Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

PEREHTYMINEN KOKEELLISEEN LEIVONTAAN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tämä työelämän toimintakokonaisuus voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti työssäoppimalla joko osittain tai kokonaan leipomoalan yrityksessä, jossa on yleisimmät leipomoalan koneet ja laitteet. Jos tämä suoritetaan työpaikalla, on työn perustana olevaa tiedon hallintaa suoritettava verkkotehtävin. Suoritettavan oppimistavoitteen hankintatavasta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa ja ne kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.
Raaka- ja lisäaineiden merkitys leivonnassa Opiskelija oppii tuntemaan ja käyttämään monipuolisesti leipomoissa käytettäviä raaka-aineita, erilaisia lisäaineita sekä esiseoksia. Opiskelija oppii huomioimaan raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden fysikaaliset ja kemialliset tekijät sekä mikrobitoiminnan. Opiskelija osaa valita tuotteiden valmistukseen kuuluvat raaka- ja lisäaineet sekä käyttää niitä niin, ettei niiden laatu heikkene.
Leipomo- ja konditoriatuotteiden valmistus Opiskelija oppii valmistamaan monipuolisesti erilaisia leipomo- ja konditoriatuotteita. Opiskelija osaa työskennellä leipomoprosessin kaikissa eri työvaiheissa taloudellisesti ja laadukkaasti. Opiskelija oppii tunnistamaan leipomo- ja konditoriatuotteiden valmistuksessa syntyviä virheitä, niiden syitä ja korjaustapoja. Opiskelija oppii arvioimaan omaa työtään ja valmiiden tuotteiden laatua ja ominaisuuksia.
Ravitsemus ja erityisruokavaliotuotteet Opiskelija saa tietoa ravitsemuksen merkityksestä ihmisen hyvinvointiin. Opiskelija tietää energia- ja suojaravintoaineiden lähteet sekä ravitsemuksellisen merkityksen. Opiskelija oppii tulkitsemaan elintarvikkeiden ravintoainesisältöjä sekä saa käsityksen yleisimmistä erityisruokavaliota vaativista sairauksista. Opiskelija suunnittelee elintarvikkeiden valmistusprosesseja huomioon ottaen raaka-aineiden ja tuotteiden ravitsemuksellisia tekijöitä. Opiskelija oppii huomioimaan leipomotuotteiden valmistuksessa yleisimmät erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat. Ravitsemuksen tietopuolista oppimista voidaan suorittaa verkko-opetuksena.
Luonnonmukaiset ja terveysvaikutteiset tuotteet Opiskelija tutustuu/selvittää, koeleipoo sekä mahdollisesti kehittää markkinoilla olevia luonnonmukaisia, terveysvaikutteisia ja trendituotteita. Opiskelija oppii valmistamaan erilaisia tuotteita, kuten luomutuotteita, vähärasvaisia, runsaskuituisia, vähähiilihydraattisia, raaka-leivonnaisia jne. Opiskelija oppii käyttämään erilaisia raaka-aineita monipuolisesti. Opiskelija oppii laskemaan tuotteiden suola- ja kuitupitoisuuden. Opiskelija oppii ymmärtämään tuotteiden ravitsemuksellisen merkityksen.
Elintarvikkeiden pakkaaminen Opiskelija osaa pakata valmistamiaan tuotteita ja tehdä niille elintarvikelainsäädännön mukaiset pakkausmerkinnät. Opiskelija osaa huomioida erityisruokavalioihin liittyvät merkinnät. Opiskelija oppii seuramaan pakkauksen laatua ja pakkausmerkintöjä.
Kestävä kehitys osana omaa työtä Opiskelija oppii toimimaan työtehtävissään niin, että minimoi ympäristöön kohdistuvia riskejä. Opiskelija oppii arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittää sitä ympäristöystävällisempään suuntaan. Opiskelijat vierailevat jossakin ympäristöaiheisessa käyntikohteessa, kuten esim. kierrätyskeskus, jäteveden puhdistamo tms.
Omavalvonta ja hygienia Opiskelija osaa noudattaa hygieniaohjeita ja toteuttaa omavalvontaohjelmassa määritettyjä toimenpiteitä. Opiskelija osaa pestä ja puhdistaa tilat, koneet ja laitteet sopivilla aineilla ja menetelmillä niin, että työn lopputulos on hyväksyttävä.
Työn ja valmiin tuotteiden laadun arviointi Opiskelija oppii työskentelemään huolellisesti, vastuullisesti ja oma-aloitteisesti. Opiskelija oppii arvioimaan omaa toimintaansa, valmistamiaan tuotteita sekä arvioimaan erilaisia prosesseja.
Elintarvikelainsäädäntö Opiskelija perehtyy elintarvikelainsäädäntöön ja osaa selvittää toimintaansa liittyviä säädöksiä, määräyksiä ja poikkeustilanteita. Opiskelija oppii toimimaan elintarvikelainsäädännön mukaisesti.
Portfoliotyöskentely Opiskelija täydentää eTaitoa vähintään opettajan laatiman oppimistehtävän avulla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Tämän työelämälähtöisen kokonaisuuden aikana täydennetään opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa.

Opiskelijan ohjaus on konkreettista ja monipuolista, mikä aktivoi oppimaan, ohjaa yhteistoimintaan sekä huomioon ottaa yksilölliset erot. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii valitsemaan, käyttämään ja soveltamaan monipuolisesti erilaisia raaka-aineita ja valmistamaan tuotteita erilaisilla valmistusmenetelmillä. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija oppii hankkimaan tietoa ja soveltamaan sitä omaan toimintaansa ja valmistamiinsa tuotteisiin. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii kantamaan vastuuta omasta oppimisestaan sekä arvioimaan omaa toimintaansa.

Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä ja oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä hänen tulee vielä harjoitella vrt. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin. Arviointi tulee olla oppimista tukevaa, kannustavaa ja kehittävää niin, että se aktivoi ja motivoi opiskelijaa. Arvioinnin avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa tutkinnon osan tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään itsearviointitaitoja. Oppimisen arvioinnin perusteella voidaan tehdä muutoksia opiskelijan ohjaukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Arviointimenetelmänä voidaan käyttää vertaisarviointia, jolloin opiskelijat arvioivat toisten opiskelijoiden toimintaa ja tuotoksia.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoonja arvioimaan omaa oppimistaan.

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaanWinha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.

Arvioinnissa huomioidaan, että
opiskelija/opiskelijalla on

 • saavuttanut oppimistavoitteet
 • tehnyt oppimistehtäviään eTaitoon
 • osallistunut aktiivisesti oppimistehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen sekä arvioinut omaa toimintaansa itsearvioinnilla vähintään seuraavien oppimistavoitteiden osalta: raaka-aineiden, lisäaineiden ja esiseosten kokeellinen leivonta, ravitsemus ja erityisruokavalio sekä luonnonmukaiset ja terveysvaikutteiset tuotteet
 • käynyt ohjaavan opettajan kanssa palautekeskustelun työelämän toimintakokonaisuuden sisällön hallinnasta
 • päivittänyt henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
Muuta tietoa Yo-linjalla tähän työelämälähtöiseen toimintakokonaisuuteen liitetään 1,5 osp ruotsin kielen opintoja.

TOIMIMINEN LEIPOMOALAN OSAAJANA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tavoitteena on rakentaa oppiva yhteisö, jossa opiskelijat ovat sisäistäneet aikaisemmin opittuja asioita ja soveltavat niitä omaan toimintaansa. Tavoitteena on, että oppiminen on oma-aloitteita ja aktiivista, joka antaa opiskelijalle mahdollisuudet kehittää omia taitojaan. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat näkemään mahdollisuuksiaan, toimimaan aktiivisesti, ottamaan vastuuta, pitämään lupaukset ja harjoittelevat yhteistoiminnallista työskentelyä. Opiskelijat suunnittelevat, organisoivat ja toteuttavat käytännössä oman liikeidean joko oppilaitoksessa tai oppilaitoksen ulkopuolella.
Opettajan rooli on olla valmentaja, aktivoija, opastaja ja ohjaaja.
Yrittäjähenkisyys ja yritteliäisyys Opiskelija oppii toimimaan omassa työtehtävässään vastuullisesti ja yrittäjähenkisesti – aktiivisesti, luovasti ja sinnikkäästi. Opiskelija tietää, millaisia ominaisuuksia vaaditaan yrittäjältä ja osaa arvioida omaa toimintaansa niiden pohjalta. Opiskelija saa käsityksen siitä, millaisia yrityksiä alalla on.
Yritystoiminta Opiskelija perehtyy yritystoiminnan käsitteisiin, kuten esim. liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, erilaiset tuotteet ja palvelut, tuotteiden hinnoittelu, asiakkaat, markkinointi jne. Opiskelija tietää, mistä hankkia tietoa yrityksen perustamisesta.
Tuotemuuntelu Opiskelija tietää tuotekehityksen pääperiaatteet ja saa valmiudet toimia tuotekehityksessä avustavana henkilönä. Opiskelija osaa muunnella jo olemassa olevia reseptejä ja pystyy kehittämään niiden pohjalta uusia tuotteita. Hän ymmärtää aistinvaraisen arvioinnin, leipomotuotteiden laatukriteereiden ja laadun valvonnan merkityksen tuotekehitystyössä ja osaa toiminnassaan huomioida näitä tekijöitä. Opiskelija suunnittelee ja kehittää tuotteita osana oman liikeidean toteuttamista.
Oman liikeidean toteutus Opiskelija suunnittelee, kirjoittaa ja toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmätyönä liikeidean elintarvikealalle. Opiskelija voi toteuttaa yrityksen toiminnallisen osuuden joko oman ryhmänsä sisällä oppilaitoksen työtiloissa tai laajentaa toimintaansa esim. ulkoisen yritystoiminnan kokeilemiseen. Opiskelija oppii kantamaan vastuuta tekemisestään, ideoi, suunnittelee, valitsee toteuttavan idean, saa elämyksiä, harjoittelee yhteistyötaitoja – huolehtii ryhmästä ja yhteisestä toiminnasta.
Elintarvikeketjun tunteminen Opiskelija osaa soveltaa käyttämiensä raaka-aineiden elintarvikeketjun tuntemista (alkutuotannosta kuluttajalle) arvioidessaan raaka-aineiden laatua ja suunnitellessaan raaka-ainevalintoja.
Taloudellinen, laadukas ja yritystoiminnan huomioon ottava työskentely Tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään vastuullisesti, taloudellisesti ja edistämään työyhteisönsä tuloksellisuutta. Opiskelija oppii noudattamaan yritystoimintaan liittyviä toimintaohjeita sekä elintarvikealan eettisiä periaatteita. Opiskelija oppii selvittämään leipomoalan tuotanto- ja yritystoimintaa sekä raaka-ainevalintojen vaikutusta tuotantokustannusten muodostamiseen.
Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen Opiskelija osaa suunnitella, organisoida ja toteuttaa liikeideansa niin, että vastaa työn kokonaisuudesta vastuullisesti. Opiskelija oppii työskentelemään taloudellisesti välttäen hävikkiä (raaka-aineet, pakkausmateriaalit, puhdistusaineet).
Työlainsäädäntö ja leipomoalan työehtosopimus Opiskelija tutustuu työlainsäädäntöön sekä leipomoalan työehtosopimukseen.
Oman työsuorituksen arviointi Opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa sekä oman työn vaikutusta seuraavaan työvaiheeseen. Opiskelija oppii tunnistamaan omat vahvuutensa, taitonsa, kykynsä ja kehittämiskohteensa.
Tietotekniikan ja laskutoimitusten hallinta Opiskelija kokoa keräämästään eTaito-aineistostaan ammatin kasvun portfolion. Tavoitteena on, että opiskelija kuvaa omaa kasvua ammattiin ja osoittaa portfoliossaan sitä osaamista, jonka hän on koulutuksen aikana saanut. Opiskelija esittelee porfolionsa muille opiskelijoille valitsemiltaan osilta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelijan ohjaus on konkreettista ja monipuolista, mikä aktivoi oppimaan, ohjaa yhteistoimintaan sekä huomioon ottaa yksilölliset erot. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään aikaisemmin hankittua tietoa sekä hankkimaan lisää tietoa eri lähteistä oman toiminnan kehittämiseen. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija näkee omia mahdollisuuksia, toimii omatoimisesti ja aktiivisesti, ottaa vastuuta sekä harjoittaa yhteistoiminnallista työskentelyä. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija käyttää ja hankkii tietoa sekä soveltamaan sitä omaan toimintaansa. Ohjauksen tavoitteena, että opiskelija oppii toimimaan aktiivisesti ja omatoimisesti kehittäen omaa osaamistaan.

Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä ja oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä hänen tulee vielä harjoitella vrt. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin. Arviointi tulee olla oppimista tukevaa, kannustavaa ja kehittävää niin, että se aktivoi ja motivoi opiskelijaa. Arvioinnin avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa tutkinnon osan tavoitteiden saavuttamisessa sekä kehitetään itsearviointitaitoja. Oppimisen arvioinnin perusteella voidaan tehdä muutoksia opiskelijan ohjaukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Arviointimenetelmänä voidaan käyttää vertaisarviointia, jolloin opiskelijat arvioivat toisten opiskelijoiden toimintaa ja tuotoksia

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon ja arvioimaan omaa oppimistaan.

Työelämän toimintakokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.

Arvioinnissa huomioidaan, että
opiskelija/opiskelijalla on

 • saavuttanut oppimistavoitteet
 • suunnitellut, organisoinut ja toteuttanut oman liikeidean ja vienyt sen eTaitoon
 • osallistunut aktiivisesti oppimistehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen sekä arvioinut omaa toimintaansa itsearvioinnilla
 • koonnut ja esittänyt ammatin kasvun portfolion
 • täyttänyt kirjallisen itsearviointilomakeen ja käynyt sen pohjalta palautekeskustelun opettajan kanssa
Muuta tietoa Tämän työelämän toimintakokonaisuuden aikana opiskelija kokoaa ammatinkasvun porfolionsa siitä aineistosta, jota hän on opintojen aikana kerännyt. Ammatinkasvun portfoliossa on tavoitteena, että opiskelija kuvaa omaa kasvua ammattiin ja osoittaa portfoliossa sitä osaamista, jonka hän on koulutuksen aikana saavuttanut. Opiskelija esittelee portfolionsa muulle ryhmälle valitsemiltaan osilta ja seuraa muiden töiden esittelyä.

YO-linjalla tähän toiminnalliseen kokonaisuutteen liitetään 1,5 osp saksankielen opintoja

TOIMIMINEN LEIPOMOALAN TYÖTEHTÄVISSÄ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristötTyöelämän toimintakokonaisuus suoritetaan työssäoppimalla leipomoalan pienessä, keskisuuressa tai teollisessa toimintaympäristössä. Työssäoppimispaikka valitaan niin, että opintojen aikana varmistuu vähintään yhden työssäoppimisjakson toteutuminen leipomossa sekä konditoriassa.
Yrityksen toiminnan tunteminen ja työelämän sääntöihin sopeutuminen Opiskelija tutustuu yrityksen toimintaan, työtapaan, työympäristöön ja käytänteisiin työpaikkaohjaajan ja muun henkilöstön ohjauksessa. Opiskelija osaa toimia työpaikan toimintaohjeiden mukaan. Opiskelija selvittää yrityksen toimintatapoja sekä alalla olevaa yritystoimintaa että toimintaohjeita kirjallisella tehtävällä. Oppimistehtävä
Leipomotuotteiden valmistaminen
Työn kokonaisuuden hallinta Opiskelija oppii toimimaan työtehtävässään vastuullisesti ja kokonaisvaltaisesti. Opiskelija noudattaa yrityksen sääntöjä ja osaa sopia poikkeamista.
Koneiden ja laitteiden käyttö Opiskelija oppii käyttämään koneita ja laitteita omatoimisesti ja sujuvasti. Hän oppii säätämään erilaisia koneita ja laitteita.
Tuotteiden laadukas ja tuloksellinen valmistus Opiskelija selvittää yrityksen laatuvaatimukset ja työskentelee niiden mukaisesti, niin että hän oppii seuramaan tuotantoprosessin aikana tuotteen ja toiminnan laatua.
Omavalvonta ja työturvallisuuden noudattaminen Opiskelija tutustuu yrityksessä noudatettavaan omavalvontaohjelmaan. Opiskelija ymmärtää työympäristön puhtauden merkityksen osana työprosessia ja osaa huolehtia siitä oma-aloitteisesti. Opiskelija oppii työskentelemään yrityksen työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottamaan huomioon työympäristön riskitekijät.
Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot Opiskelija oppii työskentelemään työryhmän jäsenenä ja kantamaan vastuunsa omasta työosuudesta. Opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa ja löytää kehittämiskohteita. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Ennen jakson alkua, opiskelija käy tutustumassa työssäoppimispaikkaan, jossa käydään läpi työssäoppimisen tavoitteet, käytänteet, annettava ammattiosaamisen näyttö sekä tehdään sopimukset. Työpaikalle lähetettävä saatekirje

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan leipomoalan työtehtävissä monipuolisesti ja aktiivisesti. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija kiinnittää erityistä huomioita käden taitojen hallintaan ja työskentelyn sujuvuuteen. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii näkemään itsensä alan ammattilaisena sekä löytää omat vahvuutensa ja mahdolliset kehittämiskohteensa. Ohjauksen tavoitteena, että opiskelija oppii toimimaan aktiivisesti ja omatoimisesti kehittäen omaa osaamistaan.

Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä asioita tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näytön suorittamista. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö. Tavoitekeskustelun aikana käydään läpi näytön tavoitteet, näyttösuunnitelman laatiminen, oppimispäiväkirjan merkitys sekä sovitaan näytön ajankohta (5 työvuoroa).

Ammattiosaamisen näyttö annetaan työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden loppu puolella (jos to-jakso tehdään kahdessa osassa, annetaan näyttö jälkimmäisessä osassa).

Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö. Tavoitekeskustelun aikana sovitaan näytön ajankohta (5 työvuoroa), käydään läpi näytön tavoitteet ja arviointimenetelmä (näyttösuunnitelma, kirjallinen tehtävä, oppimispäiväkirja)

Työelämälähtöinen toiminnan kokonaisuus arvioidaan Winha-arviointijärjestelmään suoritettu (S)/ täydennettävää (T). Jos opiskelijan on täydennettävä oppimistaan, järjestelmään on kirjattava tieto, millaisin tehtävin ja/tai suorituksin opiskelijan on oppimistaan täydennettävä, jotta kokonaisuus tulee suoritetuksi.
Arvioinnissa korostetaan työelämän vaatimuksia, kuten
opiskelija/opiskelijalla on

 • saavuttanut oppimistavoitteet
 • osaa noudattaa työelämän pelisääntöjä
 • kykyä toimia ohjeiden mukaan
 • kykyä ottaa vastuuta annetuista työtehtävistä
 • kykyä toimia työyhteisön jäsenenä
 • osallistunut aktiivisesti harjoitustöiden tekemiseen
 • hallitsee työn edellyttämiä käden taitoja
 • valmiudet suorittaa ammattiosaamisen näyttö
Muuta tietoa Työssäoppimisjakso voidaan suorittaa kokonaan samassa paikassa tai vaihtoehtoisesti kahdessa erilaisessa paikassa. Työssäoppimispaikkaa valitessa on huomioitava, että opiskelija voi saavuttaa siellä työelämän toimintakokonaisuuteen kirjatut tavoitteet.

Opettaja ohjaa opiskelijaa työssäoppimispaikan valinnassa, hankinnassa ja antaa ohjeet sopimusten tekemiseen. Ennen työssäoppimista ohjaava opettaja järjestää infotilaisuuden, jossa käydään läpi työssäoppimisen tavoitteet, käytänteet, ohjausmenetelmät ja ammattiosaamisen näyttö (näyttösuunnitelma, ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kriteerit ja oppimispäiväkirja). Työssäoppimisjakson jälkeen ohjaava opettaja pitää palautetunnin, jossa käydään läpi työssäoppimiskokemukset, suoritetaan inka-palaute sekä täytetään ateriakorvauslomakkeet.
Työssäoppimisen prosessi