Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA::

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN ELINTARVIKEALLE

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tavoitteena on rakentaa oppiva yhteisö, joka toimii sekä verkossa että tarvittaessa kontaktiopetuksena.Opiskelija hankkii sekä ohjatusti että itsenäisesti tietoa sekä käyttää aikaisemmin hankittua osaamista yritystoiminnan perustamiseen. Tavoitteena on, että oppiminen on oma-aloitteita ja aktiivista, joka antaa opiskelijalle mahdollisuudet kehittää omia taitojaan. Tavoitteena on, että opiskelija näkee omat mahdollisuutensa, toimii aktiivisesti ja oma-aloitteisesti, ottaa vastuuta, pitää lupaukset ja harjoittelee yhteistoiminnallista työskentelyä. Opiskelijasuunnittelee, laatii ja mahdollisesti toteuttaa käytännössä oman liiketoimintasuunnitelman.

Opettajan rooli on olla valmentaja, aktivoija, opastaja ja ohjaaja.

Yrittäjän ominaisuudet ja taidot Opiskelija saa käsityksen, millaisia ominaisuuksia ja taitoja yrittäjällä tai yrittäjäksi aikovalla olisi hyödyllistä olla. Opiskelija ymmärtää, että yrittäjän tarvitsemat tiedot ja taidot ovat hankittavissa ja harjoiteltavissa ja on valmis sitoutumaan oppimisprosessiin. Opiskelija oppii pohtimaan omia vahvuuksia ja kehittämisenkohteita yrittäjän näkökulmasta.
Yritystoiminnan peruskäsitteiden hallinta Opiskelija perehtyy yritystoiminnan peruskäsitteisiin, kuten liikeidea, toiminta-ajatus, liiketoimintasuunnitelma ja niiden sisältöihin. Opiskelija tietää erilaiset yritysmuodot ja niiden erot.
Oman työn ja yritystoiminnan suunnittelu Opiskelija hahmottaa yrityksen kokonaisuutena ja osaa suhteuttaa oman työnsä osaksi yrityksen perustoimintoja ja liiketoimintaprosessia. Opiskelija oppii kartoittamaan yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet omatoimisesti ja vastuullisesti. Opiskelija oppii laatimaan liiketoimintasuunnitelman elintarvikealan yritykselle. Hän oppii suunnittelemaan liike-idean, toiminta-ajatuksen, rahoitusmuodon, budjetin ja kustannusrakenteen.
Markkinoinnin suunnittelu Opiskelija perehtyy eri markkinointikeinoihin ja laatii yritykselleen markkinointisuunnitelman.Opiskelija tietää mainonnan merkityksen ja osaa suunnitella sekä tarvittaessa pyytää asiantuntija-apua mainonnan toteuttamiseen. Opiskelija oppii selvittämään yrityksen asiakasryhmiä ja kohdentamaan yritystoimintaa tietylle asiakasryhmälle.
Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuden arviointi Opiskelija oppii arvioimaan yritystoiminnan käynnistämisen mahdollisuuksia, riskejä ja yrityksen todellisia kilpailukeinoja, kuten esimerkiksi hinta, laatu, ammattitaitoisuus, palvelu, luotettavuus. Opiskelija oppii perustelemaan omia arvioitaan sekä oppii hyödyntämään saamiaan kokemuksia yrittäjyyden näkökulmasta.
Yritystoiminnan taloushallinnon suunnittelu Opiskelija oppii laatimaan yritystoiminnalleen budjetin ja hinnoittelulaskelmia. Opiskelija tietää, miten kirjanpito ja verotus vaikuttavat yrityksen talouden pitoon sekä osaa hankkia apua niiden toteuttamiseen. Opiskelija tuntee rahoitustarpeen laskemisen periaatteet ja rahoitusvaihtoehdot. Hän oppii kytkemään ja tarvittaessa hankkimaan apua talousasioiden suunnitteluun ja seurantaan.
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja yritystoiminta Opiskelija oppii selvittämään markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymää. Opiskelija suunnittelee tuotteen/tuotteita tai palvelun suunnitelmalleen asiakasryhmälle kuvaamalla sen tuottamia asiakashyötyjä. Opiskelija valitsee yritykselleen yritysmuodon ja oppii laatimaan yrityksen perustamisasiakirjat. Opiskelija laatii toiminnalleen liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää mm. yrityksen perustiedot, tuotantotilat, myynnin, markkinoinnin, tuotannon, ostot, logistiikan, budjetin, rahoitussuunnitelman, teknologiset ratkaisut, kirjanpidon jne. Opiskelija oppii tekemään yrityksen riskienhallinta-analyysin ja turvallisuussuunnitelman.
Elintarvikealan huomioiminen yritystoiminnan suunnittelussa Opiskelija kartoittaa elintarvikealalla toimivia yrityksiä ja asiakkaita. Opiskelija perehtyy omaan toimialaansa niin, että tarkastelee tulevaisuuden näkymiä, kehitystä, markkinoiden mahdollisuuksia oman yritystoiminnan suunnittelunkannalta.
Lainsäädäntö Opiskelija perehtyy yritystoimintaa ja elintarvikealaa koskevaan lainsäädäntöön. Hän tietää, mitä lupia, hakemuksia jne. hänen tulee hakea ennen yrityksen perustamista. Opiskelija oppii noudattamaan yritystoimintaan liittyviä toimintaohjeita sekä elintarvikealan eettisiä periaatteita.
Vuorovaikutus ja yhteistyö sekä asiantuntijapalvelut Opiskelija oppii rakentamaan ja ylläpitämään verkostosuhteita. Hän tiedostaa, missä tarvitsee apua ja tukea liiketoimintasuunnitelman laatimisessa sekä yritystoiminnan toteuttamisessa ja osaa hankkia sitä. Opiskelija oppii hakemaan ja käyttämään asiantuntijapalveluita sekä verkostoitumaan eri sidosryhmien kanssa.
Laadukas toiminta Opiskelija oppii toimimaan työlleen asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi.
Tietotekniikan hallinta Opiskelija oppii käyttämään työssään tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti. Hän oppii käyttämään erilaisia ohjelmia ja soveltamaan niitä omaan yritystoiminnan suunnitteluun.
Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen Opiskelija oppii toimimaan kokonaisvaltaisesti elintarvikealan yritystoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opiskelija oppii arvioimaan omaa osaamistaan ja sen tuotteistamisen mahdollisuuksia. Opiskelija oppii näkemään, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilla on löydettävissä ja osaa hyödyntää saamaansa tietoa työn toteuttamiseen. Opiskelija osaa suunnitella työnsä kulun ja siihen liittyvät eri vaiheet itsenäisesti ja järjestelmällisesti. Opiskelija oppii hankkimaan ja käyttämään eri lähteistä saatua tietoa yritystoiminnan eri vaiheisiin.
Oman toiminnan arviointi Opiskelija oppii työskentelemään huolellisesti, vastuullisesti ja omatoimisesti. Opiskelija oppii arvioimaan omaa toimintaansa – oppii tunnistamaan omat vahvuutensa, taitonsa, kykynsä ja kehittämiskohteensa. Opiskelija tietää, millaisia ominaisuuksia ja taitoja elintarvikealan yrittäjältä vaaditaan ja osaa arvioida omaa toimintaansa niiden pohjalta. Opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa ja laatimaansa liiketoimintasuunnitelman toteutumismahdollisuuksia.
Portfoliotyöskentely Opiskelija laatii elintarvikealalle liiketoimintasuunnitelman ja tallentaa sen eTaitoonsa. Opiskelija voi tehdä oppimistehtäviä/harjoitustöitä eTaitoonsa joko itsenäisesti tai opettajan ohjeiden mukaisesti.
Valokuva julkaisussa Opiskelija tutustuu lehtikuvaamisen perusteisiin ja syventää valokuvaamisen perustekniikkaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen yrityksen perustamisen eri vaiheista ja osaa laatia liiketoimintasuunnitelman. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija oppii hankkimaan, käsittelemään ja soveltamaan tietoa yritystoiminnan eri vaiheisiin. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii kantamaan vastuuta omasta osaamisen hankkimisesta sekä arvioimaan omaa toimintaansa. Opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys oppimisen ja osaamisen arvioinnin erosta

Opettaja ohjaa ja antaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä hänen tulee vielä harjoitella vrt. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin. Arviointi tulee olla oppimista tukevaa, kannustavaa ja kehittävää niin, että se aktivoi ja motivoi opiskelijaa. Arvioinnin avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa tutkinnon osan tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään itsearviointitaitoja. Oppimisen arvioinnin perusteella voidaan tehdä muutoksia opiskelijan ohjaukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Arviointimenetelmänä voidaan käyttää vertaisarviointia, jolloin opiskelijat arvioivat toisten opiskelijoiden toimintaa ja tuotoksia.

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.

Arvioinnissa korostetaan työelämän vaatimuksia, kuten opiskelija/opiskelijalla on

  • saavuttanut oppimistavoitteet
  • laatinut liiketoimintasuunnitelman elintarvikealalle
  • suorittanut annetut oppimis- ja harjoitustehtävät verkossa ja/tai eTaidossa
  • suorittanut itsearviointia
  • käynyt ohjaavan opettajan kanssa palautekeskustelun työelämän toimintakokonaisuuden sisällön hallinnasta
  • valmiudet suorittaa ammattiosaamisen näyttö
Muuta tietoa