Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, SAKSA, VALINNAISET (1 osp)

Vieraan kielen (saksa) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Saksan alkeet (1 osp)
Saksan kielellä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee kertomaan perusasioita itsestään ja työympäristöstään sekä toimimaan yksinkertaisissa asiakaspalvelutilanteissa auto- ja logistiikka-alalla.
Tekstien tuottaminen Opiskelija kirjoittaa lyhyitä viestejä ja osaa tulkita esimerkiksi yksinkertaisia saksankielisiä huolto-ohjeita ja varaosaluetteloja oppitunneilla opettajan materiaaleista ja etsimällä tietoa sähköisistä tiedonlähteistä.
Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija tutustuu saksan kielen ominaispiirteisiin ja saksankieliseen kulttuuriin oppitunneilla ja hyödyntää oppimaansa esimerkiksi kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuessaan.
Kielen oppimisen kehittäminen Opiskelija vahvistaa oppimaansa käyttämällä uusia kielen oppimisen tapoja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä suullisia ja kirjallisia oppimistehtäviä.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.1 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.3.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia ja kirjallisia valmiuksia toimia auto- ja logistiikka-alan työtehtävissä saksan kielellä. Suullisten ja kirjallisten harjoitusten perusteella opettaja arvioi opiskelijan sanaston hallintaa, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoja sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuutta.

vieraan kielen (saksa) valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa