Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

LEIPOMOALAN ERIKOISTUOTTEIDEN VALMISTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Erikoistuotteiden raaka-aineiden valinta ja käsittely Opiskelija perehtyy erilaisiin raaka-aineisiin ja niiden merkitykseen sekä tuotteiden valmistuksessa että valmiissa tuotteessa. Opiskelija oppii tuntemaan, käyttämään ja säilyttämään koristeiden ja erikoistuotteiden valmistuksessa käytettäviä raaka- ja lisäaineita. Opiskelija osaa valita tuotteiden valmistukseen kuuluvat raaka- ja lisäaineet sekä käyttää niitä niin, ettei niiden laatu heikkene valmistuksen eri vaiheissa.
Erikoistuotteiden valmistus Opiskelija osaa valmistaa käsityömäisesti perustyömenetelmillä erilaisia leipomoalan koristeita ja erikoistuotteita. Opiskelija oppii valmistamaan raaka-aineista erilaisia massoja ja taikinoita, joita tarvitaan koristeiden ja erikoistuotteiden valmistuksessa. Opiskelija oppii valmistamaan erilaisia taito- ja koristeleipiä sekä konditoriakoristeita ja -taitotöitä. Hän oppii käyttämään erilaisia koneita, laitteita ja pientyövälineitä.
Käden taitojen hallinta Opiskelija oppii käyttämään ja hallitsemaan erilaisia menetelmiä, joita tarvitaan koristeiden ja erikoistöiden valmistamisessa. Opiskelija oppii viimeistelemään ja sommittelemaan valmistamiaan leipomo- ja konditoriatuotteita erilaisin koristein. Opiskelija ymmärtää värien, sommittelun ja koristelun merkityksen tuotteiden viimeistelyssä.
Vastuullinen tekeminen ja kokonaisuuden hallinta Opiskelija oppii työskentelemään huolellisesti, vastuullisesti ja oma-aloitteisesti. Opiskelija osaa valmistaa erikoistuotteita ennakoivista töistä (raaka-aineiden valinnasta ja käsittelystä) tuotteiden lopetusvaiheeseen (pakkaamiseen) asti. Opiskelija oppii huolehtimaan raaka-aineiden ja valmistamiensa tuotteiden säilyttämisestä ja jälkitöistä. Opiskelija ymmärtää tuotteiden viimeistelyn merkityksen osana tuotteen kokonaisuutta. Opiskelija oppii työskentelemään laadukkaasti, tuloksellisesti ja taloudellisesti esim. käyttäen raaka-aineita järkevästi, käyttämään valmistamiaan koristeita tuotteisiin, huolehtimalla töiden jälkisiivouksesta. Opiskelija oppii työskentelyllään edistämään tuotteen kaupallisuutta.
Tuotteiden valmistuksen asiakaslähtöisyys Opiskelijasta ja opiskelijaryhmästä riippuen, he voivat suunnitella, organisoida ja toteuttaa projektin, esimerkiksi yritykselle valmistettu erikoistyö, yritykselle tai oppilaitokselle rakennettu näyteikkuna, työnäytös tms. Opiskelijat oppivat työskentelemään huolellisesti ja vastuullisesti niin, että osaavat huomioida asiakkaat, toiset ihmiset, edeltävän ja seuraavan työvaiheen sekä erilaiset toimintaohjeet. Opiskelijat ymmärtävät yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen tiimityössä.
Tietotekniset valmiudet ja laskutoimitusten hallinta Opiskelija osaa käyttää työssään tarvittavia tietoteknisiä sovelluksia ja tehdä laskutoimituksia, kuten esimerkiksi selvittämään raaka-ainevalintojen ja työskentelyn vaikutusta tuotantokustannusten muodostumiseen. Opiskelija osaa hankkia erikoistuotteiden valmistukseen liittyvää tietoa eri läheistä ja suunnitella töitään.
Tuotteen pakkaaminen Opiskelija osaa valmistaa ja pakata tuotteen esteettisesti, tuoteturvallisesti ja taloudellisesti siten, että tuote on myyvän näköinen. Opiskelija osaa käyttää oikeita pakkausmateriaaleja sekä tekemään tuotteelle asianmukaiset pakkausmerkinnät. Opiskelija osaa laskea valmistamalleen tuotteelle myyntihinnan.
Kestävä kehitys osana omaa työtä Opiskelija osaa toimia työtehtävissään niin, että minimoi ympäristöön kohdistuvia riskejä. Opiskelija oppii arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittää sitä ympäristöystävällisempään suuntaan.
Omavalvonta ja hygienia Opiskelija osaa noudattaa hygieniaohjeita ja toteuttaa omavalvontaohjelmassa määritettyjä toimenpiteitä. Opiskelija osaa pestä ja puhdistaa erikoistuotteiden valmistuksessa käytettäviä tiloja, koneita ja laitteita sopivilla aineilla ja menetelmillä niin, että työn lopputulos on hyväksyttävä.
Opiskelija oppii huomioimaan raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden mikrobitoiminnan.
Työn ja valmiin tuotteen laadun arviointi Opiskelija tunnistaa erikoistuotteiden laatuvaatimukset ja osaa työskennellä niiden mukaisesti. Opiskelija oppii seuramaan raaka-aineiden ja tuotteiden laatua aistinvaraisesti sekä tekemään tarvittavia toimenpiteitä havaintojensa perusteella. Opiskelija oppii arvioimaan omaa toimintaansa sekä työn vaikutusta seuraavaan työvaiheeseen, käyttämiään työmenetelmiä sekä valmiiden tuotteiden ominaisuuksia ja laatua. Opiskelija oppii tunnistamaan omat vahvuutensa, taitonsa, kykynsä ja kehittämiskohteensa.
Portfoliotyöskentely Opiskelija täydentää eTaitoa vähintään opettajan laatiman oppimistehtävän avulla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Tämän työelämän toimintakokonaisuuden aikana täydennetään opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa.

