1.4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Opiskelija suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee asiakaspalvelutyössään ja harjoitustilanteissa ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Hiusalalla tyypillisesti kausittain vaihtuva muoti ja trendit sekä niiden soveltaminen asiakkaan tyyliin sopivaksi, kosmeettisten aineiden ja tuotteiden uudistuminen, sekä ajankohtaisten ja soveltuvien työmenetelmien oppiminen – edellyttävät jatkuvaa ammattitaidon päivittämistä ja kykyä ratkaista eteen tulevia ongelmia.

Vuorovaikutus ja yhteistyö
Opiskelija toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa; asiakkaiden, toisten opiskelijoiden, opettajien ja työssäoppimispaikan henkilöstön kanssa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Asiakkaiden palveleminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti on hiusalalla työn perusta. Vuorovaikutus ja yhteistyötaitoja tarvitaan myös työyhteisössä ja verkostoissa toimimisessa.

Ammattietiikka
Opiskelija toimii työssään parturi-kampaajan ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Hiusalalla huomioidaan erityisesti vaitiolovelvollisuus työ- ja asiakaspalvelutilanteissa.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Opiskelija toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee parturi-kampaajan työtehtävissä ergonomisesti ja hyödyntää hiusalalla tarvittavaa terveysliikuntaa sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja.

Aloitekyky ja yrittäjyys
Opiskelija edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista ja suhtautuu oppimiseen myönteisesti. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Parturi-kampaaja toimii yrityksen työntekijänä tai yrittäjänä. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa tai yrityksensä kannattavuutta.

Kestävä kehitys
Opiskelija toimii hiusalan kestävän kehityksen ekologisten,taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa parturi-kampaajan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.

Estetiikka
Opiskelija ottaa toiminnassaan huomioon hiusalan esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Hiusalalla esteettisyys on osa jokaista asiakaspalvelutyötä. Niiden hallinta ja ymmärtäminen ovat kiinteä osa ammattitaitoa.

Viestintä ja mediaosaaminen
Opiskelija viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja.

Matematiikka ja luonnontieteet
Opiskelija käyttää peruslaskutoimituksia parturi-kampaajan työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Hiusalalla matematiikka ja luonnontieteet ovat erottamaton osa ammattitaitoa.

Teknologia ja tietotekniikka
Opiskelija hyödyntää parturi-kampaajan ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena.

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit
Opiskelija käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa.