4.2.3 Elintarvikkeiden myymälätoiminnot 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija perehtyy elintarvikkeiden myymälätoimintaan. Hän oppii toimimaan elintarvikkeiden myyntitehtävien eri työvaiheissa, kuten esimerkiksi tilausten tekeminen ja vastaanotto, tuotteiden pakkaaminen, kuormien purku ja hyllyttäminen sekä tuotteiden myynti. Opiskelija oppii lukemaan ja tulkitsemaan pakkausmerkintöjä sekä kertomaan niistä asiakkaille. Opiskelija oppii toimimaan sekä vastuullisesti että monipuolisesti erilaisissa myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • työskentelee elintarvikkeiden myyntitehtävissä
  • noudattaa hygienia- ja työturvallisuusohjeita, kuluttajasuojalainsäädäntöä, yrityksen laatuvaatimuksia ja omavalvontajärjestelmää sekä ympäristöä säästävää työskentelytapaa
  • työskentelee elintarvikemyymälässä, palvelutiskissä tai kassapalvelussa
  • tekee tilauksia, vastaanottaa niitä, purkaa kuormia, tarkistaa päiväyksiä, hyllyttää, erottaa kauppakelpoiset tuotteet
  • pakkaa ja säilyttää erilaisia elintarvikkeita ja niistä valmistettuja tuotteita
  • tulkitsee pakkausmerkintöjä ja opastaa tuotteiden käytössä ruoka-aineallergisia ja muita erityisruokavalioita noudattavia asiakkaita
  • toimii asiakaspalvelutehtävissä tarvittaessa vieraalla kielellä
  • toimii kassapalvelussa käyttäen erilaisia maksuvälineitä
  • huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä
  • noudattaa työaikoja ja muita yrityksen toimintaohjeita
Kirijakso

Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista (ohjauskeskustelu käydään yhdessä ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa). Opiskelija on suorittanut hygieniapassin. Opiskelijalla on voimassa oleva salmonellatodistus.
Tutkinnon osan sijoittuminen

1. tai 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla elintarvikkeita myyvässä yrityksessä tai toimipaikassa. Työssäoppimispaikkaa valitessa on huomioitava, että siellä on mahdollisuus hankkia tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet. Osaamista voidaan hankkia tarvittaessa kahdessa tai useammassa työssäoppimipaikassa. Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön työssäoppimispaikassa.

Työelämän toimintakokonaisuuden osa tavoitteista voidaan opiskella verkkotehtävin, joita laatii ja ohjaa työssäoppimista ohjaava opettaja yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.

Oppimismenetelmät ovat oppijakeskeisiä, toiminnallisia ja aktivoivia niin, että opiskelija pääsee aktiivisesti harjoittelemaan asioita käytännön työtehtävissä. Opiskelija tutustuu ja harjoittelee ohjatun työskentelyn kautta elintarvikemyymälän erilaisiin toimintoihin, tapoihin ja käytänteisiin. Oppimisympäristöjä ja -menetelmiä valitessa on huomioitava sekä opiskelijoiden erilaiset tavat oppia että työssäoppimispaikan mahdollisuudet.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon oppimistehtävien avulla

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tämä tutkinnon osa voidaan suorittaa kokonaan työssäoppimalla alan yrityksessä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti seuraava työelämän toimintakokonaisuus: Elintarvikkeiden myyntitehtävissä toimiminen ennen kuin osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.

Työssäoppimisjakson tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet, jolloin työssäoppimisen pituus määritellään yksilöllisesti. Työssäoppimisen aika ja määrä kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja toimii sen mukaan

Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa kaupan alan eettisiä periaatteita

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija huomioi asiakkaan ja opastaa häntä kohteliaasti

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti.

Yrittäjyys
Tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan erilaisissa elintarvikkeiden myyntitehtävissä omatoimisesti ja vastuullisesti. Tavoitteena on, että opiskelija saa selkeän käsityksen siitä, millaisia ominaisuuksia vaaditaan alalla työskentelevältä ja osaa ottaa käyttöön niitä omassa toiminnassaan. Opiskelija oppii näkemään omat vahvuutensa ja mahdolliset kehittämiskohteet, joita erilaisissa elintarvikkeiden myymälätoiminnoissa tarvitaan.

Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden itsenäistä tiedon hankintaa ja omatoimista työskentelyä. Opiskelija ymmärtää työaikojen, erilaisten toimintaohjeiden, asiakaspalvelun ja myyntitilainteidenmerkityksen laadukkaan työn kannalta. Oppimistilanteet ovat avoimia ja perustuvat erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin huomioon ottaen opiskelijoiden valmiudet.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi