Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TTUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Uusien laitteiden sopeuttaminen ajoneuvon järjestelmiin Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisiin autojen testerilaitteisiin ja tekee laitteiden sopeuttamista ja ohjelmistojen päivittämistä ajoneuvoon valmistajan protokollan mukaan. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Tietolähteiden käyttäminen korjausohjeiden ja vianetsintäkaavioiden hakuun Opiskelija käyttää erilaisia tietojärjestelmiä ja internet-sivustoja vianhakuprosessissa.
Korjausohjeiden ja kytkentäkaavioiden tunteminen sekä mittaus- ja testauslaitteiden käyttäminen Opiskelija käyttää erimerkkisten autovalmistajien korjausohjeita ja kytkentäkaavioita vianmäärityksessä. Hän tuntee eri standardit ja vieraskieliset merkinnät. Opiskelija hallitsee yleismittarin/virtapihtien käytön ja osaa tehdä ohjatusti testilaitteiden avulla vianmäärityksen autoon.
Sähkövarusteiden tuntemus ja korjaus Opiskelija perehtyy ohjatusti autojen erilaisiin sähköjärjestelmiin ja käyttää yleisimpiä mittaus- ja testilaitteita.
SFS 6002 -pätevyys Opiskelija suorittaa SFS 6002 -pätevyyden
Henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija sisäistää henkilökohtaisten suojaimien käytön työskennellessään ja ymmärtää työkyvyn ylläpitämisen tarpeellisuuden ja korjaamon olosuhteissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa