6.2 Hammastekniikan ammatillista kehittymistä tukevat opinnot 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan hammastekniikan alaan liittyvien materiaalien käsittelyä, muokkausta ja tutustutaan erilaisten hampaiden muotoon ja käyttötarkoitukseen.
Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • tutustuu hammastekniikan prosessiteknisiin työvaiheisiin.
  • suunnittelee ja toteuttaa erilaisia hammasteknisin menetelmien tehtyjä tuotteita noudattaen kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja.
  • suunnittelee ja arvio työnsä onnistumista.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio

Kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan pääosin tekemällä käytännön töitä oppilaitoksessa/hammasteknisessä työympäristössä. Tutkinnon osa sisältää mm. teoriaopintoja, oppimistehtäviä ja harjoitustöitä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan esimerkiksi eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Esimerkiksi Teatterihampaat integroidaan Taide ja kulttuuri opintoihin.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Suunnittelee vastuullaan olevia tehtäviä, arvioi työnsä onnistumista, perustelee arviotaan ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Toimii työyhteisössä tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa tuoden esille rakentavasti erilaisia näkökulmia.

Ammattietiikka: Noudattaa annettuja ohjeita sopimuksista, säädöksistä, aikataulusta, asiakkaan kunnioittamisesta ja luottamuksellisuudesta.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Noudattaa työyhteisön ohjeita, ottaa huomioon vastuullisesti työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden ja työskentelee ergonomisesti.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija noudattaa tuloksellisen toiminnan periaatteita.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi