4.2.6 Varastointi- ja lähettämötoiminnot 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija perehtyy elintarvikealan yrityksen varasto- ja lähettämötoimintoihin. Hän saa kokonaisvaltaisen käsityksen varaston ja lähettämön työtehtävistä. Opiskelija tutustuu ja harjoittelee varasto- ja lähettämötoimintojen työtehtäviä, -menetelmiin ja -tapoja. Hän oppii tilamaan raaka-aineita sekä vastaanottamaan ja tarkistamaan niitä. Hän oppii vastaanottamaan valmiiden tuotteiden tilauksia sekä lähettämään tuotteita asiakkaille. Opiskelija perehtyy ja harjoittelee käyttämään yrityksen toiminnan mukaista tietojärjestelmää sekä tekemään tarvittavia dokumentteja. Opiskelija oppii toimimaan omassa työtehtävässään vastuullisesti sekä huomioiden koko työprosessin että työyhteisön.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

  • työskentelee elintarvikealan yrityksen varastossa ja lähettämössä
  • tilaa tarvittaessa valmistus- ja raaka-aineita, vastaanottaa ja varastoi niitä
  • ottaa vastaan valmiiden tuotteiden tilaukset ja lähettää tuotteet asiakkaille
  • tekee tarvittavat dokumentit esimerkiksi varastomäärien seurannan ja laskutuksen pohjaksi
  • toimii yhteistyössä työtovereiden ja asiakkaiden kanssa
  • huolehtii tilojen siisteydestä ja järjestyksestä
  • noudattaa työsuojelu- ja ergonomiaohjeita.
Kirijakso Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista (ohjauskeskustelu käydään yhdessä ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa). Opiskelija on suorittanut hygieniapassin. Opiskelijalla on voimassa oleva salmonellatodistus.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla elintarvikeyrityksen varastossa ja lähettämössä. Työssäoppimispaikkaa hankkiessa on otettava huomioon, että siellä on mahdollista saavuttaa työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet. Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön työssäoppimispaikassa.

Työelämän toimintakokonaisuuden osa tavoitteista voidaan opiskella verkkotehtävin, joita laatii ja ohjaa työssäoppimista ohjaava opettaja yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.

Oppimismenetelmät ovat oppijakeskeisiä, toiminnallisia ja aktivoivia niin, että opiskelija pääsee aktiivisesti harjoittelemaan asioita käytännön työtehtävissä. Opiskelija tutustuu ja harjoittelee ohjatun työskentelyn kautta elintarvikealan yrityksen varastossa ja lähettämössä erilaisiin toimintoihin, tapoihin, käytänteisiin ja prosessiin. Oppimisympäristöjä ja -menetelmiä valitessa on huomioitava sekä opiskelijoiden erilaiset tavat oppia että työssäoppimispaikan mahdollisuudet.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon oppimistehtävien avulla

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tämä tutkinnon osan voidaan suorittaa ainoastaan työssäoppimalla alan yrityksessä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti seuraava työelämän toimintakokonaisuus: elintarvikeyrityksen varastossa ja lähettämössä toimiminen ennen kuin osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii sujuvasti yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, niin, että osaa huomioida toiset työntekijät ja seuraavan työvaiheen.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija selviytyy muuttuvissa ja valintatilanteissa.

Ammattietiikka: Opiskelija käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa elintarvikealan ammattieettisiä toimintatapoja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan omassa työtehtävässään omatoimisesti ja vastuullisesti. Tavoitteena on, että opiskelija saa selkeän käsityksen siitä, millaisia ominaisuuksia vaaditaan alalla työskentelevältä ja osaa ottaa käyttöön niitä omassa toiminnassaan. Opiskelija oppii näkemään omat vahvuutensa ja mahdolliset kehittämiskohteet, joita elintarvikeyrityksen varasto- ja lähettämötyössä tarvitaan.

Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta. Opiskelija oppii toimimaan vastuullisesti ja huolellisesti koko työprosessissa.

Tavoitteena on tukea opiskelijan sellaisten tietojen, taitojen ja asenteiden tukemista, joita hän tarvitsee sekä opiskeluaikoina että myöhemmin työelämässä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi