4.1.4 Permanenttikäsittelyt 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaille permanentteja eripituisiin hiuksiin ja opitaan suoristamaan hiukset. Suunnittelussa otetaan huomioon leikkausrakenne ja kampaus sekä hyödynnetään tietoja tuotteiden kemiallisista ominaisuuksista, vaikuttavista aineista ja niiden toimintaperiaatteista. Asiakkaita ohjataan käsiteltyjen hiusten kotihoidossa. Asiakkaille suositellaan ja myydään kotihoitotuotteita ja ohjataan niiden käytössä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle erilaisia hiusten permanenttikäsittelyjä
 • ottaa huomioon leikkausrakenteen ja kampauksen permanenttikäsittelyn suunnitelmassaan
 • tehdä permanentissa tarvittavat esi- tai jälkitoimenpiteet
 • tehdä permanentin ja suoristaa hiuksia
 • valita permanentissa käytettävät tuotteet ja määritellä käytettävien aineiden vaikutusajat
 • käyttää permanenttauksen työvälineitä, tekniikoita ja tuotteita
 • hyödyntää permanenttikäsittelyjä tehdessään tietojaan aineiden kemiallisista ominaisuuksista, vaikuttavista aineista ja niiden toimintaperiaatteista
 • suositella ja myydä asiakkaalle sopivat hoito- ja muotoilutuotteet kotikäyttöön ja ohjata niiden käytössä
 • käyttää työyhteisössä permanentin ammattikäsitteistöä ja palvelutilanteessa käytännönläheistä asiakkaan ymmärtämää kieltä
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • soveltaa matematiikkaa ja luonnontieteitä työskentelyssään
 • arvioida omaa työtään
Kirijakso Opiskelijan siirtymistä hiusalan opintoihin tuetaan ja häntä autetaan kiinnittymään opintoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. tai 3. vuonna.


Ajoituskaavio, peruspolku A
Ajoituskaavio, peruspolku, B
Ajoituskaavio, YO

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Taitojen oppiminen, harjaantuminen ja syventäminen tapahtuvat pääasiallisesti asiakaspalvelussa. Ensimmäiset käsittelyt toteutetaan oppilaitoksen asiakkaille parityönä.

Työn perustana olevan tiedon hallinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista parturi-kampaamossa
8 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.
Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedonhallinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yhteiset opinnot on opiskeltu tutkinnon osan alkaessa.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista, hänellä on oltava mukanaan opetuksessa tarvittavat työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Parturi-kampaajan osaamisalan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedon hankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.

Ammattietiikka: annettujen eettisten ohjeiden, sopimusten, säädöksien ja aikataulujen noudattaminen.
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti.

Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työntekemiseen. Hän on aktiivinen, palveluhaluinen ja määrätietoinen Hänellä on kykyä nähdä mahdollisuuksia ja halua tarttua tilaisuuteen.