5.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii omaan alaan liittyviä matematiikan, fysiikan, kemian ja tieto- ja viestintätekniikan taitoja.

Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 6 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 9 osaamispisteen edestä matemaattis-luonnontieteellistä osaamista.

Osaamistavoitteet 5.2.1 Matematiikka

Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa
 • osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
 • osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti
 • osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa
 • osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
 • osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa ilmaista muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla
 • osaa muodostaa ja laatia omaan alaan liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia
 • osaa ratkaista työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä tai kuvaajien avulla
 • osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
 • osaa soveltaa arki- ja työelämässä tarvittavaa talousmatematiikkaa, kuten kannattavuus-, kustannus-, verotus- ja lainalaskelmia
 • osaa kerätä ja ryhmitellä omaan alaan liittyvää tietoa.

5.2.2 Fysiikka ja kemia

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia
 • osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia
 • osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia ja ottaa ne huomioon työssään
 • osaa valmistaa alalla tarvittavia aineseoksia
 • osaa tehdä kokeellisia havaintoja ja mittauksia oman alan kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä
 • osaa kerätä, käsitellä ja analysoida tekemiään kokeellisia havaintoja ja mittauksia
 • osaa arvioida saamiensa kokeellisten havaintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä.

5.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita
 • osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään
 • osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti
 • osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa perehtyä erilaisten tietojärjestelmien sovelluksiin, joita voidaan hyödyntää omalla ammattialalla
 • osaa ratkaista yleisimpiin tieto- ja viestintätekniikan sovelluksiin liittyviä ongelmia
 • osaa ottaa käyttöön uusia tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia
 • osaa toimia sähköisissä medioissa oman osaamisensa kehittämiseksi ja jakamiseksi
 • osaa hyödyntää digitaalisia materiaaleja ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä osaamisensa ja ammattitaitonsa markkinoinnissa.
Tutkinnon osan sijoittuminen Pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat suoritetaan pääasiassa 1. ja 2. vuonna.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Matemaattis-luonnontieteellinen osaamisen tutkinnon osan opinnot suoritetaan luokkaopetuksena ja opetuksen sisällöt rakennetaan ammatillisen tutkinnon osan sisällöllisistä lähtökohdista.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sekä paperille että sähköisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain verkko-opintoina.

Tutkinnon osan voi suorittaa osittain työssäoppimisen ohella integroituna.

Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opointoihin
 • Matematiikka, pakollinen (1 osp)
 • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen (1 osp)
 • Matematiikka, pakollinen (2 osp)
 • Fysiikka ja kemia, pakollinen (1 osp)
 • Matematiikka, valinnainen (2 osp)
 • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen (1 osp)
 • Matematiikka, valinnainen (1 osp)
 • Fysiikka ja kemia, pakollinen (1 osp)
 • Fysiikka ja kemia, valinnainen (1 osp)
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä.

Matematiikka ja luonnontieteet: Opiskelija käyttää sujuvasti peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään.

Teknologia ja tietotekniikka: Opiskelija hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan mahdollisuudet, hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.2.1 Matematiikka

5.2.2 Fysiikka ja kemia

5.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen

5.2.4 Tutkinnon osan arviointi