4.1.3 Värjäyskäsittelyt 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaille hiusten ja parran erilaisia värjäyskäsittelyitä, vaalennetaan ja raidoitetaan hiuksia, poistetaan väriä hiuksista, värjätään ripset ja kulmakarvat sekä muotoillaan kulmat. Suunnittelussa hyödynnetään tietoja hiuksen rakenteesta, kunnosta, väriopista ja värjäystuotteiden kemiallisista ominaisuuksista sekä toimintaperiaatteista. Työn suunnittelussa ja toteutuksessa toimitaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa kartoitettaessa hänen toiveensa ja tarpeensa. Asiakkaita ohjataan värikäsiteltyjen hiusten kotihoidossa ja heille suositellaan ja myydään kotihoitotuotteita sekä ohjataan niiden käytössä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa värjäyskäsittelyn asiakkaalle hiuksiin ja partaan
 • tehdä värjäykseen tarvittavat esi- ja jälkitoimenpiteet
 • värjätä hiuksia ja partaa erilaisilla tekniikoilla
 • vaalentaa ja raidoittaa hiuksia sekä poistaa väriä hiuksista
 • värjätä ripset sekä muotoilla ja värjätä kulmakarvat
 • suositella ja myydä asiakkaalle kotihoitotuotteet ja ohjata asiakasta värikäsiteltyjen hiusten kotihoidossa
 • hyödyntää väriopin yleisiä periaatteita
 • värjäystuotteiden kemialliset ominaisuudet ja toimintaperiaatteet
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • soveltaa matematiikkaa ja luonnontieteitä työskentelyssään
 • arvioida omaa työtään
Kirijakso Opiskelijan siirtymistä hiusalan opintoihin tuetaan ja häntä autetaan kiinnittymään opintoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen
Ajoituskaavio, peruspolku A
Ajoituskaavio, peruspolku, B
Ajoituskaavio, YO
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.
Taitojen oppiminen, harjaantuminen ja syventäminen tapahtuvat pääasiallisesti asiakaspalvelussa. Ensimmäiset käsittelyt toteutetaan oppilaitoksen asiakkaille parityönä.

Työn perustana olevan tiedon hallinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista parturi-kampaamossa
8 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedonhallinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matematiikka, 1 osp
Valinnaisia yhteisiä opintoja hopsin mukaan, 10 osp
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista, hänellä on oltava mukanaan opetuksessa tarvittavat työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Parturi-kampaajan osaamisalan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedon hankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.

Ammattietiikka: annettujen eettisten ohjeiden, sopimusten, säädöksien ja aikataulujen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti.

Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työn tekemiseen. Hän pysyy sovitussa aikataulussa niin työn tekemisessä kuin opinnoissaan. Hänellä on harkitsevuutta ja kykyä erottaa kannattava toiminta kannattamattomasta.