5.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus
Tutkinnon osan  osa-alueet

Äidinkieli (yleensä suomi)
Toinen kotimainen kieli (yleensä ruotsi)
Vieras kieli (yleensä englanti)

Tutkinnon osassa opitaan elintarvikealaan liittyviä äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen taitoja.
Opiskelija oppii viestimään tyypillisissä elintarvikealan työtilanteissa, laatimaan ammatillisia asiakirjoja ja hyödyntämään digitaalisia viestintävälineitä ammatillisessa käytössä. Opiskelija oppii tuntemaan ja käyttämään elintarvikealan ammatillista sanastoa ja ymmärtämään äidinkielen ja muun kulttuurin merkityksen.

PK-opiskelijat

Peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet 8 osp. Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 11 osp edestä viestintä- ja vuorovaikutusosaamista.

Kaikkien PK-pohjaisten suuntautumisvaihtoehtojen peruspoluille viestintä- ja vuorovaikutusosaamista tarjotaan elintarvikealan perustutkinnossa seuraavasti:

Äidinkieli 5 osp
Pakolliset osaamistavoitteet 5 osp

Toinen kotimainen kieli 2 osp
Pakolliset osaamistavoitteet 1 osp
Valinnaiset osaamistavoitteet 1 osp

Vieras kieli, englanti 4 osp
Pakolliset osaamistavoitteet 2 osp
Valinnaiset osaamistavoitteet 2 osp

Kansainvälisyyspolku:

Opiskelija voi suorittaa seuraavat opinnot osana KV-polkua:

Vieras kieli, englanti 2–5 osp
Valinnaiset osaamistavoitteet 2–5 osp

Osaamistavoitteet Äidinkieli, suomi

Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen
 • osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita
 • osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi
 • osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä
 • osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita
 • ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta
 • osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.

Valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp

Opiskelija

 • osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
 • osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan
 • osaa käyttää ja tulkita erilaisia tekstilajeja
 • tuntee kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotoja ja merkitystä.

Äidinkieli, suomi toisena kielenä

Opiskelija voi opiskella äidinkielen sovellusta suomi toisena kielenä, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta.

Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp

Opiskelija

 • osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
 • osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan
 • osaa kehittää erilaisten tekstilajien ymmärtämis- ja tulkintataitojaan
 • osaa kehittää tekstien tuottamisen taitoja
 • syventää kielellisen ja kulttuurin identiteetin merkityksen ymmärtämistä monimuotoisessa yhteiskunnassa.

3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa.

3.1.3.1 Vieras kieli, A-kieli

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan
 • osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä
 • osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä
 • osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä vieraalla kielellä aidossa työelämän tilanteissa
 • osaa toimia erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä
 • osaa toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä
 • ymmärtää kielen ja kulttuurin merkityksen
 • osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen Tutkinnon osat suoritetaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden aikana.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osan opinnot suoritetaan oppilaitoksessa lähiopetustunneilla ja ammatillisiin sisältöihin integroituna.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan esim. sähköiseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain tai kokonaan vaihtoehtoisilla tavoilla opettajan kanssa niin sovittaessa. Vaihtoehtoisia tapoja voivat olla etäopinnot tai tutkinnon osan suorittaminen työssäoppimisen ohella integroituna.
Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opointoihin
Äidinkieli integroidaan pääasiallisesti ammatillisiin tutkinnon osiin jokaisessa suuntautumisvaihtoehdossa.

Toinen kotimainen kieli integroidaan pääasiallisesti ammatillisiin tutkinnon osiin jokaisessa suuntautumisvaihtoehdossa.

Vieras kieli integroidaan  ammatillisiin tutkinnon osiin jokaisessa suuntautumisvaihtoehdossa.

Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.1.1 Äidinkieli, suomi

5.1.2 Äidinkieli, suomi toisena kielenä

5.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi

5.1.4 A-kieli, englanti

5.1.5 Tutkinnon osan arviointi