Valinnaiset osaamistavoitteet

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, VALINNAISET (3 osp)

Yrittäjyyden ja yritystoiminnan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrittäjyys ja yritystoiminnan syventävä osaaminen (3 osp)
Yritystoiminnan kehittämistarpeiden kartoittaminen Opiskelijat muodostavat 2-3 hengen työryhmän, jossa he kehittävät yrityksen liikeidean, laativat liiketoimintasuunnitelman, arvioivat liiketoimintamahdollisuudet, omat vahvuudet, uhat, riskit ja perustavat harjoitusyrityksen.
Oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen selvittäminen
pienen projektin toteuttamisella
Opiskelija oppii viestimään ystävällisesti ja asiallisesti asiakastapaamisessa ja hankkimaan myyntitilanteessa tarvittavat tiedot.
Kehittämisehdotusten tekeminen uusista toimintatavoista ja oman toimintansa muuttaminen Opiskelija oppii hankkimaan tietoja hinnoitteluun vaikuttavista tekijöistä ja palkkauksen aiheuttamista kustannuksista.
Oman toiminnan ja ajankäytön suunnitteleminen Opiskelija oppii hankkimaan tietoja hinnoitteluun vaikuttavista tekijöistä ja palkkauksen aiheuttamista kustannuksista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppiminen arvioidaan sillä perusteella, miten opiskelija ymmärtää yritystoiminnan perustamiseen ja liiketoimintaan liittyvät oleelliset asiat.

Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Opetus toteutetaan luokkahuoneessa, työmaalla ja verkko- opetuksena.

Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan henkilökohtaisessa palautekeskustelussa opiskelijan kanssa huomioiden suoritetut oppimistehtävät ja opiskelijan oma-aloitteisuus ja se, että tekee sovitut asiat, tulee ajoissa paikalle ja epäkohdan huomatessaan miettii, miten voisi sen ratkaista.

Osaamisessa arvioidaan lisäksi, miten opiskelija kehittää ammattitaitoaan ja pysyttelee tietoisena alaan liittyvistä muutoksista. Arviointi perustuu henkilökohtaiseen palautekeskusteluun opiskelijan kanssa.

OPH:n tutkinnon perusteiden yrittäjyyden ja yritystoiminnan valinnaisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa