Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

PINTAVAURIOTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Auton korin pintavaurioiden suuruuden määritys eri menetelmillä, minkä perusteella tehdään työsuunnitelma Opiskelija perehtyy ohjatusti pintavaurioiden kartoittamisen merkitykseen koko korjausprosessin onnistumisen kannalta teoriassa, työsalissa tai työssäoppimispaikassa.
Autoissa käytettävien pintaosien yleisimpien materiaalien tunnistus ja niiden korjaukset ottaen huomioon automerkki- ja mallikohtaiset korjausohjeet sekä työmenetelmät Opiskelija perehtyy ohjatusti materiaalien tuntemiseen ja näiden merkitykseen korjausprosessin onnistumisen kannalta.
Opiskelija hyödyntää erilaisiin tehtäviin tieto- ja viestintätekniikkaa ja hakee automerkki- ja mallikohtaiset korjausohjeet sekä työmenetelmät teoriassa, työsalissa tai työssäoppimispaikassa.
Pohjustus maalattavaan työkohteeseen hyvää korjaustyötapaa noudattaen Opiskelija ymmärtää ohjatusti hyvän korjaustyötavan merkityksen korjausprosessin onnistumisen kannalta.
Opiskelija perehtyy ohjatusti asianmukaisten välineiden käyttöön sekä korroosionehkäisyn merkitykseen korjausprosessin onnistumisen kannalta teoriassa, työsalissa tai työssäoppimispaikassa.
Pintavaurion oikaisutyö asianmukaisia välineitä käyttäen, huolehtiminen kohteen korroosionehkäisyn säilymisestä sekä tarvittavien varaosien ja materiaalien määrittely Opiskelija opiskelee onnistuneen varaosien ja materiaalien valinnan merkityksen korjausprosessin onnistumisen kannalta.
Korin pintaosien vaihto, liitokset ja sovitukset Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisten korin pintaosien vaihtojen, liitosten ja sovitusten merkitykseen sekä korirakenteiden liitosmenetelmiin korjausprosessin onnistumisen kannalta teoriassa, työsalissa tai työssäoppimispaikassa.
Muoviosien tunnistus ja korjaaminen Opiskelija perehtyy erilaisiin muovilaatuihin ja niiden oikean korjausmenetelmän valintaan.
Tarvittavien työkalujen ja välineiden valinta sekä niiden käyttö ja hoito. Opiskelija oppii työkalujen käytön eri kohteisiin ja niiden huoltamisen merkityksen.
Henkilökohtaisten suojainten käyttö, työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija perehtyy työturvallisuuden ja työkyvyn ylläpitämisen merkitykseen teoriassa, työsalissa tai työssäoppimispaikassa.
Syntyvien jätteiden lajittelu ja kestävän kehityksen periaatteet Opiskelija oppii kestävän kehityksen periaatteiden merkityksen korjausprosessin onnistumisen kannalta teoriassa, työsalissa tai työssäoppimispaikassa.
Yrittäjyyden periaatteet pintavauriotöissä. Opiskelija tuntee työnteon ja yrittäjyyden merkityksen autoalalla sekä tietää virheen korjauksesta aiheutuvat kustannukset yritystoiminnassa ja asiakaspalvelussa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa

Pintavauriotyöt B

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vaurioille alttiiden kohtien suojaus lisävaurioiden ehkäisemiseksi Opiskelija selvittää ja oppii vaurioalttiiden kohteiden suojaamisen merkityksen korjausprosessin onnistumisen kannalta teoriassa, työsalissa tai työssäoppimispaikassa.
Liitosmenetelmät ja niiden perusteet (Mag-/Mig-hitsaus, Mig-kaarijuotto, vastushitsaus, niittaus/liimaus ja liimaus) Opiskelija tekee erilaisia liitoksia käyttäen hitsaus- ja liimaustekniikkaa ja huomioiden ajoneuvon valmistajien ohjeet.
Liima- ja kumitiivistelasien vaihto Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisten lasityyppien oikeaoppiseen irrotus- ja asennusmenetelmiin teoriassa, työsalissa tai työssäoppimispaikassa.
Pintavauriotöiden yhteydessä esiintyvien varusteiden, osien ja kokonaisuuksien irrottaminen, purkaminen, kokoaminen ja kiinnittäminen siten, että ajoneuvo on liikenneturvallisessa kunnossa kokoamisen jälkeen Opiskelija oppii ajoneuvon tarkastuksen ja viimeistelyn merkityksen kokonaisuuteen ja liikenneturvallisuuteen.
Auton tarkastus ja viimeistely luovutuskuntoon sekä oman työn arviointi Opiskelija tekee korjauksen jälkeen tarkastuksen autoon, huomioi viimeistelyn ja arvioi työn lopputulosta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa