Tutkinnon osan arviointi

ELINTARVIKEPROSESSIEN OHJAUS JA KÄYNNISSÄ PITO OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH ePerusteet arviointi

Osaamisen arvioinnilla arvioidaan oppimisen tulosta. Osaamista arvioitaessa arviointimenetelmät valitaan siten, että ne mittaavat asetettujen ammattitaitovaatimusten ja tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin oppimismenetelmiin ja tukevat opiskelijan oppimista. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Tutkinnon osan osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöllä, joka koostuu työn vaatimien tietojen ja taitojen hallinnasta. Osaamisen arvioinnilla pyritään myös ohjaamaan ja kannustamaan opiskelijaa kehittämään hänen itsearviointitaitoja.

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamista voidaan tunnustaa AHOT-menettelyllä tai opiskelijan esittämillä todistuksilla, jos opiskelija on opiskellut aihetta jo aiemmin. Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, tavoitteisin ja kriteereihin. Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään ennen opintojen alkua tai tutkinnon osan alkamista. Päätöksen tekee asiantuntijaopettaja. Osaamisen tunnistaminen voi koskea koko tutkinnon osaa tai osaa siitä.
Muuta tietoa Ammattiosaamisen näytön suorittamisen yhteydessä kirjoitettu oppimispäiväkirja liitetään eTaitoon.