5.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan rakennusalaan liittyviä kulttuuriin, taiteeseen ja ympäristöosaamiseen liittyviä taitoja.

Tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 7 osaamispisteen edestä sosiaalista ja kulttuurista osaamista.

Osaamistavoitteet 5.4.1 Kulttuurien tuntemus

Osaamistavoitteet 3 osp

Opiskelija

 • osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua
 • osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla
 • osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta omalla alallaan
 • osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan omalla alallaan
 • osaa välittää oman alan historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin.

5.4.2 Taide ja kulttuuri

Osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja hyödyntää niitä
 • osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, median, kuvataiteen tai käsityön keinoin)
 • osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alan vakiintuneita
  käytäntöjä
 • osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset
 • osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään.

5.4.3 Ympäristöosaaminen

Osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren
 • osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen
 • osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla
 • osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä
 • osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan,
  veteen tai maaperään
 • osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet omalla alallaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen Taide ja kulttuuri (2 osp) ja Kulttuurien tuntemus (2 osp)
opiskellaan 2. vuonna.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen tutkinnon osan opinnot (Kulttuurien tuntemus sekä Taide ja kulttuuri) suoritetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa, sekä muissa kaupungin tarjoamissa kulttuuri- ja oppimisympäristöissä.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Osia tutkinnon osista voidaan suorittaa verkko-opintoina.
Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opintoihin
Taide- ja kulttuuriaineet integroidaan osittain tai välillisesti auto- ja logistiikka-alan sisältöihin.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Kulttuurisen monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden tunnistaminen, tulkitseminen ja ymmärtäminen.

Kulttuurisen monimuotoisuuden tunnistaminen ja soveltaminen sekä kehittäminen omalla alalla.

Kestävän kehityksen periaatteiden tunnistaminen, ymmärtäminen, soveltaminen ja kehittäminen omassa – ja työelämässä.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot