4.1.3 Vajaan hampaiston irtoproteettinen kuntoutus, 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Kaikille pakollisessa tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan hammasteknisissä työympäristöissä muovirunkoisia osaproteeseja, niiden korjaus ja muutostöitä sekä osaproteeseihin kiinnittäviä ja vahvistavia osia.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • toimia moniammatillisessa ja -kulttuurisessa suun terveydenhoidon tiimissä
 • noudattaa omaehtoisen ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita
 • vajaan hampaiston protetiikan teknisen työosuuden mallintamisprosessit ja käyttää artikulaattoria tarvittavat terveys-, turvallisuus- ja toimintakykytekijät huomioon ottaen
 • korvata puuttuvat hampaat ja alveoliosat proteettisesti alan biometrisiä ja esteettisiä periaatteita noudattaen
 • valmistaa osaproteesien kiinnittävät ja vahvistavat osat
 • akryloida muottitekniikalla noudattaen kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja
 • viimeistellä osaproteesit käyttövalmiiksi ammattietiikkaan liittyviä ohjeita noudattaen
 • osaproteesien korjaukset ja muutostyöt valiten kuhunkin työhön parhaiten sopivat työvälineet, materiaalit ja koneet
 • valmistaa metallista valettuja rakenteita muovirunkoisiin osaproteeseihin noudattaen tulityövaiheista annettuja ohjeita
 • suunnitella ja arvioida työnsä onnistumista.
Kirijakso Tutkinnon perusteiden mukaan Hammastekninen mallintaminen ja Purennan kuntoutus tulevat olla suoritettu ennen Vajaan hampaiston irtoproteettinen kuntoutus tutkinnonosan ammattiosaamisen näytön aloittamista. Vajaan hampaiston irtoproteettinen kuntoutus kirijaksossa suoritetaan tutkinnon osan keskeinen sisältö henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna ja 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan pääosin tekemällä käytännön töitä oppilaitoksessa/hammasteknisissä työympäristöissä sekä työssäoppimisjaksoilla.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista hammasteknisissä työympäristöissä 6osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Tutkinnon osan näyttöä ei voi suorittaa ennen kuin Hammasteknisen mallintamisen ja Purennan kuntoutuksen tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan oppimista tukevia välineitä käyttäen (eTaito).

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelijan hankkima hammastekninen osaaminen tunnistetaan ja opiskelija ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön (AHOT–menettely).

Opettaja voi varmistaa opiskelijan hankkimaa osaamista esim. teettämällä tutkinnon osaan kuuluvia töitä.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
2. vuotena suoritettavaan tutkinnon osaan sisältyy:
Yhteiset tutkinnon osat:

 • Äidinkieli (ammatillisiin viestintätaitoihin harjaantuminen) 1osp

Vapaasti valittavat:

 • Pienesineet 4osp

Valinnaiset:

 • Fysiikka ja kemia 1osp
 • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen (mobiili) 1osp
 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (terveysliikunta)
 • Etiikka 1osp
 • Psykologia 1osp
 • Ympäristöosaaminen 1osp

3. opintovuotena suoritettavaan tutkinnon osaan ei sisälly Yhteisiä tutkinnon osat–osioita.

Muuta tietoa
2. vuotena suoritettavaan tutkinnon osaan sisältyy Vapaasti valittavia tutkinnon osia.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: suunnittelee omaa työtään

Vuorovaikutus ja yhteistyö: toimii työyhteisössä erilaisten ihmisten kanssa annettuja ohjeita noudattaen

Ammattietiikka: noudattaa annettuja ohjeita sopimuksista, säädöksistä, aikataulusta, asiakkaan kunnioittamisesta ja luottamuksellisuudesta

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: noudattaa työssään työhyvinvointi- ja turvallisuusohjeita ja toimii ergonomisesti, eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija toimii omaehtoisen ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita noudattaen siten, että hän arvostaa työtään ja työhyvinvointia ja hakee tarvittaessa toimintaansa tukea muilta työyhteisön jäseniltä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi