Valinnaiset osaamistavoitteet 534

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, VALINNAISET (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Valinnainen liikunta (1 osp)
Terveysliikunnan hyödyntäminen Opiskelijat laativat yhteisen terveysliikuntasuunnitelman ja noudattavat sitä ryhmän jäseninä sekä osallistuvat suunnitelman toteuttamiseen.
Ryhmän jäsenenä ryhmän toiminnan hyvinvoinnin edistämiseen Opiskelija kehittää kurssilla liikuntataitojaan ja kuntoaan muut ryhmän opiskelijat huomioiden.
Opiskelija arvioi omaa kuntoaan eri menetelmin ja opiskelijaa ohjataan ymmärtämään hyvän kunnon merkitys jaksamiselle ja työkyvylle.

Opiskelija osallistuu liikuntatapahtumiin mahdollisuuksien puitteissa ja ottaa huomioon ryhmän jäsenten erilaiset kiinnostuksen kohteet.

Valinnainen terveystieto (1 osp)
Väestön terveyserot Opiskelija perehtyy terveyseroihin ja tavallisimpiin kansansairauksiin vaikuttaviin riskitekijöihin ja niiden ennaltaehkäisyyn.
Elämäntavat Opiskelija oppii ymmärtämään fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija laatii oman hyvinvointiohjelman ja raportoi sen toteutumista jakson aikana.
Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut Opiskelija tutustuu sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin ja niiden käytäntöihin sekä tarjontaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa palautetta sekä motivoi opiskelijaa liikuntatunneilla.

Opettaja ohjaa opiskelijaa ja kontrolloi tehtävien suorittamista lähiopetustunneilla.

Osaamisen arviointi Liikunnan arvioinnin painopiste on opiskelijan aktiivisuudessa liikuntaa kohtaan, oppilaan halussa kehittyä, oppia uutta ja suhtautua positiivisesti muiden oppilaiden liikuntasuorituksiin, sekä itse liikuntatuntitapahtumiin. Opiskelijan kykyä toimia vastuullisesti, tasavertaisesti ja yhteistyökykyisesti ryhmässä ja noudattaa ohjeita sekä edistää työyhteisön turvallisuutta.

Terveystiedon osaaminen arvioidaan huomioiden suoritetut oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtävät, pienimuotoiset tutkielmat ja esitelmät) ja testit. Arvioidaan myös kykyä hakea tietoa itsenäisesti, tiedon soveltamista ja ymmärtämistä. Oma-aloitteellisuutta, kykyä toimia tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa
Liikunnan opiskelu toteutetaan liikuntapaikoissa.

Terveystiedon opetus järjestetään luokkaopetuksena sekä ammattialoittain ammatillisten oppiaineiden tiloissa.

Terveystieto (1osp) on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkkokurssina.