Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikan perustaidot
Matematiikan perustaidot
Peruslaskutoimitusten hallinta Opiskelija oppii hallitsemaan peruslaskutoimitukset ja niiden laskujärjestyksen. Opiskelija oppii esimerkkien ja laskutehtävien avulla tunnistamaan arkielämän ja auto- ja logistiikka-alan ongelmanratkaisussa vaadittuja laskutoimituksia ja soveltamaan oppimaansa.
Prosenttilaskenta oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa Opiskelija perehtyy prosenttilaskennan perusteisiin ja soveltaa oppimaansa arkielämään ja omaan alaan liittyvissä laskutehtävissä.
Mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa Opiskelija tutustuu arkielämän ja oman alan keskeisiin yksiköihin. Opiskelija oppii esimerkkien ja laskutehtävien avulla tekemään yksikön muunnoksia erityisesti metrijärjestelmään ja metrijärjestelmän sisällä ja ratkaisemaan yksikönmuunnoksiin liittyviä ongelmia.
Osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Opiskelija harjoittelee hyödyntämään sujuvasti laskukonetta kurssin sisältöön liittyvissä laskutoimituksissa ja tulkitsemaan ja hyödyntämään taulukoita ja kuvaajia omaan alaan liittyvien ongelmien ratkaisussa.
Osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa Opiskelija arvioi laskutoimitustensa järkevyyttä sekä saatujen vastauksien oikeellisuutta ja suuruusluokkaa kaikissa kurssin sisältöön liittyvien laskutoimitusten yhteydessä. Opiskelija oppii menetelmiä saamiensa vastausten oikeellisuuden tarkistamiseksi.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä
Osaa mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa Opiskelija harjoittelee pituuden, pinta-alan ja tilavuuden käsiteet ja niiden metrijärjestelmän mukaiset yksiköt. Esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla opiskelija harjaantuu käyttämään arkielämän ja oman alan tilanteissa oikeita ja sopivia yksiköitä ja tekemään tarvittavia yksikön muunnoksia.
Osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia Opiskelija oppii tunnistamaan tavanomaiset geometriset kuviot ja kappaleet sekä käyttämään laskukaavoja pinta-alan ja tilavuuden ratkaisemiseksi. Käytännön harjoitteilla opiskelija oppii tekemään alalle tyypillisissä tilanteissa tarvittavat mittaukset ja soveltamaan laskukaavoja tilavuuden ja pinta-alan selvittämiseksi.

Osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti

Osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa Opiskelija tutustuu vektorin käsitteeseen ja vektorisuureisiin ja harjoittelee vektoreiden käyttöä auto- ja logistiikka-alaan liittyvien ongelmien ratkaisussa.

Opiskelija perehtyy yhdenmuotoisuuteen, mittakaavaan ja verrantoon ja oppii ratkaisemaan näihin liittyviä oman alan ongelmia.

Opiskelija tutustuu symmetrian käsitteeseen ja oppii tunnistamaan ja hyödyntämään sitä oman alan tilanteissa.

Opiskelija oppii arviomaan kulmien suuruuksia ja piirtämään sekä mittaamaan kulmia kolmioviivaimen avulla. Opiskelija oppii laskimen tehokasta käyttöä geometrian ongelmien ratkaisussa.

Omaan alaan liittyviä harjoituksia tekemällä opiskelija oppii tunnistamaan alaan kuuluvia geometrisia ongelmia ja käyttämään sopivia kaavoja niiden ratkaisemiseksi.

Opiskelija tutustuu yksinkertaisiin verrantoihin ja niiden käyttöön ongelmanratkaisussa. Opiskelija harjoittelee lausekkeiden muodostamista ja niiden soveltamista oman alan ongelmien ratkaisussa.

Opiskelija oppii muodostamaan ja ratkaisemaan Pythagoraan lauseen ja hyödyntämään sitä oman alan tilanteissa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja toimii aktiivisena ohjaajana opiskelijan oppimisprosessin tukena.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään havaintoja, laskelmia sekä johtopäätöksiä ja auttaa näin opiskelijaa suoriutumaan oppimistavoitteista.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan matemaattisiin käsitteisiin ja laskutapoihin. Opettaja ohjaa opiskelijaa ratkaisemaan arki- ja työelämän ongelmia matematiikan keinoin.

Opettaja antaa tarvittavaa opetusta oppimistavoitteita vastaavasta teoriasta tai ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa eri lähteistä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä paperille että sähköisesti.

Opiskelija osoittaa osaamistaan osallistumalla asiasisältöjen käsittelyyn ja ratkaisemalla hänelle annettuja tehtäviä oppitunnilla.

Opiskelija osoittaa oppimistaan suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä ja tekemällä itsearviointia.

Opettaja arvioi opiskelijan laskutaitoa ja matemaattisten merkintöjen oikeellisuutta samoin kuin opiskelijan taitoa mallintaa ongelmia matemaattisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opiskelijan oppimista ohjataan kurssin aikana antamalla jatkuvaa suullista palautetta. Välikokeiden avulla opiskelijalle annetaan kirjallista palautetta oppimisestaan ja samalla tietoa siitä mitä vielä täytyy oppia.

Oppimista arvioidaan jatkuvasti kurssin aikana opiskelijan tekemien tehtävien perusteella ja lopuksi kurssikokeen tulosten avulla. Opiskelijan oppimista arvioidaan suhteessa opintosuunnitelmassa määriteltyihin osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla ja ohjauksella tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen ja arvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa