opetus ja ohjaus toteutetaan pääasiassa oppilaitoksessa.

Jakopään huolto-osien vaihto Opiskelija opiskelee moottorin toimintaa teorialuokassa, perehtyy jakopään toimintaperiaatteeseen ja työsalissa tekee jakopään huolto-osien vaihtoja.
Auton kokonaisrakenteen ja
järjestelmien toiminnan tunteminen
Opiskelija perehtyy auton tai moottoripyörän kori –ja runkorakenteisiin, erilaisiin sähköjärjestelmien toimintaan teoriassa ja työsalissa tai vastaavassa korjaamotilassa.
Yrittäjyyden periaate tunteminen huoltotöissä Opiskelija selvittää AUNE-ehtojen mukaan reklamointia ja kuluttajasuojaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa

Huoltotyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Auton tai moottoripyörän kuntohuollon tekeminen Opiskelija perehtyy huollon merkitykseen autojen ja moottoripyörien kohdalla ja tekee työsalissa kuntohuollon autoon tai moottoripyörään.
Auton kokonaisrakenteen ja
järjestelmien toiminnan tunteminen
Opiskelija perehtyy auton tai moottoripyörän kori –ja runkorakenteisiin, erilaisiin sähköjärjestelmien toimintaan teoriassa ja työsalissa tai vastaavassa korjaamotilassa.
Turvavarusteiden ja ilmastointilaitteen toiminnan tunteminen Opiskelija perehtyy turvavarusteiden toimintaan ja niiden turvalliseen asennukseen. Opiskelija osallistuu ilmastointijärjestelmän kurssiin, saaden tiedon ja taidot järjestelmän huoltamiseen. Opiskelija oppii huomioimaan kestävän kehityksen käsitellessään kaasuja.
Asiakaspalvelu Opiskelija tutustuu asiakaspalveluun ja yrittäjyyden toiminta periaatteeseen teorialuokka opetuksessa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa