5.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen


TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan taitoja, joita tarvitaan yhteiskunnassa, työelämässä ja yritystoiminnassa toimimiseen sekä työkyvyn ylläpitämiseen.

Tutkinnon osassa opiskellaan seuraavia osa-alueita:
yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta,
työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien neljän osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 5 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 8 osaamispisteen edestä yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaa osaamista.

Osaamistavoitteet 5.3.1 Yhteiskuntataidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa toimia Suomen ja EU:n kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
 • osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen
 • oikeuslaitoksen periaatteet
 • hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona
 • osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa hakea tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta ja Euroopan unionista
 • tuntee oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden
 • osaa seurata yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia
 • osaa kuvata yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen
 • osaa selvittää kansantalouden peruskäsitteitä ja sen keskeisimpiä toimijoita sekä arvioida niiden merkityksen kansantaloudelle.

5.3.2 Työelämätaidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa hakea itselleen työpaikkaa
 • osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset asiat
 • osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

  • osaa edistää työyhteisön ilmapiiriä ja henkilöstön osallisuutta
  • osaa toimia työpaikan eri tehtävissä
  • osaa osaltaan vastata työpaikan työtehtävien etenemisestä ja työn laadusta sekä näiden kehittämisestä
   osaa kehittää omaa osaamistaan
  • osaa hakea työtä kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista.

5.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa
 • osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia
 • osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi
 • osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan
 • osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet
 • osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa kartoittaa oman alan yritystoiminnan kehittämistarpeita
 • osaa selvittää oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen siihen toteuttamalla pienen projektin
 • osaa tehdä kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muuttaa omaa toimintaansa
 • osaa suunnitella omaa toimintaansa ja ajankäyttöään.

5.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti
 • osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään
 • osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset
 • osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
 • osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia
 • osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä
 • osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa kuvata väestön terveyseroja ja tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöitä ja niiden ennaltaehkäisyä
 • osaa arvioida fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä omassa elämäntavassaan ja toimintaympäristössään
 • osaa tarvittaessa käyttää sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja
 • osaa hyödyntää terveysliikuntaa
 • osaa edistää ryhmän jäsenenä ryhmän toimintaa ja osallistua työ- ja opiskelukyvyn sekä hyvinvoinnin edistämiseen.
Tutkinnon osan sijoittuminen
Tutkinnon osa suoritetaan kahden ensimmäisen vuoden aikana siten, että 1. vuonna opiskellaan:

 • Yhteiskuntataidot (1 osp)
 • Työkyvyn ylläpito, liikunta ja terveystieto (2 osp)

Toisena vuonna opiskellaan:

 • Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp)

Kolmantena vuonna opiskellaan:

 • Työelämätaidot (1 osp)
 • Yhteiskuntataidot (1 osp)

Tutkinnon osan valinnaiset opinnot (3 osp) opiskellaan toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen opinnot suoritetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa, itsenäisesti suorittaen sekä työssäoppimassa opiskelijan opintopolku huomioon ottaen.

Tutkinnon osan osa- alueita on mahdollista suorittaa osin ammatillisiin ja yhteisiin opintoihin liittyvissä projekteissa, esim. äidinkielen, tieto- ja viestintätekniikan opintoihin ja ammatillisiin opintoihin integroituna.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Tutkinnan osan osaamisalueita on mahdollista yhdistää kokonaisuuksiksi.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Työelämätaidot -osaamisalueen voi suorittaa työssäoppimiseen integroituna.

Tutkinnon osan osa-alueita voi suorittaa ammatillisiin opintoihin liittyvissä projekteissa, esim. yrittäjyys ja yritystoiminnan opinnot voidaan opiskella yrittäjyysprojektin kanssa integroituna.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.3.1 Yhteiskuntataidot
5.3.2 Työelämätaidot
5.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta
5.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
5.3.5 Tutkinnon osan arviointi