Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

KANSAINVÄLISESSÄ LEIPOMOALAN YRITYKSESSÄTOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrityksen toiminnan tunteminen ja työelämän sääntöihin sopeutuminen Opiskelija tutustuu ulkomaalaisen leipomoalan yrityksen toimintaan, työtapaan, työympäristöön ja käytänteisiin työpaikkaohjaajan ja muun henkilöstön ohjauksessa. Opiskelija osaa toimia työpaikan toimintaohjeiden mukaan. Opiskelija selvittää ulkomaalaisen yrityksen toimintatapoja, valmistettavia tuotteita ja työmenetelmiä kirjallisella tehtävällä, joka raportoidaan eTaitoon.
Raaka-aineiden valinta ja käsittely Opiskelija perehtyy erilaisiin raaka-aineisiin ja niiden merkitykseen sekä tuotteiden valmistuksessa että valmiissa tuotteessa. Opiskelija oppii tuntemaan, käyttämään ja säilyttämään ulkomaalaisen leipomoyrityksen raaka-aineita toimintaohjeiden mukaisesti. Opiskelija osaa valita tuotteiden valmistukseen kuuluvat raaka- ja lisäaineet sekä käyttää niitä niin, ettei niiden laatu heikkene valmistuksen eri vaiheissa.
Raaka-aineen ja valmiin tuotteen laadun arviointi Opiskelija oppii arvioimaan sekä aistinvaraisesti että muilla alla käytettävillä menetelmillä raaka-aineen ja tuotteen laatua niin, että erottaa virheellisen raaka-aineen ja tuotteen. Hän osaa tehdä havaintojensa perusteella jatkotoimenpiteet ulkomaalaisen leipomoyrityksen toimintatavan mukaisesti.
Koneiden ja laitteiden käyttö Opiskelija oppii valitsemaan, käyttämään ja tarvittaessa säätämäänulkomaalaisessa leipomoyrityksessä käytettäviä koneita ja laitteita turvallisesti, omatoimisesti ja sujuvasti.
Tuotteiden valmistaminen Opiskelija oppii valmistamaan ulkomaalaisen leipomoyrityksen tuotteita toimintaohjeiden mukaisesti. Opiskelija oppii kiinnittämään erityistä huomiota käden taitojen hallintaan, tuotteiden tasalaatuisuuteen ja työskentelyyn sujuvuuteen. Opiskelija selvittää ulkomaalaisen leipomoyrityksen laatuvaatimukset ja työskentelee niiden mukaisesti, niin että hän oppii seuramaan tuotannon aikana tuotteen ja toiminnan laatua.
Tuotteiden pakkaaminen Opiskelija oppii pakkamaan valmistamiaan tuotteita yrityksen toimintatavan mukaisesti. Hän osaa seurata tuotteen ja pakkauksen laatua.
Puhdistustoimenpiteiden toteuttaminen Opiskelija oppii pesemään ja puhdistamaan tilat, koneet ja laitteet sopivilla aineilla ja oikeilla menetelmillä yrityksen toimintatavan mukaisesti. Opiskelija oppii huolehtimaan työympäristönsä puhtaudesta ja järjestyksestä koko tuotteen valmistuksen tuotantotyövaiheiden aikana.
Vieraan kielen hallinta Opiskelija osaa toimia vieraassa kieliympäristössä niin, että selviytyy luontevasti jokapäiväisistä toimistaan sekä työpaikalla että vapaa-aikana.
Kohdemaan toiminnan tunteminen Opiskelija oppii tunnistamaan kohdemaan toimintatapoja ja raportoi niistä kirjallisesti eTaitoon.
Suomen kulttuurista kertominen Opiskelija tuntee Suomen kulttuuria ja leipomoalaa niin, että voi esitellä sitä kohdemaan leipomoyrityksessä ymmärrettävällä kielellä.
Vastuullinen tekeminen ja kokonaisuuden hallinta Opiskelija oppii valmistamaan ulkomaalaisen leipomoalan yrityksen tuotteita toimintaohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään työryhmän jäsenenä ja kantamaan vastuunsa omasta työosuudesta kansainvälisessä leipomoyrityksessä. Opiskelija oppii toimimaan työtehtävässään niin, että pystyy siirtymään työvaiheesta toiseen sekä tekemään muitakin kuin annettuja työtehtäviä. Opiskelijat oppivat työskentelemään huolellisesti ja vastuullisesti niin, että osaavat huomioida erilaiset toimintaohjeet, laatuvaatimukset, asiakkaat, valmistettavat tuotteet ja työyhteisön. Opiskelijat ymmärtävät yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen toimivassa työyhteisössä. Tavoitteena on, että opiskelija toimii työryhmässä ja omassa työtehtävässään vastuullisesti ja aktiivisesti, noudattaa työaikoja ja osaa sopia poikkeamista.
Omavalvonta ja hygienia Opiskelija tutustuu ulkomaalaisessa yrityksessä noudatettavaan omavalvontaohjelmaan ja tietää, miten se eroaa suomalaisissa leipomoyrityksessä noudatettavasta ohjelmasta. Opiskelija ymmärtää työympäristön puhtauden merkityksen osana työprosessia ja osaa huolehtia siitä oma-aloitteisesti.
Työturvallisuus- ja ergonomiaohjeiden noudattaminen Opiskelija oppii työskentelemään ulkomaalaisen leipomoyrityksen työturvallisuus- ja ergonomiaohjeiden mukaisesti ja osaa ottaa huomioon työympäristön riskitekijät.
Oman työsuorituksen arviointi Opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa sekä työn ja toiminnan vaikutusta kokonaisuuden hallintaan. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa, taitonsa, kykynsä ja kehittämiskohteensa. Opiskelija tietää, millaisia ominaisuuksia tarvitaan työskennellessä kansainvälisessä yhteisössä ja osaa arvioida omaa toimintaansa ja ominaisuuksiaan niiden pohjalta. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja huomioi sen omassa toiminnassaan.
Portfoliotyöskentely Opiskelija raportoi ulkomaalaisessa leipomoyrityksessä toimimisesta – kokemuksista ja oppimisesta eTaitoon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Ennen jakson alkua opiskelija ja työssäoppimista ohjaava opettaja käsittelevät työssäoppimisen tavoitteet, käytänteet, oppimisympäristöt ja -tilanteet, ohjausmenetelmät, työssäoppimisajan pituus sekä ammattiosaamisen näytön. Sovitut asiat kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Ennen jakson alkua opiskelija on yhteydessä ulkomaalaisen leipomoyrityksen työpaikkaohjaajan joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen kansainvälisen leipomoyrityksen toimintatavoista ja käytänteistä. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija oppii työskentelemään yrityksen tuotantotehtävissä monipuolisesti. Opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys oppimisen ja osaamisen arvioinnin erosta.

Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä asioita tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näytön suorittamista. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa (puhelimitse, somessa, skypellä tai sähköpostitse) ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö. Tavoitekeskustelun aikana käydään läpi näytön tavoitteet, näyttösuunnitelman laatiminen, oppimispäiväkirjan merkitys sekä sovitaan näytön ajankohta (2 työvuoroa).

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.

Arvioinnissa korostetaan työelämän vaatimuksia,
kuten opiskelija/opiskelijalla on

  • saavuttanut oppimistavoitteet
  • osallistunut kansainvälisen yrityksen työtehtäviin monipuolisesti ja aktiivisesti
  • kykyä toimia työpaikan ohjeiden ja sääntöjen mukaan
  • kykyä ottaa vastuuta annetuista työtehtävistä
  • arvioinut omaa toimintaansa itsearvioinnilla
  • tehnyt mahdollisia oppimistehtäviään verkkoon tai eTaitoon
  • käynyt ohjaavan opettajan kanssa palautekeskustelun työelämän toimintakokonaisuuden sisällön hallinnasta
  • valmiudet suorittaa ammattiosaamisen näyttö
Muuta tietoa