Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNOSSA ON YKSI TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

MAALAUKSEN ESIKÄSITTELYTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Automaalauksen perustekniikan tuntemus ja työmenetelmien valinta Opiskelija perehtyy ohjattuna maalauksen esikäsittelyyn ja sen merkitykseen hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Yksinkertaisten pohjustustöiden suorittaminen Opiskelija suunnittelee ja suorittaa pohjustustöitä annettujen ohjeiden mukaan.
Koritinaus ja saumojen tiivistys Opiskelija perehtyy ohjattuna koritinan ja metallikitin käsittelyyn. Opiskelija tekee erilaisiin materiaaleihin saumojen hiontaa sekä kittauksia.
Pohja- ja hiontamaalauksien suorittamien Opiskelija perehtyy ohjattuna pohja- ja hiontamaalauksiin ja suorittaa erilaisiin materiaaleihin maalaustyöt ohjeiden mukaan.
Työkohteen ja ympäristön suojaus Opiskelija suojaa työkohteen ja ympäröivät pinnat annettujen ohjeiden mukaan.
Raaka-aineiden taloudellinen käyttö sekä jätteiden lajittelu ja uusiokäytön periaatteet Opiskelija perehtyy kestävään kehitykseen ja jätteiden lajitteluun maalinvalmistajien ohjeiden sekä viranomaismääräysten mukaan
Työn työturvallisuusriskien tunteminen Opiskelija oppii tunnistamaan työturvallisuusriskit ja tuntee ensiavun perustaidot. Hän oppii vastaamaan oman työkyvyn ylläpitämisestä, ottaen työergonomian huomioon. Hän käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja huolehtii työpaikan siisteydestä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa