Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

ELINTARVIKEPROSESSEISSA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Elintarviketeollisuuden tunteminen Opiskelija tutustuu elintarviketeollisuuden eri aloihin ja saa perustiedot elintarvikealan prosessiluonteisesta työstä, työmenetelmistä ja -tavoista. Opiskelijoille järjestetään vierailukäynti johonkin elintarvikealan yritykseen.
Raaka-aineet ja niiden käyttö Opiskelija oppii tuntemaan elintarviketeollisuudessa käytettävien raaka-aineiden (kasvikset, marjat, liha, kala, maito) ominaisuudet sekä käsittelemään niitä asianmukaisesti, taloudellisesti ja hygieenisesti. Opiskelija oppii käsittelemään, säilyttämään ja käyttämään erilaisia raaka-aineita monipuolisesti.
Elintarvikeprosessit Opiskelija oppii valmistamaan raaka-aineista prosessimaisesti erilaisia elintarvikkeita huomioon ottaen omavalvonnan, tuotelaadun ja työturvallisuuden. Raaka-ainetietoa voidaan opiskella verkossa erilaisin oppimistehtävin.
Koneiden ja laitteiden käyttö Opiskelija oppii käyttämään ja säätämään erilaisia koneita ja laitteita elintarvikkeita valmistaessa (leipomokoneiden lisäksi mm. monitoimiuuni, kutteri, jäähdytyskaappi, jäätelökone jne). Opiskelija oppii huomioimaan työturvallisuusohjeet ja ergonomiset työskentelytavat käyttäessään koneita ja laitteita.
Elintarvikkeiden lisäaineet ja pakkausmerkinnät Opiskelija tietää eri lisäaineryhmät sekä niiden merkityksen tuotteiden valmistuksessa, säilytyksessä ja laadussa. Opiskelija oppii kiinnittämään erityistä huomioita pakkausmateriaalin valintaan ja laatuun sekä pakkausmerkintöjen oikeellisuuteen ja ymmärtää niiden merkityksen asiakkaan näkökulmasta.
Omavalvonta ja puhtaanapito Opiskelija ymmärtää omavalvonnan merkityksen työn tekemisessä. Hän osaa kirjata, havainnoida ja tulkita omavalvontamittaustuloksia, kuten esim. vastaanottotarkistukset, säilytyslämpötilat, jäähdytyslämpötilat jne. Opiskelija oppii huolehtimaan koneiden ja laitteiden päivittäisestä käyttökunnosta ja työympäristönsä puhtaudesta.
Aistinvarainen arviointi Opiskelija oppii seuramaan raaka-aineiden ja tuotteiden laatua aistinvaraisesti sekä tekemään tarvittavia toimenpiteitä havaintojensa perusteella.
EA1- tason mukainen ensiapuosaaminen Opiskelijalle järjestetään koulutus, jonka aikana hän oppii EA1 -tason mukaisen ensiapuosaamisen.
Portfoliotyöskentely Opiskelija täydentää eTaitoansa vähintään opettajan laatiman oppimistehtävän avulla. Tässä oppimistehtävässä opiskelijan tulee kuvata jonkun elintarvikkeen työvaiheet prosessimaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Tämän työelämän toimintakokonaisuuden aikana täydennetään opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa.

Opiskelijan ohjaus on konkreettista ja vaihtelevaa, mikä aktivoi oppimaan, ohjaa yhteistoimintaan sekä huomioon ottaa yksilölliset erot. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys elintarvikealan prosessimaisesta toimintatavasta. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija harjoittelee prosessimaista työskentelyä sekä huomiomaan työprosessin eri vaiheet ja työyhteisön.

Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä ja oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä hänen tulee vielä harjoitella vrt. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin. Arviointi tulee olla oppimista tukevaa, kannustavaa ja kehittävää niin, että se aktivoi ja motivoi opiskelijaa. Arvioinnin avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa tutkinnon osan tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään itsearviointitaitoja. Oppimisen arvioinnin perusteella voidaan tehdä muutoksia opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijat harjoittelevat arvioimaan oman toimintansa lisäksi sekä ryhmän toimintaa että ryhmässä valmistettuja tuotteita (ryhmän palautekeskustelutuokiot).

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon ja arvioimaan omaa oppimistaan.

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.

Arvioinnissa huomioidaan, että
opiskelija/opiskelijalla on

 • saavuttanut oppimistavoitteet
 • tehnyt oppimistehtäviään eTaitoon
 • osallistunut aktiivisesti oppimistehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen sekä arvioinut omaa toimintaansa itsearvioinnilla
 • suorittanut EA1-tason mukaisen osaamisen
 • käynyt ohjaavan opettajan kanssa palautekeskustelun työelämän toimintakokonaisuuden sisällön hallinnasta
Muuta tietoa

LEIPOMOPROSESSEISSA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tämä työelämän toimintakokonaisuus toteutetaan osittain oppilaitoksen opetusleipomossa ns. asiakaslähtöisesti pajatoimintana, palvellen oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita.

Vaihtoehtoisesti tämä voidaan suorittaa osittain tai kokonaan työssäoppimalla leipomoalan yrityksessä, jossa on yleisimmät leipomoalan koneet. Jos tämä suoritetaan työpaikalla, on työn perustana olevaa tiedon hallintaa suoritettava verkkotehtävin. Suoritettavan oppimistavoitteen hankintatavasta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa ja ne kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Leipomotyön prosessivaiheet ja työtehtävät Opiskelija oppii tuntemaan leipomotyön prosessimaisuuden sekä prosessiin kuuluvat työtehtäväroolit. Opiskelija oppii toimimaan sekä leipomotyön eri vaiheissa (taikinan teko, ylöslyönti, nostatus, paisto, viimeistely ja pakkaaminen) että konditoriatyön eri vaiheissa (kuten massojen ja täytteiden valmistus, tuotteiden täyttäminen ja muotoilu, koristelu, viimeistely ja pakkaaminen). Opiskelija oppii valmistamaan erilaisia leipomo- ja konditoriatuotteita sarjatuotannossa.
Eri leipomoprosessit Opiskelija oppii valmistamaan leipomotuotteita käyttäen erilaisia työmenetelmiä, kuten suora-, kylmä- ja pakasteleivonta, raskittaminen, imellyttäminen, kaulitseminen ja valmistamaan esipaistettuja tuotteita. Käytännön harjoittelun lisäksi opiskelija oppii näiden työmenetelmien ammattiteorian.
Mikrobien merkitys ja hyötykäyttö leivonnassa Opiskelija tietää mikrobien merkityksen ja hyötykäytön leivonnassa. Opiskelija osaa minimoida toiminnassaan tuotteiden mahdolliset mikrobiologiset riskit. Opiskelija tietää, miten leipomon raaka-aineita, puolivalmisteita ja lopputuotteita säilytetään, jotta niiden mikrobiologiset riskit voidaan minimoida. Opiskelija ymmärtää raskien ja imellytysten merkityksen leipomotuotteissa ja osaa valmistaa niiden avulla tuotteita. Opiskelija oppii seuramaan taikinoiden ph-arvoja ja lämpötiloja sekä ymmärtää niiden merkityksen.
Asiakaslähtöisyys Opiskelija oppii asiakaslähtöisesti vastaanottamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia tilaus- ja asiakastöitä (esim. Kaneli, Kuppi, Kauha, Kokki). Opiskelijat oppivat valmistamaan tuotantotiiminä erilaisia ruokaleipiä, kahvileipiä, konditoriatuotteita ja leipomoeineksiä. Opiskelija ymmärtää, mikä merkitys on hyvällä ja laadukkaalla asiakaspalvelulla ja osaa toimia sen mukaisesti.
Vastuullinen työskentely sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Opiskelijat oppivat suunnittelemaan, organisoimaan ja toteuttamaan projektimaista työskentelyä. Opiskelijat oppivat työskentelemään huolellisesti ja vastuullisesti niin, että osaavat huomioida toiset ihmiset, edeltävän ja seuraavan työvaiheen sekä erilaiset toimintaohjeet. Opiskelijat ymmärtävät yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen tiimityössä. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat konkreettisesti jonkun projektityön, joka voi olla esimerkiksi joko oman tai toisen alan opiskelijoille järjestetty teemapäivä, tapahtuma, messutyö, näyttely, työnäytös tms. Tavoitteena on, että opiskelija toimii työryhmässä, omassa työtehtävässään vastuullisesti ja aktiivisesti, noudattaa työaikoja ja osaa sopia poikkeamista.
Työturvallisuuskortin edellyttämä osaaminen Opiskelija suorittaa työturvallisuuskortin edellyttämän osaamisen tason.
Portfoliotyöskentely Opiskelija täydentää eTaitoa vähintään opettajan laatiman oppimistehtävän avulla. Tässä oppimistehtävässä opiskelijan tulee kuvata ja arvioida ryhmänsä kanssa toteutettu projektityö.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelijan ohjaus on konkreettista ja vaihtelevaa, mikä aktivoi oppimaan, ohjaa yhteistoimintaan sekä huomioon ottaa yksilölliset erot. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii eri leipomoprosessien työvaiheet ja työtehtävät, ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen sekä oppii kantamaan vastuuta omasta työosuudesta ja yhteistoiminnasta. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija harjoittelee aktiivisesti leipomoalan työtapoja, suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa työtään sekä oppii arvioimaan omaa toimintaansa.

Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä ja oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä hänen tulee vielä harjoitella vrt. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin. Arviointi tulee olla oppimista tukevaa, kannustavaa ja kehittävää niin, että se aktivoi ja motivoi opiskelijaa. Arvioinnin avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa tutkinnon osan tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään itsearviointitaitoja. Oppimisen arvioinnin perusteella voidaan tehdä muutoksia opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijat harjoittelevat arvioimaan oman toimintansa lisäksi sekä ryhmän toimintaa että ryhmässä valmistettuja tuotteita (ryhmän palautekeskustelutuokiot).

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoonja arvioimaan omaa oppimistaan.

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.

Arvioinnissa huomioidaan, että
opiskelija/opiskelijalla on

 • saavuttanut oppimistavoitteet
 • osallistunut tilaustöiden toteuttamiseen
 • osallistunut projektin toteuttamiseen
 • osallistunut aktiivisesti oppimistehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen sekä arvioinut omaa toimintaansa itsearvioinnilla
 • täyttänyt kirjallisen itsearviointilomakeen ja käynyt sen pohjalta palautekeskustelun opettajan kanssa
Muuta tietoa Ylioppilaspohjaisella linjalla teemaan sisältyy englanninkielen opintoja 1,5 osp.

ELINTARVIKEPROSESSIT TYÖELÄMÄSSÄ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristötTyöelämän toimintakokonaisuus suoritetaan työssäoppimalla elintarvikealan toimintaympäristössä, jossa tuotanto etenee prosessina. Työssäoppimispaikkaa hankkiessa on otettava huomioon, että tuotannossa on oltava mahdollisuus ohjata ja säätää joko automaattisesti tai manuaalisesti prosessia.
Yrityksen toiminnan tunteminen ja työelämän sääntöihin sopeutuminen Opiskelija tutustuu yrityksen toimintaan, työtapaan, työympäristöön ja käytänteisiin työpaikkaohjaajan ja muun henkilöstön ohjauksessa. Opiskelija toimii työelämän sääntöjen mukaan, kuten esimerkiksi työaikojen noudattaminen, poikkeuksista neuvotteleminen jne.
Prosessin ohjaus Opiskelija saa käsityksen siitä, miten tuotantoprosessi etenee raaka-aineiden käsittelystä tuotteen valmistukseen ja pakkaamiseen asti. Opiskelija oppii tunnistamaan elintarviketeollisuuden tuotantovaiheita ja työskentelemään prosessin eri vaiheissa. Opiskelija oppii ohjaamaan ja tarvittaessa säätämään tuotantoprosessia yrityksen toiminnan mukaisesti (automaattinen tai manuaalinen säätäminen). Opiskelija selvittää prosessien merkitystä käytännön harjoittelun lisäksi kirjallisella tehtävällä. Oppimistehtävä
Koneiden ja laitteiden käyttö Opiskelija opettelee käyttämään ja säätämään (automaattisesti tai manuaalisesti) tuotteiden valmistusprosessin aikana tarvittavia koneita ja laitteita. Opiskelija oppii seuramaan koneiden ja laitteiden kuntoa sekä huolehtimaan niiden päivittäisestä käyttökunnosta yhteistyössä kunnossapitohenkilöstön kanssa. Opiskelija tutustuu koneiden toimintaan niin, että osaa toimia poikkeustilanteissa sekä mahdollisesti paikantaa ongelmia.
Tuotteiden laadukas ja tuloksellinen valmistus Opiskelija oppii työskentelemään työryhmän jäsenenä prosessin eri vaiheissa. Opiskelija oppii tunnistamaan yrityksen laatuvaatimukset ja työskentelee niiden mukaisesti, niin että hän oppii seuramaan tuotantoprosessin aikana tuotteen ja toiminnan laatua. Opiskelija oppii valmistamaan yrityksen tuotannon mukaisia tuotteita.
Omavalvonta Opiskelija tutustuu yrityksessä noudatettavaan omavalvontaohjelmaan. Opiskelija oppii kirjaamaan ja tulkitsemaan erilaisia omavalvontamittauksia ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnan kannalta. Opiskelija tunnistaa yrityksen kriittiset omavalvontapisteet. Opiskelija ymmärtää työympäristön puhtauden merkityksen osana työprosessia ja osaa huolehtia siitä oma-aloitteisesti.
Työturvallisuuden noudattaminen Opiskelija oppii työskentelemään yrityksen työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottamaan huomioon työympäristön riskitekijät.
Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot Opiskelija oppii työskentelemään työryhmän jäsenenä ja kantamaan vastuunsa omasta työosuudesta. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaan. Opiskelija ymmärtää työnsä merkityksen itsensä ja yrityksenä kannalta ja oppii arvioimaan omaa työskentelyään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Ennen jakson alkua, opiskelija käy tutustumassa työssäoppimispaikkaan, jossa käydään läpi työssäoppimisen tavoitteet, käytänteet, annettava ammattiosaamisen näyttö sekä tehdään sopimukset. Työpaikalle lähetettävä saatekirje

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen leipomoyrityksen prosessimaisesta työstä ja oppii toimimaan työryhmän jäsenenä prosessin eri vaiheissa. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija oppii työskentelemään prosessimaisesti ja yrityksen laatuvaatimusten mukaisesti.

Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä asioita tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näytön suorittamista. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö. Tavoitekeskustelun aikana käydään läpi näytön tavoitteet, näyttösuunnitelman laatiminen, oppimispäiväkirjan merkitys sekä sovitaan näytön ajankohta (5 työvuoroa).

Ammattiosaamisen näyttö annetaan työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden loppu puolella (jos to-jakso tehdään kahdessa osassa, annetaan näyttö jälkimmäisessä osassa).

Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö. Tavoitekeskustelun aikana sovitaan näytön ajankohta (5 työvuoroa), käydään läpi näytön tavoitteet ja arviointimenetelmä (näyttösuunnitelma, kirjallinen tehtävä, oppimispäiväkirja)

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaanWinha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.

Arvioinnissa korostetaan työelämän vaatimuksia, kuten
opiskelija/opiskelijalla on

 • saavuttanut oppimistavoitteet
 • osaa noudattaa työelämän pelisääntöjä
 • kykyä toimia ohjeiden mukaan
 • kykyä ottaa vastuuta annetuista työtehtävistä
 • kykyä toimia työryhmän jäsenenä
 • osallistunut aktiivisesti harjoitustöiden tekemiseen
 • valmiudet suorittaa ammattiosaamisen näyttö
Muuta tietoa Työssäoppimisjakso voidaan suorittaa kokonaan samassa paikassa tai vaihtoehtoisesti kahdessa erilaisessa paikassa. Työssäoppimispaikkaa valitessa on huomioitava, että opiskelija voi saavuttaa siellä työelämän toimintakokonaisuuteen kirjatut tavoitteet.

Opettaja ohjaa opiskelijaa työssäoppimispaikan valinnassa, hankinnassa ja antaa ohjeet sopimusten tekemiseen. Ennen työssäoppimista ohjaava opettaja järjestää infotilaisuuden, jossa käydään läpi työssäoppimisen tavoitteet, käytänteet, ohjausmenetelmät ja ammattiosaamisen näyttö (näyttösuunnitelma, ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kriteerit ja oppimispäiväkirja). Työssäoppimisjakson jälkeen ohjaava opettaja pitää palautetunnin, jossa käydään läpi työssäoppimiskokemukset, suoritetaan inka-palaute sekä täytetään ateriakorvauslomakkeet.
Työssäoppimisen prosessi