4.2.8 Yrittäjyys elintarvikealalla 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija perehtyy yritystoiminnan eri käsitteisiin. Opiskelija hankkii yrityksen perustamiseen ja toiminnan eri vaiheisiin tarvitsemaansa tietoa ja asiantuntijapalveluita sekä rakentaa verkostosuhteita eri sidosryhmien kanssa. Opiskelija suunnittelee yritystoimintaa liiketoiminnan periaatteiden, kustannus- ja laatutietoisuuden sekä markkinoinnin ja asiakassegmentoinnin periaatteiden pohjalta. Opiskelija oppii selvittämään yritykseen perustamiseen liittyvää lainsäädäntöä, verotusta ja kirjanpitoa. Opiskelija oppii arvioimaan yritystoiminnan käynnistämisen mahdollisuuksia, riskejä ja yrityksen todellisia kilpailukeinoja. Opiskelija arvioi omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan yrittäjänä elintarvikealalla. Opiskelija oppii suunnittelemaan, laatimaan ja toteuttamaan liiketoimintasuunnitelman elintarvikealalle.

Opiskelija osaa hankkii tietoja eri lähteistä ja hyödyntää niitä liiketoimintasuunnitelmassaan. Opiskelija kehittää ja arvioi omaa osaamistaan elintarvikealan yrittäjänä. Opiskelija toimii yrittäjämäisesti, oma-aloitteisesti ja vastuuntuntoisesti sekä kehittää omaa työtään ja yhteistoimintaa sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • hankkii yrityksen perustamiseen ja toiminnan eri vaiheisiin tarvitsemaansa tietoa ja asiantuntijapalveluja
  • suunnittelee yritystoimintaa liiketoiminnan periaatteiden, kustannus- ja laatutietoisuuden ja markkinoinnin ja asiakassegmentoinnin periaatteiden pohjalta
  • arvioi omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan yrittäjänä elintarvikealalla
  • osaa käyttää alansa tietotekniikkaa, työvälineitä ja materiaaleja.
Kirijakso

Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista ja oppimisympäristöistä (verkko-opetus). Kirijakson tavoitteena on varmistaa, että opiskelija kykenee itsenäiseen ja omatoimiseen tiedon hankkimiseen ja oppimiseen.

Opiskelija on saavuttanut perustiedot leipomoalalta ja suorittanut vähintään seuraavat tutkinnon osat: elintarviketuotannossa toimiminen ja elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito.

Tutkinnon osan sijoittuminen

Tutkinnon osa toteutetaan yhteistyössä toisen alan ja/tai oppilaitoksen kanssa verkko- ja/tai lähiopetuksena, joten tutkinnon osan ajallinen sijoittuminen vaihtelee toteutussuunnitelman mukaan.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tavoitteena on, että opiskelijat laativat työelämän toimintakokonaisuuden aikana liiketoimintasuunnitelman elintarvikealalle sekä selvittävät tietoa yrittämisestä ja mahdollisesti toteuttavat yritystoimintaa käytännössä erilaisten hankkeiden aikana (NY-yrittäjä, Osuuskunta, Toiminimi, Pop Up Tehdas Oy jne.). Tutkinnon osa toteutetaan verkko-opetuksena yhteistyössä toisen alan tai oppilaitoksen kanssa. Osa työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteista suoritetaan kontaktiopetuksena. Oppimisen ja tiedon hankinnassa voidaan käyttää asiantuntijapalveluita. Suoritettavan oppimistavoitteen hankintatavasta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa ja ne kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Jakson aikana opiskelija suunnittelee ja laatii liiketoimintasuunnitelman omalle yritykselleen. Työelämän toimintakokonaisuuden lopussa opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Työn perustana olevia tietoja opetellaan erilaisin yksilö- ja ryhmätehtävin verkko- ja lähiopetuksena.
Tutkinnon osan oppimisympäristössä annetaan vastuuta opiskelijalle, kannustetaan omatoimiseen tekemiseen, ohjataan opiskelijaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja tuetaan niiden tarttumisessa. Ohjauksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan itsenäistä tiedon hankintaa, verkostoitumista eri sidosryhmien kanssa, tapaa oivaltaa, tukea luottamusta omiin kykyihin ja suoda mahdollisuuksia riskien ottamiseen.

Oppimismenetelmät ovat oppijakeskeisiä, toiminnallisia ja aktiivisia niin, että ne tukevat opiskelijoiden omatoimisuutta ja yrittäjyyttä. Oppimisympäristöjä ja -menetelmiä valitessa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset tavat oppia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan oppimistehtävien avulla sekä verkkotehtäviin että eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osan toteutustapa vaihtelee oppilaitoksen toimintaohjelman mukaisesti.

Suoritettavan oppimistavoitteen hankintatavasta sovitaan ohjaavan opettajan/opettajien kanssa ja ne kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti seuraava työelämän toimintakokonaisuus: liiketoimintasuunnitelman laatiminen elintarvikealalle ennen kuin osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija hankkii ja käyttää suunnitelmansa yrityksen perustamiseen ja toiminnan eri vaiheisiin tarvitsemaansa tietoa eri lähteistä sekä asiantuntijapalveluita
Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa suunnitelmien teossa ja yritystiedon hankinnassa eettisiä toimintaperiaatteita
Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija rakentaa ja ylläpitää verkostosuhteita
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija ottaa suunnitelmissaan huomioon elintarvikealan yritystoiminnan edellyttämän turvallisen työskentelyn

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija perehtyy yritystoimintaan ja sen eri osa-alueisiin laaja-alaisesti. Hän tietää, mitä asioita on otettava huomioon, mitä osaamista on hankittava, mitä lainsäädäntöä ja ohjeita on noudatettava, mitä asiantuntijapalveluita ja tukea on hankittava jne. yritystoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tutkinnon osan toteutustavassa korostetaan opiskelijoiden tiedollista, taidollista ja asenteellista kehittymistä yritteliääksi, itseohjautuviksi ja aktiivisiksi toimijoiksi. Opiskelussa korostetaan yrittäjämäistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta. Opiskelija ideoi, suunnittelee, laatii ja mahdollisesti toteuttaa oman liiketoimintasuunnitelman yksilö-, pari- tai ryhmätyönä. Tavoitteena on tukea opiskelijan itseohjautuvuutta, itsenäistä tiedonhankintaa ja omatoimista työskentelyä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi