Valinnaiset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, VALINNAINEN (0-3 osp)

Oppimisen ja ohjauksen kohteet Menetelmät ja ympäristöt
Talousmatematiikan perusteet (1osp)
Osaa soveltaa arki- ja työelämässä tarvittavaa talousmatematiikkaa, kuten kannattavuus-, kustannus-, verotus- ja lainalaskelmia Opiskelija harjoittelee prosenttilaskennan soveltamista oman talouden hallintaan liittyvien ongelmien ratkaisussa. Opiskelija tutustuu verotuksen eri muotoihin ja oppii laskemaan lainojen ja talletusten korkoja sekä arvioimaan talouteensa liittyvien päätösten järkevyyttä matematiikkaa hyödyntäen.
Yrityselämän matematiikka (1osp)
Osaa soveltaa arki- ja työelämässä tarvittavaa talousmatematiikkaa, kuten kannattavuus-, kustannus-, verotus- ja lainalaskelmia Opiskelija harjoittelee prosenttilaskennan soveltamista yrityksen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisussa. Opiskelija tutustuu yritysten verotukseen ja oppii laskemaan lainojen ja talletusten korkoja.

Opiskelija harjoittelee laskemaan yritystoiminnan kannalta keskeisiä laskutoimituksia ja oppii arvioimaan laskelmiensa perusteella realistisesti yritystoimintaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

Yhtälöt ja ongelmaratkaisu (2 osp)
Osaa ilmaista muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla Opiskelija tutustuu yksinkertaisten yhtälöiden muodostamiseen ja harjoittelee niiden ratkaisemiseen tarvittavat algebran taidot.
Osaa ratkaista työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä tai kuvaajien avulla Opiskelija oppii auto- ja logistiikan alaan liittyvien harjoitusten avulla käyttämään yhtälöitä ongelmanratkaisun työkaluna. Opiskelija oppii muodostamaan ja ratkaisemaan yksikertaisia yhtälöpareja ja soveltamaan niitä arkielämän ja oman alan ongelmanratkaisussa.
Osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa Opiskelija oppii tarkistamaan yhtälöiden ratkaisut takaisinsijoituksella.
Tilastot ja kuvaajat (1 osp)
Osaa ratkaista työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä tai kuvaajien avulla Opiskelija tutustuu auto- ja logistiikan alan taulukoihin ja kuvaajiin ja oppii tulkitsemaan ja käyttämään niitä ongelmanratkaisun apuvälineinä.
Osaa muodostaa ja laatii omaan alaan liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia Opiskelija oppii keräämään ja etsimään omaan alaan liittyvää tietoa ja luokittelemaan sekä taulukoimaan sitä järkevällä tavalla ja laatimaan taulukoiden pohjalta erilaisia kuvaajia sekä käsin että tietokonetta hyödyntäen.
Osaa kerätä ja ryhmitellä omaan alaan liittyvää tietoa.
Trigonometria (1 osp)
Osaa muodostaa ja laatii omaan alaan liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia Opiskelija perehtyy suorakulmaisen kolmion trigonometriaan ja oppii muodostamaan tavallisten trigonometristen funktioiden lausekkeet.
Osaa ratkaista työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä tai kuvaajien avulla Opiskelija harjoittelee trigonometristen yhtälöiden ratkaisussa tarvittavat algebran taidot. Laskutehtävien avulla opiskelija oppii trigonometristen funktioita käyttäen laskemaan kulmien suuruuksia ja sivujen pituuksia auto- ja logistiikan alan ongelmien ratkaisemiseksi.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja toimii aktiivisena ohjaajana opiskelijan oppimisprosessin tukena.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään havaintoja, laskelmia sekä johtopäätöksiä ja auttaa näin opiskelijaa suoriutumaan oppimistavoitteista.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan matemaattisiin käsitteisiin ja laskutapoihin. Opettaja ohjaa opiskelijaa ratkaisemaan arki- ja työelämän ongelmia matematiikan keinoin.

Opettaja antaa tarvittavaa opetusta oppimistavoitteita vastaavasta teoriasta tai ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa eri lähteistä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä paperille että sähköisesti.

Opiskelija osoittaa osaamistaan osallistumalla asiasisältöjen käsittelyyn ja ratkaisemalla hänelle annettuja tehtäviä oppitunnilla.

Opiskelija osoittaa oppimistaan suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä ja tekemällä itsearviointia.

Opettaja arvioi opiskelijan laskutaitoa ja matemaattisten merkintöjen oikeellisuutta samoin kuin opiskelijan taitoa mallintaa ongelmia matemaattisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opiskelijan oppimista ohjataan kurssin aikana antamalla jatkuvaa suullista palautetta. Välikokeiden avulla opiskelijalle annetaan kirjallista palautetta oppimisestaan ja samalla tietoa siitä mitä vielä täytyy oppia.

Oppimista arvioidaan jatkuvasti kurssin aikana opiskelijan tekemien tehtävien perusteella ja lopuksi kurssikokeen tulosten avulla. Opiskelijan oppimista arvioidaan suhteessa opintosuunnitelmassa määriteltyihin osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla ja ohjauksella tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen ja arvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

OPH:n tutkinnon perusteiden matematiikan valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Matematiikan valinnaiset osa-alueet opiskellaan pääsääntöisesti Matematiikan perustaidot -osa-alueen suorittamisen jälkeen.