Opiskelijan ohjaus on konkreettista ja monipuolista, mikä aktivoi oppimaan, ohjaa yhteistoimintaan sekä huomioon ottaa yksilölliset erot. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii valitsemaan ja käyttämään erikoistuotteiden ja koristeiden valmistamiseen erilaisia raaka-aineita ja valmistamaan tuotteita erilaisilla valmistusmenetelmillä. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija oppii ymmärtämään erikoistöiden ja koristeiden asiakaslähtöisyyden, laatuvaatimukset, kaupallisen myynnin edistämisen sekä esteettisyyden.

Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä ja oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä hänen tulee vielä harjoitella vrt. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin. Arviointi tulee olla oppimista tukevaa, kannustavaa ja kehittävää niin, että se aktivoi ja motivoi opiskelijaa. Arvioinnin avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa tutkinnon osan tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään itsearviointitaitoja. Oppimisen arvioinnin perusteella voidaan tehdä muutoksia opiskelijan ohjaamiseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Arviointimenetelmänä voidaan käyttää vertaisarviointia, jolloin opiskelijat arvioivat toisten opiskelijoiden toimintaa ja tuotoksia.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoonja arvioimaan omaa oppimistaan.

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.

Arvioinnissa huomioidaan, että
opiskelija/opiskelijalla on

  • saavuttanut oppimistavoitteet
  • tehnyt oppimistehtäviään eTaitoon
  • osallistunut aktiivisesti oppimistehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen sekä arvioinut omaa toimintaansa itsearvioinnilla vähintään seuraavien oppimistavoitteiden osalta: taito- ja koristeleivät sekä konditoriakoristeet erilaisista massoista
  • käynyt opettajan kanssa palautekeskustelun työelämän toimintakokonaisuuden sisällön hallinnasta
  • päivittänyt henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
Muuta tietoa