Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Öljylaatujen valinta ja tuntemus Opiskelija perehtyy hydrauliikassa käytettäviin öljylaatuihin. Opiskelija oppii hyödyntämään valmistajan ohjeita oikean öljylaadun ja -määrän valintaan.
Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaukset Opiskelija perehtyy ohjattuna hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiin. Opiskelija suorittaa järjestelmien korjauksen annettujen ohjeiden mukaan.
Järjestelmän huolto sekä paine- ja virtausmittaukset Opiskelija perehtyy ohjattuna järjestelmien huolto-ohjelmiin. Opiskelija tekee valmistajan ohjeiden mukaan huollon sekä paine- ja virtausmittauksia.
Hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimpien piirrosmerkkien ja järjestelmäkaavioiden lukemisen
tuntemus
Opiskelija perehtyy ohjattuna järjestelmien yleisimpiin piirrosmerkkeihin. Opiskelija tulkitsee ja paikallistaa komponentteja kaavioita käyttäen.
Vianetsinnän ja esiohjauksen perusperiaatteet Opiskelija perehtyy järjestelmän toimilaitteen toimintaperiaatteeseen ja oppii hyödyntämään sitä vianhakuprosessissa. Opiskelija tunnistaa esiohjauksen periaatteet sähköisesti sekä hydraulisesti.
Henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija sisäistää henkilökohtaisten suojaimien käytön työskennellessään ja ymmärtää työkyvyn ylläpitämisen tarpeellisuuden korjaamon olosuhteissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa