Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Mittaus- ja korivauriotyöt A

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Auton korin mittaukset kolarivaurion korjauksessa, kirjallisen korjauskustannusarvion laatiminen ja sen perusteella sopivien työmenetelmien ja varaosien valinta Opiskelija perehtyy ohjatusti mittaustarpeen ja mittaustavan merkitykseen korjausprosessin onnistumisen kannalta. Hän käyttää mittauksessa tarvittavia perusmittalaitteita, auton mittatietoja, elektronisia ja mekaanisia mittalaitteita sekä oikaisupenkeissä käytettäviä mittalaitteita tai jigipenkkejä. Opetus ja ohjaus tapahtuu teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Vaurioanalyysi autoverolaki huomioiden ja analyysiin tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttäminen Opiskelija perehtyy ohjatusti korjauskustannuslaskelman, oikean vaurioanalyysin ja verkkopohjaisten vauriolaskentajärjestelmien merkitykseen korjausprosessin onnistumisen kannalta. Opetus ja ohjaus tapahtuu teoria-, työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.

Opiskelija tekee erilaisten laitteiden ja ohjelmistojen avulla vaurioanalyysin, huomioiden autoverolain käsitteet.

Laadun, siisteyden ja järjestyksen arvioiminen omassa työssä Opiskelija arvioi oman työn laatua sekä työpisteen siisteyttä ja järjestystä sekä huomioi työmenetelmien valinnassa työturvallisuusriskit ja oman työkyvyn ylläpitämisen.

Hän hallitsee henkilökohtaisten suojainten oikean käytön ja niiden huoltamisen.

Syntyvien jätteiden lajittelu Opiskelija perehtyy kestävän kehityksen merkitykseen korjaamo-olosuhteissa.
Yrittäjyyden periaatteet mittaus- ja korivauriotöissä Opiskelija perehtyy yritystoimintaan, tutkien korikorjaamoprosessin toimintaa
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa

Mittaus- ja korivauriotyöt B

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yleisimpien korinoikaisulaitteiden käyttö ja niihin liittyvät menetelmät Opiskelija perehtyy ohjatusti korinoikaisulaitteisiin, ajoneuvon kiinnittämiseen, mittakorttien tulkitsemiseen ja materiaalien käyttäytymiseen ja tunnistamiseen veto- ja oikaisutilanteissa. Opiskelija oppii ohjatusti oikean vetosuunnan ja -voiman määrittelyn.
Koritöiden yhteydessä esiintyvien osien ja kokonaisuuksien irrottaminen, purkaminen, kokoaminen ja kiinnittäminen Opiskelija tekee ohjatusti osien ja kokonaisuuksien purkamisen, kokoamisen ja kiinnittämisen. Opiskelija perehtyy liikenneturvallisuuteen liittyviin vastuisiin koritöiden yhteydessä.
Pyrotekniikkaa sisältävien laitteiden huomioiminen Opiskelija perehtyy ohjatusti pyrotekniikkaa sisältäviin laitteisiin, niiden turvalliseen purkamiseen ja asentamiseen.
Laadun, siisteyden ja järjestyksen arvioiminen omassa työssä Opiskelija arvioi oman työnsä laatua sekä työpisteen siisteyttä ja järjestystä sekä huomioi työmenetelmien valinnassa työturvallisuusriskit ja oman työkyvyn ylläpitämisen.

Hän hallitsee henkilökohtaisten suojainten oikean käytön ja niiden huoltamisen.

Syntyvien jätteiden lajittelu Opiskelija perehtyy kestävän kehityksen merkitykseen korjaamo-olosuhteissa.
Yrittäjyyden periaatteet mittaus- ja korivauriotöissä Opiskelija perehtyy yritystoimintaan, tutkien korikorjaamoprosessin toimintaa
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa