Valinnaiset osaamistavoitteet

KULTTUURIEN TUNTEMUS, VALINNAINEN (2 osp)

Kulttuurien tuntemuksen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kulttuurien tuntemus (2 osp)
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden noudattaminen Opiskelija tunnistaa ja kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta ja toimii oikeudenmukaisesti sekä edistää toiminnallaan kulttuurista moniarvoisuutta ja vuorovaikutusta.
Tehtävän mukaisen toimintakulttuurin toteuttaminen Opiskelija toimii, käyttäytyy ja pukeutuu tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla ja kehittää käytänteitä ammattialallaan. Opiskelija toimii asiakaspalvelutilanteissa erilaisista kulttuurisista lähtökohdista katsoen.
Kulttuurien peruspiirteiden ja monimuotoisuuden
tunnistaminen auto- ja logistiikka-alalla
Opiskelija oppii tunnistamaan ja erittelemään kulttuurista monimuotoisuutta auto- ja logistiikka-alalla sekä ymmärtää ja soveltaa sen vaikutuksia toimintatapoihin ammattialallaan.
Kulttuurien erityispiirteiden
huomioon ottaminen auto- ja logistiikka-alalla
Opiskelija oppii ottamaan huomioon työtehtävissään kulttuurisen monimuotoisuuden edellyttämät toimintatavat ja kehittää niitä.
Nuorisokulttuuri (1 osp)
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden noudattaminen Opiskelija tunnistaa ja kunnioittaa ja ymmärtää kulttuurista moninaisuutta ja toimii oikeudenmukaisesti sekä edistää toiminnallaan kulttuurista moniarvoisuutta ja vuorovaikutusta.
Kulttuurien erityispiirteiden, erityisesti nuorisokulttuurin osa-alueiden tunnistaminen Opiskelija osaa eritellä nuorisokulttuurin piirteitä ja arvioida niitä osana suomalaista kulttuuria.

Opiskelija osaa hakea ja käsitellä median välittämää tietoa
nuorisokulttuureista sekä soveltaa sitä tehtävien tekemisessä.

Opiskelija tekee aiheeseen liittyviä verkkotehtäviä.

Opiskelija tekee lyhyen tutkielman tai esitelmännuorisokulttuurin osa-alueesta (esim. sarjakuva, valokuva, elokuva, urheilu, ajoneuvot ja tekniikka harrastuksena,
musiikki, graffiti, tai muu harrastus).

Kaupunkikulttuuri ja muotoilu (1 osp)
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden noudattaminen Opiskelija tunnistaa ja kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta ja toimii oikeudenmukaisesti sekä edistää toiminnallaan kulttuurista moniarvoisuutta ja vuorovaikutusta.
Kulttuurien erityispiirteiden, erityisesti kaupunkikulttuurin ja muotoilu osa-alueiden tunnistaminen

Kulttuurien peruspiirteidenja monimuotoisuuden tunnistaminen

Opiskelija osaa eritellä kaupunkikulttuurin ja muotoilun
piirteitä ja arvioida niitä osana suomalaista kulttuuria. Opiskelija osaa hakea ja käsitellä median välittämää tietoa kaupunkikulttuurista ja muotoilusta sekä soveltaa sitä tehtävien tekemisessä.

Opiskelija tekee aiheeseen liittyviä verkkotehtäviä.

Opiskelija tekee lyhyen tutkielman tai esitelmän kaupunkikulttuurin ja/tai muotoilun osa-alueesta.

Helsinki, mun Stadi (1 osp)
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden noudattaminen Opiskelija tunnistaa ja kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta ja toimii oikeudenmukaisesti sekä edistää toiminnallaan kulttuurista moniarvoisuutta ja vuorovaikutusta.
Kulttuurien erityispiirteiden, erityisesti Helsingin kaupunkikulttuurin osa-alueiden tunnistaminen Opiskelija osaa eritellä Helsingin kaupunkikulttuurin osa-alueiden piirteitä ja arvioida niitä osana suomalaista kulttuuria.

Opiskelija osaa hakea ja käsitellä median välittämää tietoa Helsingin kaupunkikulttuurin osa-alueista sekä soveltaa sitä tehtävien tekemisessä.

Opiskelija tekee aiheeseen liittyviä verkkotehtäviä.

Opiskelija tekee tutkielman tai esitelmän Helsingin kaupunkikulttuuriin liittyvästä aiheesta.

Opiskelija oppii tunnistamaan ja erittelemään kulttuurista monimuotoisuutta myös auto- ja logistiikka-alalla sekä ymmärtää ja soveltaa sen vaikutuksia toimintatapoihin.

Opiskelija oppii yksin, pareittain ja pienryhmissä.
Opiskelu tapahtuu luokkatilassa sekä ohjattuna verkko-oppimisena.

Opiskelu tapahtuu koulu- ja muissa kaupungin kulttuuriympäristöissä.

Opiskelija osallistuu Helsinkiin tutustumiseen ohjatuilla kaupunkikäynneillä tai kulttuurikohde- ja/tai tapahtuma käyntiin.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija oppii tunnistamaan ja erittelemään kulttuurista monimuotoisuutta auto- ja logistiikka-alalla sekä ymmärtää ja soveltaa sen vaikutuksia toimintatapoihin

Opiskelija oppii yksin, pareittain ja pienryhmissä. Opiskelu tapahtuu luokkatilassa sekä ohjattuna verkko-oppimisena.

Opiskelu tapahtuu koulu- ja muissa kaupungin kulttuuriympäristöissä.

Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä kulttuurisia erityispiirteitä, kulttuurin monimuotoisuutta ja erilaisia arvoja tehtävien tekemisen myötä sekä yksin ja -ryhmätyötehtävissä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin kulttuurin ilmiöihin ja ilmenemismuotoihin myös sidoksissa auto- ja logistiikka-alaan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimisprosessissa: tehtävien tekemisessä, ryhmätöissä, kulttuurikäynneillä ja verkko-tehtävissä.

Opiskelija voi osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta, pitämällä prosessipäiväkirjaa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kulttuurista osaamista opiskelijan tekemien tehtävien, ryhmätyötilanteiden ja mahdollisesti opiskelijan itsearvioinnin pohjalta.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjalliset työt, verkkotyöt ja aktiivisuuden oppimistilanteissa.

Opettaja arvioi opiskelijan kulttuurista osaamista liittyneenä myös auto- ja logistiikka-alaan ja sen hyödyntämistä käytännön projektissa.

Opiskelija voi mahdollisesti osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta esimerkiksi pitämällä prosessipäiväkirjaa.

OPH:n tutkinnon perusteiden Kulttuurien tuntemuksen arviointitaulukoihin

Muuta tietoa Kulttuurin tuntemuksen sisältöjen opinnot tukevat verkko-oppimista ja harjaannuttavat opiskelijaa tiedonhaussa.

Kulttuurien tuntemus (2 osp) opiskellaan 2. vuonna.

Nuorisokulttuuri, valinnainen (1 osp) opiskellaan 1. tai 2. opintovuonna.

Kaupunkikulttuuri ja muotoilu, valinnainen (1 osp) opiskellaan 1. tai 2. opintovuonna.

Helsinki mun Stadi-kurssi, valinnainen (1 osp) opiskellaan 1. tai 2. opintovuonna.