4.2.7 Elintarvikkeiden valmistajana kansainvälisessä ympäristössä 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija tutustuu ulkomaalaiseen leipomoalan yritykseen. Hän perehtyy yrityksessä käytettäviin raaka-aineisiin, tuotevalikoimaan, valmistus- ja toimintatapoihin.Opiskelija saa kokonaisvaltaisen käsityksen ulkomaalaisen leipomoyrityksen työtehtävistä, -tavoista ja ympäristöstä. Hän oppii valmistamaan erilaisia tuotteita työohjeiden avulla. Opiskelija perehtyy yrityksessä noudatettavaan hygieniaan ja omavalvontaan. Opiskelija oppii toimimaan omassa työtehtävässään vastuullisesti ja huolellisesti niin, että huomioi toimintaohjeet, työprosessin ja työyhteisön.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • toimii elintarvikkeiden valmistajana jossakin elintarvikeyrityksessä ulkomailla erilaisessa kulttuuriympäristössä
  • työskentelee elintarvikkeiden valmistuksessa kohdemaan hygienia- ja omavalvontaohjeita noudattaen ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan
  • valitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita ja valmistaa tuotteita
  • noudattaa kohdemaan yrityksen toimintatapoja
  • noudattaa ergonomia- ja työturvallisuusohjeita
  • noudattaa tuotteen valmistukseen liittyviä maakohtaisia laatumääräyksiä
  • pakkaa tarvittaessa tuotteita varastointia ja kuljetusta varten
  • noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita.
Kirijakso

Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista, vieraalla kielellä toimimisestaja ulkomaan vaihdosta (ohjauskeskustelu käydään yhdessä ohjaavan opettajan). Opiskelija on huolehtinut vastuullisesti ja omatoimisesti aikaisempien opintojen suorittamisesta. Opiskelija on suorittanut hygieniapassin. Opiskelijalla on voimassa oleva salmonellatodistus.
Tutkinnon osan sijoittuminen

1. tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla ulkomaalaisessa elintarvikeyrityksessä tai toimipaikassa esimerkiksi vaihto-opiskelijana. Työssäoppimispaikkaa valitessa on huomioitava, että siellä on mahdollisuus hankkia tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet. Osaamista voidaan hankkia tarvittaessa kahdessa tai useammassa työssäoppimipaikassa. Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön työssäoppimispaikassa.
Työelämän toimintakokonaisuuden osa tavoitteista voidaan opiskella verkkotehtävin, joita laatii ja ohjaa työssäoppimista ohjaava opettaja yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.

Oppimismenetelmät ovat oppijakeskeisiä, toiminnallisia ja aktivoivia niin, että opiskelija pääsee aktiivisesti harjoittelemaan asioita käytännön työtehtävissä. Opiskelija tutustuu ja harjoittelee ohjatun työskentelyn kautta erilaisiin toimintoihin, tapoihin ja käytänteisiin. Oppimisympäristöjä ja -menetelmiä valitessa on huomioitava sekä opiskelijoiden erilaiset tavat oppia että työssäoppimispaikan mahdollisuudet. On otettava huomioon, että oppimismenetelmiin ja -ympäristöön vaikuttavat sekä ulkomaalaisen leipomoyrityksen että kohdemaan toimintatavat.

Opiskelija dokumentoi ja raportoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon ohjaavan opettajan laatimienkirjallisten tehtävien avulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tämä tutkinnon osan voidaan suorittaa ainoastaan työssäoppimalla ulkomaalaisessa leipomoalan yrityksessä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti seuraava työelämän toimintakokonaisuus: kansainvälisessä leipomoalan yrityksessä toimiminen ennen kuin osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.

Työssäoppimisjakson tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet, jolloin työssäoppimisen pituus määritellään yksilöllisesti. Työssäoppimisen aika ja määrä kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija selviytyy muuttuvissa ja valintatilanteissa
Ammattietiikka: Opiskelija käyttäytyy hyvine käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden mukaisesti, noudattaen ammattieettisiä toimintatapoja
Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii sujuvasti yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, niin, että osaa huomioida toiset työntekijät ja seuraavan työvaiheen
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Tutkinnon osa toteutetaan kansainvälisessä leipomoyrityksessä, jolloin opiskelija joutuu sekä esivalmistelemaan matkaa että toimimaan sovitun ajan jakson verran vieraassa kulttuurissa ja erilaisessa leipomoympäristössä – näiden asioiden hallinnassa toteutuu yrittäjämäiset työskentelytavat, kuten aktiivisuus, yritteliäisyys, luovuus, sinnikkyys ja vastuullisuus. Tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan kansainvälisessä leipomoalan yrityksessä huolellisesti ja vastuullisesti. Tavoitteena on, että opiskelija saa selkeän käsityksen siitä, millaisia ominaisuuksia vaaditaan alalla työskentelevältä ja osaa ottaa käyttöön niitä omassa toiminnassaan. Opiskelija oppii näkemään omat vahvuutensa ja mahdolliset kehittämiskohteet, joita erilaisissa ulkomaalaisessa leipomoalan yrityksessä tarvitaan.

Tavoitteena on tukea opiskelijoiden itsenäistä tiedon hankintaa ja omatoimista työskentelyä. Opiskelija ymmärtää työaikojen, erilaisten toimintaohjeiden ja käden taitojen merkityksen laadukkaan työn kannalta.Oppimistilanteet ovat avoimia ja perustuvat erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin huomioon ottaen opiskelijoiden valmiudet.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi