Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Rengastyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Henkilö- ja pakettiautojen sekä moottoripyörien rengastöiden tunteminen Opiskelija perehtyy ohjatusti auto- ja moottoripyöräalan rengastöihin, tuntee sitä koskevan lainsäädännön ja pystyy määrittelemään renkaan kunnon ja korjauskelpoisuuden. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Ajoneuvonostimien ja työvälineiden käyttäminen Opiskelija käyttää työssään nostimia ja tuntee nosturin ohjausmerkit. Opiskelija perehtyy oikeisiin nostokohtiin ja momenttiavaimen käyttöön.
Rengas- ja tasapainotuskoneen käytön hallitseminen Opiskelija käyttää ohjatusti rengas- ja tasapainotuskoneita. Opiskelija perehtyy erilaisten rengas- ja vannetyyppien ominaisuuksiin.
Asiakaspalvelu ja kuluttajansuojalaki Opiskelija tuntee kuluttajansuojalain sekä muun aihetta koskevan lainsäädännön ja osaa kertoa liikenneturvallisuuden merkityksen.
Ympäristönsuojeluvaatimuksien tunteminen Opiskelija perehtyy kierrätysjärjestelmään ja ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen rengasalalla.
Rengasalan yleisimpien lakien ja säädösten tunteminen Opiskelija tuntee lakien, asetusten ja sopimusten vaikutukset työhön.
Henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija sisäistää henkilökohtaisten suojaimien käytön työskennellessään ja ymmärtää työkyvyn ylläpitämisen tarpeellisuuden työpaikan muuttuvissa olosuhteissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa