Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, PAKOLLISET (2 osp)

Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liikunta ja terveystieto
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen Opiskelija toimii oman ryhmän aktiivisena jäsenenä suunnittelemalla ja osallistumalla liikunnan tunneille edistäen reilun pelin periaatteita. Opiskelija toimii liikuntatilanteissa turvallisesti ja ennaltaehkäisee liikuntatapaturmien syntymistä.
Fyysisestä kunnosta huolehtiminen Opiskelija etsii tietoa unen, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksestä fyysiselle hyvinvoinnilleen. Opiskelija laatii itselleen hyvinvointisuunnitelman, johon hän kirjaa miten hän voin itse vaikuttaa fyysiseen hyvinvointiinsa.

Opiskelija pitää uni-, ruoka- ja liikuntapäiväkirjaa. Opiskelija arvioi kriittisesti omia tottumuksiaan ja kirjaa konkreettiset toimet, joilla hän voi edistää uni-, liikunta- ja ravitsemustottumuksiaan.

Opiskelija sitoutuu suunnitelmaansa ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään osallistumalla liikuntatilanteisiin monipuolisesti

Päihteet Opiskelija etsii tietoa päihteistä ja niiden vaikutuksista ottaen huomioon myös auto- ja kuljetusalan työtehtävät. Opiskelija pohtii omaa päihteiden käyttöä ja arvioi tuloksia kriittisesti.
Seksuaaliterveys Opiskelija etsii tietoa seksuaaliterveyden merkityksestä hyvinvoinnilleen ja tavoista, joilla omasta seksuaaliterveydestä voi pitää huolta.
Työkyvyn ylläpitäminen
Psyykkisestä ja sosiaalisesta kunnosta huolehtiminen Opiskelija etsii tietoa mielenterveyden ja ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille. Opiskelija etsii tietoa auto- ja kuljetusalan psyykkisistä kuormittavuustekijöistä. Opiskelija tuo suunnitelmassaan esille minkälaisilla toimenpiteillä hän voi ylläpitää ja edistää omaa mielenterveyttä ja psyykkistä jaksamistaan auto- ja kuljetusalan työtehtävissä.
Turvallisuudesta huolehtiminen Opiskelija etsii tietoa auto- ja kuljetusalan fyysisistä kuormittavuustekijöistä ja huomioi ne omassa suunnitelmassaan. Opiskelija harjoittelee ensiaputaitoja sekä ergonomisia työtapoja.
Fyysisen työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija laatii liikuntapiirakan pohjalta terveysliikuntasuunnitelman ja toteuttaa sen osa-alueita monipuolisesti liikuntatunneilla
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppilasta lähiopetustunneilla, liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa

Opetuksen sisällöt rakennetaan ammatillisen tutkinnon osan sisällöllisistä lähtökohdista.

Osaamisen arviointi Liikunnan arvioinnin painopiste on opiskelijan motivaatiossa ja asenteissa liikuntaa kohtaan, oppilaan halussa kehittyä, oppia uutta ja suhtautua positiivisesti muiden oppilaiden liikuntasuorituksiin, sekä itse liikuntatuntitapahtumiin.

Terveystiedon osaaminen arvioidaan huomioiden suoritetut oppimistehtävät, opiskelijan oma-aloitteisuus, tuntiaktiivisuus sekä loppukoe.

OPH:n tutkinnon perusteiden työkyvyn ylläpidon, liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa