Valinnaiset osaamistavoitteet

YMPÄRISTÖOSAAMINEN, VALINNAINEN

Ympäristöosaamisen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lainsäädännön, turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen Opiskelija perehtyy ohjattuna keskeiseen ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädäntöön erityisesti oman ammattialan näkökulmasta.

Opiskelija tekee itsenäisesti ja ryhmässä selvitystehtäviä omalla ammattialalla toteutetuista lainsäädännön sovelluksista internetiä apuna käyttäen.

Opiskelija perehtyy ohjattuna kestävän kehityksen keskeisiin käsitteisiin ja tutustuu ympäristöstandardeihin.

Oppimisympäristöinä toimivat luokkahuoneet, oppilaitoksen työsalit sekä alan yritykset opiskelijan työssä oppimisen jaksoilla.

Harjoitustehtäviä tehdään itsenäisesti ja ryhmässä työskennellen, tiedonhankinnassa käytetään internetiä. Työsaleissa ja työssä oppimisen jaksoilla tehtävissä harjoituksissa ohjaavina materiaaleina käytetään eri osa-alueilta laadittuja tarkistuslistoja.

Elinkaariajattelun toteuttaminen Opiskelija tunnistaa ohjattuna autojen ympäristö- ja muut vaikutukset elinkaaren eri vaiheissa ja miten haitallisia vaikutuksia vähennetään elinkaaren eri vaiheissa.
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen Opiskelija oppii ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön välttämättömyyden.

Opiskelija tarkastelee harjoitustehtävien avulla millä toimenpiteillä valtio ja kunnat edistävät luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Opiskelija perehtyy ohjatusti siihen mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on maailmanlaajuisesti, valtion tasolla ja opiskelijan omassa elämässä.

Opiskelija perehtyy ohjatusti siihen miten ja millä toimenpiteillä ilmastonmuutokseen sopeudutaan globaalisti, valtion tasolla, kuntien tasolla, omalla ammattialalla ja miten henkilökohtaisesti voidaan muuttaa elämäntapaamme vähähiilisemmälle tasolle.

Opiskelija tekee oman hiilijalanjälkilaskelman laskurin avulla.

Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen sekä jätteiden synnyn ehkäiseminen Opiskelija perehtyy ohjatusti materiaali- ja energiatehokkuuden keskeisiin periaatteisiin, kuten kestävyyteen, korjattavuuteen, pitkäikäisyyteen ja energian säästämisen keinoihin.

Opiskelija tarkastelee itsenäisesti omassa työympäristössä tehtyjä materiaalitehokkuuden ja energiansäästön sovelluksia tarkastuslistojen avulla.

Toiminnan ympäristövaikutusten huomioon ottaminen Opiskelija perehtyy ohjatusti vastuullisen autoalan yrityksen toimintaan, oma ja yrityksen vastuut, AKL-ympäristöohjelma, jätteiden tunnistaminen ja lajittelu, materiaalitehokkaat työtavat, työturvallisuus, autojen energiamerkinnät, vaikuttaminen liikenteen päästöihin, huollon merkitys auton ympäristövaikutuksiin ja turvallisuuteen, vaihtoehtoiset autoteknologiat ja polttoaineet.
Jätteiden lajittelu ja kierrätys Opiskelija perehtyy ohjatusti erilaisiin autoalalla syntyviin jätejakeisiin, niiden tunnistamiseen, säilyttämiseen, hyötykäyttöön sekä jatkokäsittelyyn.

Opiskelija tutustuu oman oppilaitoksen jätehuoltosuunnitelmaan ja tekee harjoitustyönä oppilaitoksen jätehuollon tarkastuksen tarkistuslistaa apuna käyttäen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi
Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden arviointitaulukko
Muuta tietoa