Valinnaiset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Työelämätaitojen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämätaitojen syventävä osaaminen (3 osp)
Työyhteisön ilmapiirin ja henkilöstön osallisuuden edistäminen

Työpaikan eri tehtävissä toimiminen

Opiskelija kehittää työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitojaan ammatillisten aineiden yhteydessä työsalissa ja työmaalla. Opiskelija oppii työelämätaitoja työryhmän jäsenenä eri tehtävissä.
Työpaikan työtehtävien etenemisestä ja työn laadusta sekä näiden kehittämisestä vastaaminen omalta osaltaan Opiskelija oppii jäsentämään ammatin osa-alueet omalla toimialalla sekä tuntemaan alan toimintaympäristöt. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa olemustaan ja toimintaansa ammatti-identiteetin kehittämiseksi
Oman osaamisen kehittäminen Opiskelija suorittaa työryhmille annetut tavoitteet työprosessien, aikataulujen ja vaadittavan laadun suhteen.
Työn hakeminen kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista Opiskelija selvittää sähköisten tietolähteiden avulla työnsaantimahdollisuuksia kansainvälisiltä työmarkkinoilta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään työelämän pelisäännöt. Oppimista arvioidaan opiskelijan asenteella, ihmissuhdetaidoilla sekä kyvyllä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Opiskelija osoittaa osaamisensa suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla, jotka opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan osaamisen perustuen siihen, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Arvioinnin perustana on opiskelijan kanssa käytävä henkilökohtainen palautekeskustelu sekä osaamista osoittava kirjallinen raportti.

OPH:n tutkinnon perusteiden työelämätaitojen valinnaisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa