Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Alustan huoltaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Jarrujen huolto-osien tarkistus ja vaihtotyöt Opiskelija perehtyy ohjattuna jarrujen toimintaperiaatteeseen sekä erilaisten levy- ja rumpujarrujen toimintaan.

Opiskelija tarkastuksillaan määrittelee levy- ja rumpujarrujen toimintakunnon sekä tekee tarvittavien huolto-osien vaihtotyöt.

Opiskelija tekee jarrujen tarkistuksen jarrudynamometrillä ja määrittelee jarrujen toiminnan vastaamaan katsastusmääräyksiä.

Opiskelija perehtyy jarrujärjestelmien erilaisiin ilmausmenetelmiin sekä suunnittelee ja toteuttaa huoltotyön valmistajan ohjeen mukaan ja turvallisia työtapoja noudattaen.

Opiskelija huolehtii auton tai moottoripyörän siisteydestä ja puhtaudesta työtehtävän aikana ja päättyessä. Opiskelija selvittää kestävän kehityksen kannalta oikean tavan käsitellä ja lajitella huoltotyössä syntyvät jätteet.

Opetus ja ohjaus toteutetaan pääasiassa oppilaitoksessa sekä työssäoppimispaikassa.

Pyörien tarkastus ja rengasmääräykset sekä rengastöiden hallitseminen Opiskelija tekee turvallisuusohjeita noudattaen renkaan irrotuksen ja asennuksen vanteelle, tasapainottaa pyörän sekä arvioi renkaan kunnon.
Auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toiminnan tunteminen Opiskelija perehtyy auton tai moottoripyörän kori- ja runkorakenteisiin sekä järjestelmien toimintaan teoriassa ja työsalissa tai vastaavassa korjaamotilassa.
Alalla tarvittavan sanaston tunteminen Opiskelija tunnistaa auton ja moottoripyörän osia ja opiskelee huolto- ja korjausohjeissa esiin tulevien sanojen merkitykset.
Työturvallisuusmääräysten noudattaminen työympäristössä Opiskelija suorittaa tulityökurssin vastaavat tiedot ja taidot. Opiskelija opiskelee työergonomian käsitteitä omassa työympäristössä sekä korjaamolaitteiden ja nostureiden käytön turvallissuuriskit.

Opiskelija perehtyy henkilökohtaisten suojavarusteiden oikeaan käyttöön työsuorituksen mukaan sekä niiden oikeaan säilytykseen.

Opetus ja ohjaus toteutetaan pääasiassa oppilaitoksessa.

Yritystoiminnan tuloksellisuuden edistäminen työssä ja työyhteisössä Opiskelija perehtyy yritystoimintaan, tutkien korjaamoprosessin toimintaa.
SFS 6002 -pätevyys Opiskelija perehtyy SFS 6002:n tietoihin omaksuen sähköteknisen työturvallisuuden.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Opiskelija suorittaa SFS 6002 -pätevyden.

Muuta tietoa

Korin huoltaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Auton tai moottoripyörän pesu, vahaus sekä korivaurioiden tarkastus Opiskelija perehtyy auton ja moottoripyörän pesussa, vahauksessa sekä koritarkistuksessa tarvitsemaansa tekniikkaan, hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.

Opiskelija tarkastaa käytettävien pesuaineiden koostumukset ja niiden turvallisen käyttämisen.

Opiskelija opiskelee sisätilojen pesemisen erilaiset mahdollisuudet ja auton koripinnan vahaustekniikat.

Opiskelija tekee koritarkastuksen auton tai moottoripyörän valmistajan ohjeen mukaisesti ja määrittelee mahdolliset korjaustarpeet. Opetus ja ohjaus toteutetaan pääasiassa oppilaitoksessa.

Auton tai moottoripyörän korroosioneston tarkastaminen Opiskelija tarkastaa auton tai moottoripyörän korroosioneston valmistajan ohjeen mukaan. Opiskelija esittelee tarkastuksen asiakaslähtöisesti tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin.
Auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toiminnan tunteminen Opiskelija perehtyy auton tai moottoripyörän kori- ja runkorakenteisiin sekä erilaisten sähköjärjestelmien toimintaan teoriassa ja työsalissa tai vastaavassa korjaamotilassa.
SFS 6002 -pätevyys Opiskelija perehtyy SFS 6002:n tietoihin omaksuen sähköteknisen työturvallisuuden.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

SFS 6002 -sähköturvallisuuspätevyyden suorittaminen

Muuta tietoa

Teknisen kunnon tarkastus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen ja asiakkaan neuvominen Opiskelija perehtyy aiheeseen ja oppii ohjattuna asiakaspalvelun periaatteet korjaamoprosessissa.
Alalla tarvittava sanaston tunteminen Opiskelija tunnistaa auton osia ja opiskelee huolto- ja korjausohjeissa esiin tulevien sanojen merkitykset.
Auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toiminnan tunteminen Opiskelija perehtyy auton kokonaisrakenteeseen ja järjestelmien toimintaan teoriassa ja työsalissa tai vastaavassa korjaamotilassa.
Auton korinhuollon ja korroosioneston tarkastaminen/td>

Opiskelija tarkastaa auton korin ja korroosioeston valmistajan ohjeen mukaan. Opiskelija esittelee tarkastuksen tulokset asiakaslähtöisesti tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin.
Määräaikaiskatsastuksen tarkastus Opiskelija suorittaa ohjattuna määräaikaiskatsastukseen liittyvän teknisen kunnon tarkastuksen, huomioiden lainsäädännön ja katsastuksen arvosteluperusteet.
Auton tarkastus- ja huoltotyöt ja todetut viat Opiskelija huomioi huoltotöiden yhteydessä havaitsemansa viat ja osaa korjata ne auton korjausohjeita noudattaen.
Sähkötekniikan peruslait ja jännitemittaus Opiskelija ymmärtää sähkötekniikan perusteet ja osaa tehdä jännitemittauksia sekä lukea auton sähkökaavioita.
Tieto- ja viestintätekniikan laitteiden sekä alan ohjelmistojen käyttö Opiskelija hakee alan ohjelmistojen kautta korinhuolto- ja -korjausohjeita sekä laatii korinhuollon tarkastuslomakkeita.
Opiskelija hyödyntää sähköpostia ja internetiä työ- ja oppimistehtävissään. Opetus ja ohjaus toteutetaan pääasiassa oppilaitoksessa.
Työturvallisuusmääräysten noudattaminen työympäristössä Opiskelija suorittaa tulityökurssin vastaavat tiedot ja taidot. Opiskelija opiskelee työergonomian käsitteitä omassa työympäristössään sekä tuntee korjaamolaitteiden ja nostureiden käytön turvallissuuriskit.

Opiskelija perehtyy henkilökohtaisten suojavarusteiden oikeaan käyttöön työsuorituksen mukaan sekä niiden oikeaan säilytykseen. Opetus ja ohjaus toteutetaan pääasiassa oppilaitoksessa.

Pyroteknisten laitteiden käsittelyn tuntemus Opiskelija perehtyy ohjattuna ajoneuvojen pyroteknisiin laitteisiin sekä niiden käsittelyyn korjaamolla.
Kestävän kehityksen tunteminen Opiskelija osaa käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet.
Yrittäjyyden periaatteen tunteminen huoltotöissä Opiskelija selvittää AUNE-ehtojen mukaan reklamointia ja kuluttajansuojaa.
Opiskelija tutustuu asiakaspalveluun ja yrittäjyyden toimintaperiaatteeseen teoriaopetuksessa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

SFS 6002 -sähköturvallisuuspätevyyden suorittaminen

Muuta tietoa