Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Kihartaminen ja suoristaminen (1/2)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Rullaustekniikat

Permanentti
ja
suoristaminen

Rullaustekniikoita harjoitellaan harjoituspäihin. Kun rullaustekniikat sujuvat annettujen ohjeiden mukaisesti ja sovitussa työajassa aloitetaan taitojen harjaannuttaminen asiakaspalvelussa. Ensimmäiset käsittelyt toteutetaan oppilaitoksen asiakkaille parityönä.
Tuotteiden käyttäminen Opiskelija selvittää työn suunnittelua varten asiakkaan toiveen sekä hiusten, ihon ja hiuspohjan kunnon ja ottaa huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen. Hän valitsee oikeankokoiset rullat ja sopivat tuotteet Hän käyttää tuotteita oikein ja tuntee niiden vaikutusajat.
Permanentin kemia Opiskelija työskentelee työjärjestyksen mukaan ja tekee käsittelyssä tarvittavat esi- ja jälkitoimet.
Tiedonhallinnan avulla hän osaa tehdä itsenäisiä ja perusteltuja ratkaisuja. Hän tuntee tuotteiden kemialliset toimintaperiaatteet ja niiden vaikutukset ihoon ja hiukseen. Hän soveltaa työssään matematiikkaa ja luonnontieteitä.
Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaus JTyöskentelyn aikana opiskelija on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja huomioi työssään saamansa palautteen. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, ohjaa heitä käsiteltyjen hiusten kotihoidossa, suosittelee ja myy kotihoitotuotteita ja suosittelee lisäpalveluita.
Hän noudattaa käsittelyyn varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.

Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään oppimistehtäviä ja verkkotehtäviä.

Ergonomia, hygieniaosaaminen, työturvallisuus ja kestävä kehitys Työskentelyssä opiskelija noudattaa terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn periaatteita, toimii ammattieettisesti, ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa hiusten permanentti- ja suoristamiskäsittelyiden työtaidoissa sekä niissä tarvittavassa tiedonhallinnassa lähiopetustunneilla.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa ja saa opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain oppimisen varmistavilla taitotehtävillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitotehtävistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Oppimisen varmistavat taitotehtävät:

  1. Ennen asiakaspalvelun aloittamista opiskelija osoittaa rullaustaitonsa osarullauksena harjoituspäähän. Täydentävässä tehtävässä hän osoittaa hallitsevansa käsittelyjen työjärjestyksen ja tuotteiden käytön.
  2. Permanenttikäsittelyssä asiakkaalle osoitetaan itsenäinen työtaito: suunnittelu, rullaus, työjärjestys, tuotteiden valinta ja käyttö. Taitonäytteessä painotetaan työtaidon hallintaa ja palvelutaitoa.
  3. Suoristamiskäsittelyssä asiakkaalle tai harjoituspäähän osoitetaan itsenäinen työtaito: suunnittelu, työjärjestys, työvaiheiden hallinta, tuotteiden valinta ja käyttö.

Opiskelija hankkii tarvittaessa oman asiakkaan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Yksilölliset permanenttikäsittelyt (2/2)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrityskohtaiset tuotteet ja työtavat, tuotetuntemus, työmenetelmät Työssäoppiminen parturi-kampaamossa.
Työssäoppiminen parturi-kampaamossa. Opiskelija toimii erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa ja syventää permanentti- ja suoristamiskäsittelyosaamistaan kehittäen samalla työskentelynopeuttaan.
Vuorovaikutus- ja yhteistyö Opiskelija soveltaa käsittelyissä ajankohtaista hiusmuotia ottaen huomioon asiakkaan tyylin. Hän huomioi leikkausrakenteen ja kampauksen suunnitelmassaan.
Ammattietiikka Opiskelija suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat hoito- ja muotoilutuotteet kotikäyttöön ja ohjaa niiden käytössä.

Opiskelija käyttää työyhteisössä permanentin ammattikäsitteistöä ja palvelutilanteessa käytännönläheistä asiakkaan ymmärtämää kieltä.

Ergonomia, hygieniaosaaminen, työturvallisuus ja kestävä kehitys Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee
vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelija saa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta edistymisestään.

Palautteen avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on opittava sekä kehittää itsearviointitaitojaan.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Työssäoppimisen aikana annetaan ammattiosaamisen näyttö.