2.1 Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 14 §) on säädetty opiskelijan mahdollisuudesta yksilöllisiin opintojen valintoihin ja asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (A 811/1998, 3 §, 4 §,12a §) opinnoista tiedottamisesta ja opinto-ohjauksesta ja osaamisen tunnistamisesta.

Jotta opiskelijan yksilöllinen valinnaisuus toteutuu, koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan.

 • HOPS perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin
 • Opiskelijaa ohjataan HOPSin laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa
 • HOPS on suunnitelma, jonka toteutumiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi (Opetushallitus)

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tavoitteena on ohjata kokonaisvaltaisesti opiskelijaa hänen opinnoissaan. Tavoitteena on tukea opiskelijaa, ohjata henkilökohtaisessa kasvussa, lisätä opiskeluvalmiuksia ja oppimaan oppimisen taitoja sekä auttaa opiskelijaa ymmärtämään omien valintojensa ja toimintojensa seuraukset. Tavoitteena on, että henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla opiskelija pystyy näkemään omaa tulevaisuuttaan ja kehittymistään. Tarkoituksena on yhdessä opiskelijan kanssa laatia konkreettinen opiskelusuunnitelma, joka sisältää oppimisen tavoitteet, opintojen suorittamistavat ja ajoitukset sekä opintojen arvioinnit. Laadinnassa otetaan huomioon erilaiset oppimistyylit. Opiskelusuunnitelmassa huomioidaan mahdolliset oppimista vaikeuttavat seikat sekä ohjataan ja tuetaan opiskelijan itseohjautuvuutta ja ammatillista kasvua.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sisältää opiskelijan yksilölliset valinnat, opinnoissa etenemisen, oppimisen arvioinnin, opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustammisen, työssäoppimispaikat ja ajat sekä ammattiosaamisen näytöt. Tavoitteena on, että yhdessä opiskelijan kanssa jäsennetään sekä opintojen että työelämän toimintakokonaisuuksien tavoitteet sekä mahdollisesti pilkotaan suuret tavoitteet osatavoitteiksi.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan ja ohjaavan/ohjaavien opettajien/opinto-ohjaajan kanssa ja sen tulee perustua opiskelijan valmiuksien tasoon sekä hänen tavoitteisiinsa, jotta siitä tulee mahdollisimman tarkoituksen mukainen ja realistinen. Suunnitelmaa päivitetään opintojen aikana.

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sisältö

 • arvio kielitaidosta (luku- ja kirjoitustaito)
 • arvio opiskelu- ja tiedonhankintavalmiuksista
 • aikaisempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen
 • oppimisympäristöt ja -menetelmät – yksilölliset opintopolut
 • suunnitelman toteuttamisen vaatimat oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt
 • henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen järjestäminen
 • suunnitelman arviointi, seuranta ja päivittäminen

Ohjausprosessin vaiheet

 1. Alkuhaastattelu ja alkuvaiheen kartoitus, jossa selvitetään opiskelijan osaamisen taso, opiskeluvalmiudet, aiemmat opinnot, työkokemus sekä mahdolliset oppimisen tai opetuksen järjestämiseen liittyvät vaikeudet.
 2. Orientoituminen opintoihin, jonka tavoitteena on motivoida ja sitouttaa opiskelijaa alkaviin opintoihin. Opiskelija saa selkeän kuvan tulevista opinnoista, oppimisympäristöistä, oppimismenetelmistä ja erilaisista opintopoluista.
 3. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen, tavoitteiden asettaminen ja päivityksestä sopiminen
 4. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman seuranta, päivittäminen ja muutokset sekä arviointi opintojen aikana

Elintarvikealalla opiskelija voi suorittaa leipomoalan osaamisalan opinnot peruspolulla, joka tarkoittaa yleistä suoritustapaa. Peruspolkua seuraavat pääosa opiskelijoista. Opiskelija voi myös suorittaa tutkintonsa erilaisilla yksilöllisillä poluilla, joiden muodostumista esitellään luvussa Yksilölliset polut (linkki).