Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, PAKOLLISET (5 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot
Luku- ja opiskelustrategiat Opiskelija harjoittelee tunnistamaan tekstin perus- ja sivuasiat. Hän oppii tekemään muistiinpanoja. Opiskelija opettelee arvioimaan omaa oppimistaan elintarvikealalla ja dokumentoi sitä eTaitoon.
Elintarvikealan tekstilajit Opiskelija harjoittelee lukemaan ja ymmärtämään elintarvikealan tekstejä. Hän hankkii elintarvikealaan liittyvää tietoa eri lähteistä. Opiskelija ymmärtää tekijänoikeudet ja oppii merkitsemään lähteet pääpiirteissään
Vuorovaikutustaidot Opiskelija harjoittelee keskustelua osana elintarvikealan työyhteisöä. Hän harjoittelee asiakkaan kohtaamista ja asiakaslähtöistä kielenkäyttöä sekä tutustuu sanattomaan viestintään.
Hän opiskelee aktiivista toisten kuuntelemista.
Kielenhuolto Opiskelija kertaa suomen kielen keskeisiä kirjoitussääntöjä.
Työelämän viestintä Opiskelija opiskelee suomalaisen puhekulttuurin ominaispiirteitä. Hän harjoittelee työhön liittyviä suullisia kielenkäyttötilanteita, kuten puhelinasiointia ja neuvottelua. Opiskelija käyttää sähköisiä viestimiä työhönsä liittyvissä viestintätilanteissa ja käyttää niissä verkossa kirjoittamisen etikettiä. Opiskelija laatii työyhteisössä tarvittavia liikekirjeitä ja tiedottavia tekstejä.Opiskelija opiskelee mielipiteensä perustelemista ja ilmaisemista niin kirjallisesti kuin suullisestikin.
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteita lähiopetustunneilla sekä esimerkiksi oppilaitoksen projekteissa toimiessaan. Opiskelija etsii internetistä tietoa alan työtilanteista.

Media ja kieli Opiskelija tulkitsee kriittisesti erilaisia alan mediatekstejä, esim. mainontaa ja leivontablogeja sekä tutustuu kaunokirjallisuuteen. Opiskelija esittelee suullisesti omaa ammatillista kehitystään. Hän viimeistelee eTaidon kieliasun julkaisukuntoon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten raporteissa ja työselostuksissa.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Äidinkielen pakolliset osaamisalueet opiskellaan elintarvikealan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien yhteydessä.