Valinnaiset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, VALINNAINEN (3 osp)

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Fysiikan valinnainen (2 osp)
Osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia ja ottaa ne huomioon työssään Opiskelija syventää Työelämän fysiikka -osa-alueen opinnoissa oppimaansa tietoa liike-, voima-, ja lämpöopista. Opiskelija perehtyy sähkövirtaan, jännitteeseen ja resistanssiin ilmiöinä ja oppii ymmärtämään niiden merkityksen auto- ja logistiikka-alan tilanteissa. Opiskelija oppii tunnistamaan ja ratkaisemaan oman alan sähköoppiin liittyviä ongelmia.
Osaa tehdä kokeellisia havaintoja ja mittauksia oman alan kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä Opiskelija oppii tekemään yksinkertaisia koejärjestelyjä auto- ja logistiikan alan fysikaalisten ilmiöiden tutkimiseksi ja tekemään saamisensa tulosten perusteella päätelmiä ilmiöiden fysikaalisesta luonteesta. Opiskelija tutustuu yleismittarin käytön teoriaan ja perehtyy mittarin käyttöön työsalissa.
Osaa kerätä, käsitellä ja analysoida tekemiään kokeellisia havaintoja ja mittauksia Opiskelija oppii hyödyntämään tekemiään mittauksia päätelmiensä tukena ja oman alan ongelmien ratkaisussa.
Osaa arvioida saamiensa kokeellisten havaintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä. Vertailemalla saamiaan mittaustuloksia muiden opiskelijoiden ja alan kirjallisuudesta löytyviin tuloksiin, oppii opiskelija arvioimaan mittaustensa tarkkuutta, luotettavuutta ja paikantamaan mittausten virhelähteitä.
Kemian valinnainen (1 osp)
Osaa valmistaa alalla tarvittavia aineseoksia Opiskelija harjoittelee auto- ja logistiikan alalla tarvittavien liuosten ja seosten valmistamiseksi tarvittavia periaatteita. Opiskelija harjoittelee käytännössä tarvittavien mittausten tekemistä ja perehtyy kemikaalien turvalliseen käsittelyyn.
Osaa kerätä, käsitellä ja analysoida tekemiään kokeellisia havaintoja ja mittauksia Opiskelija tutustuu ainemäärän ja konsentraation käsitteisiin ja oppii soveltamaan niitä liuosten ja seosten valmistamisessa
Osaa tehdä kokeellisia havaintoja ja mittauksia oman alan kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä Opiskelija harjoittelee liuosten ja seosten valmistamiseen tarvittavien mittausten tekemistä ja oppii hyödyntämään saamiaan mittauksia niiden valmistamisessa.

Opiskelija tutustuu käytännön kokein auto- ja logistiikka-alalla esiintyviin kemikaaleihin ja ilmiöihin, joihin ne liittyvät.

Oppimisen arviointi ja palaute Opettaja toimii aktiivisena ohjaajana opiskelijan oppimisprosessin tukena.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään havaintoja, laskelmia, mittauksia sekä johtopäätöksiä ja auttaa näin opiskelijaa suoriutumaan oppimistavoitteista.

Opettaja antaa tarvittavaa opetusta auto- ja logistiikka-alan fysiikan ja kemian osa-alueista ja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa eri lähteistä ja auttaa näin opiskelijaa suoriutumaan oppimistavoitteista.

Opettaja ohjaa erilaisten kirjallisten oppimistehtävien ja kokeellisten tutkimustehtävien työselostusten avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä paperille että sähköisesti.

Opiskelija osoittaa osaamistaan osallistumalla asiasisältöjen käsittelyyn ja kokeellisen työskentelyyn oppitunnilla.

Opiskelija osoittaa oppimistaan suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä ja tekemällä itsearviointia.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Osaamisen arviointi Opiskelijan oppimista ohjataan kurssin aikana antamalla jatkuvaa suullista palautetta. Välikokeiden avulla opiskelijalle annetaan kirjallista palautetta oppimisestaan ja samalla tietoa siitä mitä vielä täytyy oppia.

Oppimista arvioidaan jatkuvasti kurssin aikana opiskelijan tekemien tehtävien perusteella ja lopuksi kurssikokeen tulosten avulla. Opiskelijan oppimista arvioidaan suhteessa opintosuunnitelmassa määriteltyihin osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla ja ohjauksella tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen ja arvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Fysiikan valinnaiset opinnot opiskellaan pääsääntöisesti Työelämän fysiikka -opintojen jälkeen

Kemian valinnainen opiskellaan pääsääntöisesti Työelämän kemiaa -opintojen jälkeen.