4.2.1 Leipuri-kondiittorina toimiminen pääkaupunkiseudulla 15 osp (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija tutustuu pääkaupunkiseudulla toimiviin leipomoalan yrityksiin ja heidän tuotevalikoimaan. Hän oppii hankkimaan tietoa alan yrityksistä, tuotevalikoimasta, työtehtävistä ja asiakaspalvelusta. Opiskelija saa selkeän käsityksen pääkaupunkiseudun leipomokulttuurista ja sen vaikutteista. Opiskelija oppii valmistamaan pääkaupunkiseudun tyypillisimpiä leipomotuotteita.

Opiskelija saa käsityksen siitä, miten suomalainen leipomokulttuuri on syntynyt ja tietää, miten erilaiset vaikutteet idästä ja lännestä ovat kulkeutuneet leipomokulttuuriimme. Opiskelija oppii valmistamaan perinteisiä suomalaisia leipomotuotteita. Opiskelija tutustuu eurooppalaiseen leipomokulttuuriin ja sen tyypillisiin tuotteisiin. Opiskelija oppii valmistamaan tyypillisiä eurooppalaisia tuotteita. Opiskelija saa käsityksen siitä, miten suomalainen perinneleivonta ja eurooppalainen leipomokulttuuri vaikuttavat pääkaupunkiseudulla.

Opiskelija oppii toimimaan omassa työtehtävässään vastuullisesti sekä huomioiden koko työprosessin että työyhteisön.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • tutustuu pääkaupunkiseudulla toimiviin leipomoalan yrityksiin – niiden toimintaan ja tuotevalikoimaan
 • tunnistaa alueellisen työelämän tarpeet
 • valmistaa pääkaupunkiseudun tyypillisimpiä leivontatuotteita
 • tutustuu suomalaiseen perinneleivontahistoriaan ja sen vaikutuksiin pääkaupunkiseudulla
 • tutustuu eurooppalaiseen leipomokulttuuriin ja tietää miten vaikutteet Euroopasta siirtyvät suomalaiseen leipomokulttuuriin, erityisesti pääkaupunkiseudulle
 • valmistaa sekä suomalaisia perinneleivonnaisia että eurooppalaisia leivontatuotteita
 • muuntaa vieraskielisiä leivontaohjeita sekä valmistaa ohjeiden perusteella tuotteita
 • käyttää valmistusprosessin koneita ja/tai laitteita
 • tekee työprosessin ennakoivat työt, käsittelee raaka-aineita, valmistaa tuotteita, vie säilytykseen ja lopettaa oman työvaiheensa
 • pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten
 • noudattaa hygienia- ja omavalvontaohjeita
 • noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita
 • noudattaa työturvallisuusohjeita sekä tuotteen valmistukseen liittyviä laatumääräyksiä
Kirijakso

Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista. Opiskelija on suorittanut vähintään elintarviketuotannossa toimimisen tutkinnon osan. Opiskelija on suorittanut hygieniapassin. Opiskelijalla on voimassa oleva salmonellatodistus.
Tutkinnon osan sijoittuminen  Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksen tiloissa sekä vierailuna alan yrityksiin sekä mahdollisesti verkko-opetuksena ja projektioppimisena. Työn perustana olevia tietoja opetellaan erilaisin yksilö- ja ryhmätehtävin joko lähiopetuksessa tai verkossa. Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön oppilaitoksen työtiloissa työelämän toimintakokonaisuuden aikana. Jos opiskelija suorittaa tutkinnon osan opinnot työssäoppimispaikassa, ammattiosaamisen näyttö annetaan ko. yrityksessä.

Oppimismenetelmät ovat oppijakeskeisiä, toiminnallisia ja aktivoivia niin, että opiskelija pääsee aktiivisesti toteuttamaan itseään, käyttämään luovuutta ja hallitsemaan erilaisia kädentaitoja. Opiskelija tutustuu ja harjoittelee ohjatun työskentelyn kautta erilaisten leipomotuotteiden valmistukseen. Oppimisympäristöjä ja -menetelmiä valitessa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset tavat oppia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon oppimistehtävien avulla

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa työelämän toimintakokonaisuuden osan oppimistavoitteista työssäoppimalla. Tällöin työn perustana olevaa tietoa eli ammattiteoriaa voidaan opiskellla verkkotehtävillä. Työssäoppimisesta sovitaan erikseen ohjaavan opettajan kanssa ja tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Tutkinnon osaan on integroitu yhteisten tutkinnon osien opintoja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 2 osp
Äidinkieli 1 osp
Englanti 1osp
Matemaattis-luonnontietellinen osaaminen 1osp
Fysiikka ja kemia 1 osp
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 1osp
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 1 osp
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 1osp
Taide ja kulttuuri 1osp
Muuta tietoa
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti seuraava työelämän toimintakokonaisuus: leipuri-kondiittorina toimiminen pääkaupunkiseudulla ennen kuin osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii sujuvasti yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, niin, että osaa huomioida toiset työntekijät ja seuraavan työvaiheen.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja toimii sen mukaan.

Ammattietiikka: Opiskelija käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa elintarvikealan ammattieettisiä toimintatapoja (omavalvonta, hygieniavaatimukset).

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija oppii hankkimaan tietoa leipomoalan yrityksistä ja niiden toimintatavoista. Opiskelija oppii näkemään itsensä alan työntekijänä sekä mahdollisesti yrittäjänä. Opiskelija saa käsityksen siitä, millaisia ominaisuuksia vaaditaan alalla työskentelevältä. Opiskelija oppii näkemään omat vahvuutensa ja mahdolliset kehittämiskohteet, joita alalla tarvitaan.

Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden itsenäistä tiedon hankintaa ja omatoimista työskentelyä. Oppimistilanteet ovat avoimia ja perustuvat erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin huomioon ottaen opiskelijoiden valmiudet. Opiskelija oppii toimimaan vastuullisesti koko työprosessin aikana: tiedon hankinnasta ja suunnittelusta tuotteen pakkaamiseen ja myyntiin asti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi