Tutkinnon osan arviointi

YMPÄRISTÖNHOITOKONEIDEN HUOLTO JA KORJAUS OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Suoritus on hyväksytty, jos tutkinnon suorittaja

 • osaa hydrauliikan sekä sähkö- ja moottoritekniikan perusteet
 • tuntee koneiden alustan ja rungon perusteet
 • osaa leikkuulaitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet
 • osaa suorittaa mekaanisen voimansiirron tarkastukset, huollot ja korjaukset
 • osaa suorittaa vaihteiston tarkastukset, huollot ja korjaukset
 • osaa suorittaa hydrostaattisen voimansiirron tarkastukset, huollot ja korjaukset
 • osaa suorittaa hydrauliikkajärjestelmän tarkastukset, huollot ja korjaukset
 • osaa suorittaa moottorin tarkastukset, huollot ja korjaukset
 • osaa tarkastaa, säätää ja korjata polttoneste- ja sähkölaitteet
 • osaa suorittaa leikkuu- ja turvalaitteiden tarkastukset, huollot, säädöt ja korjaukset
 • osaa tarkastaa ja korjata käyntihäiriöt
 • tuntee sähkökäyttöisten koneiden toimintaperiaatteet ja niiden korjaamisen rajoitukset.

Suoritus on hylätty, mikäli tutkinnon suorittaja

 • päätyy vianmäärityksessä väärään tulokseen
 • ei suoriudu tehtävästä annetussa ajassa
 • tekee työn lopputulokseltaan selvästi virheellisesti
 • tekee työn keskeiset tehtävät selvästi korjausohjeiden vastaisesti
 • ei noudata työturvallisuus- ja jätehuoltomääräyksiä.
Ammattiosaamisen näyttö Ammattitaito, sen taustalla olevien tietojen ja periaatteiden hallinta sekä kyky soveltaa tietoja osoitetaan pääasiassa todellisessa työympäristössä tavanomaisten työtehtävien yhteydessä. Näyttöä voidaan täydentää erillisten selvitysten, kirjallisten

tuotosten ja tehtävien, haastattelujen ja keskustelujen sekä tutkinnon suorittajan itsearvioinnin avulla.
Näyttöjä suunniteltaessa ja toteutettaessa voidaan ottaa huomioon tutkinnon suorittajan oman tai hänen valitsemansa organisaation toimialan erityispiirteet. Näytön ajankohta ja kesto määritellään yhdessä oppilaan ja opettajan kanssa. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikassa tai työpaikan olosuhteita vastaavassa ympäristössä niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa dokumentoimalla tai muuten osoittamalla aikaisemmin tehdyn tutkinnon osan osa-alueen työn.

Muuta tietoa