4.2.2 Erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii valmistamaan leipomoalan erikoistöitä sekä koristeita valmistamilleen tuotteille. Opiskelija oppii käyttämään erilaisia raaka-aineita, joita tarvitaan koristeiden ja erikoistöiden valmistamiseen. Opiskelija valitsee ja käsittelee raaka-aineita monipuolisesti ja oppii käyttämään erilaisia menetelmiä töiden valmistamisessa. Opiskelija oppii erilaisia sommittelu- ja koristelutapoja. Hän oppii ymmärtämään värien ja sommittelun merkityksen tuotteiden viimeistelyssä. Opiskelija oppii käyttämään eri työtehtävien vaatimia erikoistyövälineitä ja hallitsee työn edellyttämät kädentaidot. Hän oppii valmistamaan käsityönä asiakaslähtöisiä tuotteita sekä pakkaamaan ja hinnoittelemaan tuotteet.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • valmistaa valitsemallaan tuotantoalalla pienimuotoisesti erikoistuotteita kuten esimerkiksi suklaa-, marsipaani- tai muita konditoriatuotteita
 • noudattaa hygienia- ja omavalvontaohjeita ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan
 • valitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri vaiheissa
 • hallitsee käden taidot valmistaessaan alakohtaisia erikoistuotteita
 • arvioi raaka-aineiden ja tuotteiden laatua
 • pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten
 • ottaa valmistuksessa huomioon tuotteen myytävyyden
 • käyttää työssään tarvittavia tietoteknisiä sovelluksia
 • noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita
 • käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä
 • huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä
 • noudattaa työturvallisuusohjeita sekä tuotteen valmistukseen liittyviä laatumääräyksiä
Kirijakso Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista. Opiskelija on suorittanut hygieniapassin. Opiskelijalla on voimassa oleva salmonellatodistus. Opiskelija on saavuttanut vähintään elintarviketuotannossa toimimisen tutkinnon osan osaamisen tason.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna
Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksen tiloissa sekä mahdollisesti vierailuna alan yrityksiin, verkko-opetuksena ja projektioppimisena. Työn perustana olevia tietoja opetellaan erilaisin yksilö- ja ryhmätehtävin joko lähiopetuksessa tai verkossa. Jakson aikana opiskelija/opiskelijaryhmä voivat toteuttaa esimerkiksi näyteikkunan/näyteikkunatyön oppilaitokseen tai yhteistyöyritykseen. Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön oppilaitoksen työtiloissa työelämän toimintakokonaisuuden aikana. Ammattiosaamisen näyttö voi olla myös projektityön toteuttaminen.

Oppimismenetelmät ovat oppijakeskeisiä, toiminnallisia ja aktivoivia niin, että opiskelija pääsee aktiivisesti toteuttamaan itseään, käyttämään luovuutta ja hallitsemaan erilaisia kädentaitoja. Opiskelija tutustuu ja harjoittelee ohjatun työskentelyn kautta erilaisten erikoistöiden valmistukseen. Oppimisympäristöjä ja -menetelmiä valitessa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset tavat oppia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon oppimistehtävien avulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa työelämän toimintakokonaisuuden osan oppimistavoitteista työssäoppimalla. Työssäoppimisestasovitaan erikseen ohjaavan opettajan kanssa ja tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tässä tutkinnon osassa opiskellaan seuraavia sisältöjä:

 • Koriste- ja taitoleivät
 • Konditoriakoristeet ja taitotyöt erilaisista raaka-aineista ja massoista(esim. suklaa, sokeri)

Opiskelijan tulee olla saavuttanut leipomoalan erikoistuotteiden valmistaminen – työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet ennen ammattiosaamisen näytön suorittamista.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija hakee erikoistöiden valmistukseen liittyvää tietoa

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti.

Ammattietiikka: Opiskelija käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa elintarvikealan ammattieettisiä toimintatapoja (omavalvonta, hygieniavaatimukset).

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii sujuvasti yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, niin, että osaa huomioida toiset työntekijät ja seuraavan työvaiheen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä ja asiakaslähtöistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta. Opiskelija oppii toimimaan vastuullisesti koko työprosessissa – käsittelee raaka-aineita taloudellisesti, valmistaa tuotteita asiakaslähtöisesti, säilyttää raaka-aineita ja tuotteita omavalvontaohjeiden mukaisesti, lopettaa työtehtävänsä huolellisesti.

Opiskelija oppii ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia koristeita ja erikoistöitä osana kokonaisuutta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi