Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

PEREHTYMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN LEIPOMOKULTTUURIIN JA SEN VAIKUTTAVIIN TEKIJÖIHIN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pääkaupunkiseudun leipomokulttuuri Opiskelija tutustuu pääkaupunkiseudulla toimiviin leipomoalan yrityksiin, niiden toimintatapaan, tuotevalikoimaan ja palveluihin. Opiskelija saa käsityksen siitä, millaisia yrityksiä ja tuotteita pääkaupunkiseudulla on. Opiskelija saa käsityksen siitä, mistä tulevat vaikutteet pääkaupunkiseudun tuotteisiin ja toimintaan. Opiskelija oppii valmistamaan tyypillisimpiä pääkaupunkiseudulla myytäviä leipomotuotteita.
Alueelliset työelämän tarpeet Opiskelija hankkii ohjatusti tietoa pääkaupunkiseudun leipomoyrityksistä, tuotevalikoimasta, niiden toimintatavoista ja -ympäristöstä. Opiskelija tutustuu ohjatusti alan yrityksiin esimerkiksi kaupunkikierroksen kautta sekä haastattelemalla leipomoalan yrittäjää tai työntekijää. Opiskelija saa käsityksen siitä, millaista osaamista ja ominaisuuksia työelämässä tarvitaan.
Tiedon hankinta Opiskelija oppii hankkimaan tietoa eri lähteistä sekä erilaisilla menetelmillä, kuten esimerkiksi tutustumis- ja vierailukäynneillä ja haastatteluin.
Perinneleivonta ja sen vaikutukset Opiskelija saa selkeän käsityksen siitä, miten suomalainen leivontakulttuuri on syntynyt ja miten vaikutteet ovat kulkeutuneet idästä ja lännestä leipomokulttuuriimme, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Opiskelija oppii valmistamaan perinteisiä suomalaisia leivontatuotteita.
Eurooppalainen leivontakulttuuri ja sen vaikutukset Opiskelija tutustuu eurooppalaiseen leipomokulttuuriin ja tietää miten vaikutteet Euroopasta siirtyvät suomalaiseen leipomokulttuuriin, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Opiskelija oppii valmistamaan tyypillisimpiä eurooppalaisia leivontatuotteita. Opiskelija oppii muuntamaan vieraskielisiä leivontaohjeita ja valmistaan ohjeiden perusteella tuotteita.
Työprosessin hallinta Opiskelija oppii lukemaan sekä suomen- että vieraskielisiä valmistusohjeita ja valmistamaan niiden avulla ruokaleipä-, kahvileipä- ja konditoriatuotteita oppilaitoksen leipomossa. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tekemään kaikki työprosessin ennakoivat työt, käsittelemään raaka-aineita, valmistamaan tuotteita eri menetelmillä, viemään tuotteet säilytykseen ja lopettaa työvaiheensa. Opiskelija oppii viimeistelemään ja pakkaamaan valmistamiaan tuotteita myyntiä varten. Opiskelija oppii käyttämään leipomokoneita ja -laitteita turvallisesti ja ergonomisesti.
Vastuullinen tekeminen ja kokonaisuuden hallinta Tavoitteena on, että opiskelija oppii hankkimaan tietoa ja käyttämään sitä omassa työssään. Opiskelijat oppivat suunnittelemaan, organisoimaan ja toteuttamaan omaa toimintaansa. Opiskelijat oppivat työskentelemään huolellisesti ja vastuullisesti niin, että osaavat huomioida erilaiset toimintaohjeet, laatuvaatimukset, toiset ihmiset sekä edeltävän ja seuraavan työvaiheen. Opiskelijat ymmärtävät yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen leipomotyössä. Tavoitteena on, että opiskelija toimii työryhmässä ja omassa työtehtävässään vastuullisesti ja aktiivisesti, noudattaa työaikoja ja osaa sopia poikkeamista.
Kestävä kehitys Opiskelija oppii hankkimaan tietoa siitä, miten kestävä kehitys näkyy leipomoalan yrityksissä. Hän oppii selvittämään mahdollisia kehittämiskohteita ja -parannusehdotuksia, jotta leipomon toiminta olisi ympäristöystävällisempää.
Omavalvonta ja hygienia Opiskelija ymmärtää omavalvonnan merkityksen leipomotyössä. Hän oppii ohjatusti tekemään omavalvontakirjauksia ja tietää niiden merkityksen toiminnan kannalta. Opiskelija oppii selvittämään, miten omavalvontaa toteutetaan leipomoalan yrityksissä. Opiskelija ymmärtää työympäristön puhtauden merkityksen osana työprosessia ja osaa huolehtia siitä omatoimisesti.
Työn ja valmiin tuotteiden laadun arviointi Opiskelija tunnistaa erilaisten tuotteiden laatuvaatimukset ja osaa työskennellä niiden mukaisesti. Opiskelija oppii seuraamaan käytettävien raaka-aineiden ja tuotteiden laatua aistinvaraisesti. Opiskelija oppii arvioimaan omaa työtään, toimintaansa ja valmistamiaan tuotteita. Opiskelija oppii vertaamaan valmistamiaan tuotteita markkinoilla oleviin tuotteisiin sekä löytää niistä onnistumiset ja mahdolliset kehittämiskohteet.
Oman toiminnan arviointi Opiskelija oppii arvioimaan omaa toimintaansa sekä työn vaikutusta seuraavaan työvaiheeseen. Opiskelija oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija tietää, millaisia ominaisuuksia ja osaamista leipomoalalla tarvitaan ja osaa arvioida omaa toimintaansa niiden pohjalta.
Portfoliotyöskentely Opiskelija täydentää eTaitoa vähintään opettajan laatiman oppimistehtävän avulla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Tämän työelämälähtöisen kokonaisuuden aikana täydennetään opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa.

Opiskelijan ohjaus on konkreettista ja monipuolista, mikä aktivoi oppimaan, ohjaa yhteistoimintaan sekä huomioon ottaa yksilölliset erot. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen leipomoalan kulttuurista ja sen eri vaikutteista sekä opiskelija oppii tunnistamaan alalla vaadittavat ominaisuudet ja vertamaan omaa toimintaansa niiden pohjalta.

Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä ja oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä hänen tulee vielä harjoitella vrt. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin. Arviointi tulee olla oppimista tukevaa, kannustavaa ja kehittävää niin, että se aktivoi ja motivoi opiskelijaa. Arvioinnin avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa tutkinnon osan tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään itsearviointitaitoja. Oppimisen arvioinnin perusteella voidaan tehdä muutoksia opiskelijan ohjaukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon ja arvioimaan omaa oppimistaan.

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaanWinha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.
Arvioinnissa huomioidaan, että
opiskelija/opiskelijalla on

  • saavuttanut oppimistavoitteet
  • tehnyt oppimistehtäviään eTaitoon
  • osallistunut aktiivisesti oppimistehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen sekä arvioinut omaa toimintaansa itsearvioinnilla vähintään seuraavien oppimistavoitteiden osalta: pääkaupunkiseudun leipomokulttuuri ja alueellisen työelämän tarpeet, perinneleivonta ja sen vaikutukset pääkaupunkiseudun leipomotoimintaan sekä eurooppalainen leivontakulttuuri ja sen vaikutukset pääkaupunkiseudun leipomotoimintaan
  • käynyt opettajan kanssa palautekeskustelun työelämän toimintakokonaisuuden sisällön hallinnasta
  • päivittänyt henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
Muuta tietoa