Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Perehtyminen oppimis- ja työympäristöihin

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Perehdytys Opiskelija tutustuu oppilaitoksen tiloihin, toimintatapoihin, palveluihin, sääntöihin sekä opetussuunnitelmaan. Opiskelija saa käsityksen siitä, miten opinnot muodostuvat ja miten niitä toteutetaan (opetussuunnitelma, jaksotus, opiskelijaopas). Opiskelija oppii vastuullisesti noudattamaan työaikoja sekä toimintaohjeita, jotka liittyvät opiskeluun ja työhön.
Ryhmäytyminen Opiskelija tutustuu ryhmäänsä, oppilaitoksessa toimivaan henkilökuntaan ja muihin alan opiskelijoihin. Opiskelija oppii yhteistoiminnallisia käytänteitä niin, että kykenee toimimaan sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa.
Tietotekniset opiskeluvalmiudet Opiskelija saa atk-tunnukset ja tutustuu Stadin ammattiopistossa käytettäviin atk-ohjelmiin(Winha, Ok-resurssi, Sähköposti, eTaito, Fronter). Opiskelija aloittaa sähköisen portfoliotyöskentelyn.
Ammattiala tutuksi Opiskelija saa yleiskuvan leivonnan historiasta, mylly- ja leipomoteollisuudesta sekä leipomoalalla valmistettavista tuotteista.Opiskelija saa selkeän käsityksen leipomoteollisuuden työtehtävistä, työtavoista ja työympäristöstä.
Työtiloihin ja tuotteiden valmistukseen perehtyminen Opiskelija oppii lukemaan valmistusohjeita ja valmistamaan yleisempiä ruokaleipä-, kahvileipä- ja konditoriatuotteita oppilaitoksen leipomossa käyttäen leipomokoneita ja -laitteita turvallisesti ja ergonomisesti. Opiskelija oppii pakkaamaan valmistamiaan tuotteita varastointia ja myyntiä varten. Opiskelija osaa valmistaa tuotteilleen etiketin.
Hygieniaosaaminen Opiskelija perehtyy elintarvikealalla vaadittaviin hygieniamääräyksiin ja omavalvontaan sekä osaa huomioida niitä omassa työskentelyssään. Opiskelija tutustuu erityisesti elintarvikealan siivoussuunnitelmaan ja oppii toteuttamaan sitä elintarvikealan työtiloissa osana työskentelyä (omavalvontasuunnitelma ja jälkityölista). Opiskelija osaa ohjatusti suorittaa omavalvontaan liittyviä toimenpiteitä.
Jätteiden lajittelu Opiskelija oppii lajittelemaan tuotteiden valmistuksessa syntyviä jätteitä oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti.
Turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija oppii työskentelemään työturvallisuusohjeiden mukaisesti sekä oppii huomioimaan työympäristön riskitekijät. Opiskelija oppii noudattamaan ergonomisia työskentelytapoja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opintojen alussa opiskelija osallistuu tarvittaessa ammatilliseen, matemaattiseen ja kielelliseen kartoitukseen, jossa kartoitetaan mahdolliset tukitarpeet.

Opintojen alussa ryhmänohjaaja ja hänen työparinsa (opiskelutukihenkilöstö)käyvät opiskelijan kanssa ns. alkuhaastattelun, jossa aloitetaan hops:n laadinta, kartoitetaan tukitarpeet ja keskustellaan muista opintoihin ja elämään liittyvistä asioista. Opiskelija laatii yhdessä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops).

Opiskelijan ohjaus on konkreettista ja monipuolista, mikä aktivoi oppimaan, ohjaa yhteistoimintaan sekä huomioon ottaa yksilölliset erot. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen oppilaitoksen käytänteistä ja toimintaympäristöstä, opiskeltavasta alasta, käytettävistä oppimismenetelmistä sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnista.

Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä ja oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä hänen tulee vielä harjoitella vrt. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin. Arviointi tulee olla oppimista tukevaa, kannustavaa ja kehittävää niin, että se aktivoi ja motivoi opiskelijaa. Arvioinnin avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa tutkinnon osan tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään itsearviointitaitoja. Oppimisen arvioinnin perusteella voidaan tehdä muutoksia opiskelijan ohjaamiseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoonja arvioimaan omaa oppimistaan.

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.

Arvioinnissa huomioidaan, että opiskelija/opiskelijalla on

 • laadittu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
 • aloittanut eTaito-työskentelyn
 • osallistunut aktiivisesti oppimistehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen sekä arvioinut omaa toimintaansa itsearvioinnilla
 • saavuttanut oppimistavoitteet
 • käynyt ohjaavan opettajan kanssa palautekeskusteluntyöelämän toimintakokonaisuuden sisällön hallinnasta
 • Muuta tietoa

  LEIPOMOALAN PERUSTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN

  Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
  Tämä työelämän toimintakokonaisuus voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti työssäoppimalla joko osittain tai kokonaan. Jos tämä suoritetaan työpaikalla, on työn perustana olevaa tiedon hallintaa suoritettava verkkotehtävin. Suoritettavan oppimistavoitteen hankintatavasta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa ja ne kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.
  Raaka-aineet tutuksi Opiskelija oppii tuntemaan leipomossa yleisimmin käytettävät raaka-aineet sekä ymmärtämään niiden ominaisuudet ja merkityksen leivonnassa.
  Valmistusmenetelmiin perehtyminen Opiskelija oppii valmistamaan leipomossa käytettäviä taikinoita, massoja ja täytteitä käyttäen eri työmenetelmiä ja soveltamaan niitä eri tuotteiden valmistuksessa. Oppilaitoksen leipomossa tai vaihtoehtoisesti alan yrityksissä opitaan valmistamaan monipuolisesti erilaisia ruokaleipä-, kahvileipä- sekä konditoriatuotteita. Opiskelijalle tulee tutuksi eri valmistustekniikat, kuten vaivaus, sekoitus, vaahdotus ja vatkaus. Opiskelija oppii lukemaan valmistusohjeita niin, että osaa soveltaa oikeat valmistustekniikat. Opiskelija oppii valmistamaan leipomotuotteita taloudellisesti, hygieenisesti ja omavalvonta-ohjelmia noudattaen.
  Leipomotuotteiden pakkaaminen Tavoitteena on, että opiskelija osaa valita valmistamilleen tuotteille oikean pakkausmateriaalin ja tietää, miten eri materiaalit eroavat toisistaan. Opiskelija oppii pakkaamaan tuotteet asianmukaisesti ja hygieenisesti sekä osaa tehdä tuotteille oikeat pakkausmerkinnät.
  Leipomoalan ammattisanasto Opiskelija oppii leipomoteollisuudessa käytettävää käsitteistöä ja käyttää sitä työtehtävissään. Opiskelija tutustuu alan kirjallisuuteen ja muihin lähteisiin oppimistehtävien avulla.
  Aistinvarainen arviointi Opiskelija tietää, mitä tarkoittaa aistinvarainen arviointi sekä oppii arvioimaan raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden laatua aistinvaraisesti.
  Työprosessin hallinta Tavoitteena on, että opiskelija oppii tekemään kaikki työprosessin ennakoivat työt, käsittelemään raaka-aineita, valmistamaan tuotteita eri menetelmillä, viemään tuotteet säilytykseen ja lopettaa työvaiheensa.
  Mikrobiologia ja hygienia Opiskelija oppii tuntemaan mikrobiryhmät, niiden kasvuolot ja toiminnan eri elintarvikkeissa. Hän ymmärtää oman toimintansa merkityksen elintarvikkeiden (raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja valmiiden tuotteiden) käsittelyssä ja säilytyksessä. Hän tietää, mitkä asiat vaikuttavat elintarvikkeiden mikrobiologiseen laatuun. Opiskelija tietää ruokamyrkytysbakteerien kasvutavat ja niiden estokeinot. Opiskelija suorittaa hygieniapassitestin.
  Työturvallisuus ja ergonomia Opiskelija oppii valitsemaan oikeat ergonomiset työskentelytavat ja huomaa niiden merkityksen työn teossa. Opiskelija tietää leipomoympäristön työturvallisuusriskit ja huomioi ne työssään.
  Kestävä kehitys ja jätehuolto Opiskelija oppii tunnistamaan kestävän kehityksen pääperiaatteet. Opiskelija saa selkeän käsityksen jätteiden lajittelun merkityksestä sekä tietää miten jätteitä voidaan uusiokäyttää.
  Tietotekniset opiskeluvalmiudet Opiskelija oppii käyttämään tietotekniikkaa osana opintoja. Opiskelija oppii hyödyntämään internettiä tiedon haussa. Opiskelija ymmärtää eTaidon merkityksen osana opintoja.
  Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelijan ohjaus on konkreettista ja monipuolista, mikä aktivoi oppimaan, ohjaa yhteistoimintaan sekä huomioon ottaa yksilölliset erot.

  Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija muodostuu selkeä käsitys leipomoalasta ja sen toimintatavoista. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija harjoittelee aktiivisesti leipomoalan työ- ja toimintatapoja sekä harjoittelee arvioimaan omaa toimintaansa.

  Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä ja oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä hänen tulee vielä harjoitella vrt. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin. Arviointi tulee olla oppimista tukevaa, kannustavaa ja kehittävää niin, että se aktivoi ja motivoi opiskelijaa. Arvioinnin avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa tutkinnon osan tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään itsearviointitaitoja. Oppimisen arvioinnin perusteella voidaan tehdä muutoksia opiskelijan ohjaamiseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

  Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon ja arvioimaan omaa oppimistaan.

  Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.
  Arvioinnissa huomioidaan, että opiskelija/opiskelijalla on

 • tehnyt oppimistehtäviään eTaitoon
 • saavuttanut oppimistavoitteet
 • osallistunut aktiivisesti oppimistehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen sekä arvioinut omaa toimintaansa itsearvioinnilla
 • täyttänyt kirjallisen itsearviointilomakeen ja käynyt sen pohjalta palautekeskustelun opettajan kanssa
 • TYÖELÄMÄSSÄ TOIMIMINEN

  Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristötOpiskelija tutustuu alan työtehtäviin ja toimintatapoihin joko pienessä, keskisuuressa tai teollisessa leipomoalan yrityksessä tai ravintolassa, jossa valmistetaan leipomotuotteita.
  Yrityksen toimintaan tutustuminen Opiskelija tutustuu yrityksen toimintaan, työtapaan ja käytänteisiin työpaikkaohjaajan ja muun henkilöstön kanssa. Opiskelija hankkii tietoa sekä omasta työssäoppimispaikasta että muista elintarvikealan toimijoista kirjallisen tehtävän avulla. Oppimistehtävä
  Leipomotuotteiden valmistus Opiskelija valmistaa yrityksen mukaisia tuotteita yhdessä henkilökunnan kanssa. Opiskelija oppii toimimaan laadukkaasti ja tuloksellisesti avustavissa leipomotyötehtävissä.Hän ymmärtää eri työvaiheiden merkityksen työn lopputulokseen. Opiskelija tietää, mitä tarkoitetaan leipomotuotteiden laatuvaatimuksilla ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija oppii käyttämään yrityksen koneita ja laitteita yhdessä henkilökunnan kanssa.
  Omavalvonta ja työturvallisuuden noudattaminen Opiskelija tutustuu yrityksessä noudatettavaan omavalvontaohjelmaan. Opiskelija oppii työskentelemään yrityksen työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottamaan huomioon työympäristön riskitekijät.
  Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot Opiskelija oppii työelämässä vaadittavia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä pelisääntöjä, kuten muiden työntekijöiden huomioon ottamista, työaikojen noudattamista, poikkeuksista sopimista.
  Ohjaus ja oppimisen arviointi  Ennen jakson alkua, opiskelija käy tutustumassa työssäoppimispaikkaan, jossa käydään läpi työssäoppimisen tavoitteet, käytänteet, annettava ammattiosaamisen näyttö sekä tehdään sopimukset. Työpaikalle lähetettävä saatekirje

  Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen leipomoyrityksen toimintatavoista ja käytänteistä. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija oppii työskentelemään leipomoalan työtehtävässä. Opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys oppimisen ja osaamisen arvioinnin ero.

  Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä asioita tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näytön suorittamista. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö. Tavoitekeskustelun aikana käydään läpi näytön tavoitteet, näyttösuunnitelman laatiminen, oppimispäiväkirjan merkitys sekä sovitaan näytön ajankohta (5 työvuoroa).

  Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.
  Arvioinnissa korostetaan työelämän vaatimuksia, kuten
  opiskelija/opiskelijalla on

 • saavuttanut oppimistavoitteet
 • osaa noudattaa täsmällisyyttä
 • kykyä toimia ohjeiden mukaan
 • kykyä ottaa vastuuta annetuista työtehtävistä
 • kykyä toimia työryhmän jäsenenä
 • osallistunut aktiivisesti harjoitustöiden tekemiseen
 • valmiudet suorittaa ammattiosaamisen näyttö.
 • Muuta tietoa Opettaja ohjaa opiskelijaa työssäoppimispaikan valinnassa, hankinnassa ja antaa ohjeet sopimusten tekemiseen. Ennen työssäoppimista ohjaava opettaja järjestää infotilaisuuden, jossa käydään läpi työssäoppimisen tavoitteet, käytänteet, ohjausmenetelmät ja ammattiosaamisen näyttö (näyttösuunnitelma, ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kriteerit ja oppimispäiväkirja).Työssäoppimisjakson jälkeen ohjaava opettaja pitää palautetunnin, jossa käydään läpi työssäoppimiskokemukset, suoritetaan inka-palaute sekä täytetään ateriakorvauslomakkeet.