4.1.1 Elintarviketuotannossa toimiminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija tutustuu oppilaitokseen ja sen käytänteisiin sekä elintarvikealalla toimiviin yrityksiin. Hän perehtyy alan opetussuunnitelmaan ja suunnittelee oman opintopolkunsa yhdessä ohjaavien opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelija saa käsityksen leipomoteollisuuden työtehtävistä, -tavoista ja -ympäristöstä. Opiskelija oppii valmistamaan yleisimpiä leipomotuotteita työohjeiden avulla. Opiskelija perehtyy elintarvikealalla noudatettavaan hygieniaan ja omavalvontaan. Opiskelija suorittaa hygieniapassin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija osaa

  • huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja omavalvonnasta
  • pukeutuu työkohteen vaatimusten mukaisesti toimiessaan elintarvikealan tuotteiden valmistuksessa
  • tekee työprosessin ennakoivat työt, käsittelee raaka-aineita, valmistaa tuotteita, vie säilytykseen ja lopettaa oman työvaiheensa
  • valitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri vaiheissa
  • huolehtii raaka-aineiden ja tuotteiden laadun säilymisestä
  • arvioi raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden laatua
  • käyttää valmistusprosessin koneita ja/tai laitteita
  • työskentelee pitäen yllä toimintakykyään ja noudattaen työturvallisuusohjeita sekä tuotteiden valmistukseen liittyviä laatumääräyksiä
  • pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten
  • noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita.
Kirijakso
Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista. Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelija hankkii ohjeiden mukaisen ammattiasun sekä salmonellatodistuksen.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksen tiloissa, vierailuna alan yrityksiin, verkko-opetuksena sekä työssäoppimalla. Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa käytetään verkko-opetusta. Tutkinnon osaan sisältyy vähintään 6 osp työssäoppimista.

Oppimismenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia, joissa painotetaan taitojen ja tietojen käytännön harjoittelua. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden ryhmäytymistä ja kiinnittymistä sekä oppilaitokseen että alaan.

Oppimisympäristöjä ja -menetelmiä valitessa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset tavat oppia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon oppimistehtävien avulla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat  Työpaikalla tapahtuvaa oppimisen määrää ja aikaa voidaan laajentaa opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Työn perustana olevaa tietoa eli ammattiteoriaa voidaan opiskella verkkotehtävien kautta. Tutkinnon osaan on integroitu yhteisten tutkinnon osien opintoja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 2 osp
Äidinkieli 1osp
Ruotsi 1osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 4 osp
Matematiikka 1 osp
Fysiikka ja kemia 1 osp
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 2 osp
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 2osp
Yhteiskuntataidot 1 osp
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 1osp
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 2osp
Kulttuurien tuntemus 1 osp
Ympäristöosaaminen 1 osp
Muuta tietoa
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti seuraavat työelämän toimintakokonaisuudet: perehtyminen oppimis- ja työympäristöihin, leipomoalan perustehtävissä toimiminen ja työelämässä toimiminen ennen kuin osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu:Opiskelija ottaa vastaan palautetta, arvioi omaa työskentelyään ja toimintaansa.

Ammattietiikka: Opiskelija käyttäytyy hyvin toimintatapojen mukaisesti ja noudattaa alalla olevia toimintatapoja (esim. hygieniamääräykset ja omavalvonta).

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii sujuvasti yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta.

Opiskelija oppii toimimaan vastuullisesti koko työprosessissa – käsittelee raaka-aineita taloudellisesti, valmistaa tuotteita työohjeiden mukaisesti, säilyttää raaka-aineita ja tuotteita omavalvontaohjeita noudattaen sekä lopettaa työtehtävänsä huolellisesti. Opiskelija ymmärtää työaikojen ja muiden toimintaohjeiden merkityksen laadukkaan työn kannalta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi